piątek, 23 grudnia 2022

Infomacje o odrzuceniu skargi na Wójta/Bumistrza/Prezydenta miasta przez Radę

W nawiązaniu do trwającej kampanii przesyłania skarg na bezczynność wójta/burmistrza/prezydenta miasta do rady gminy/miasta, o której już Państwa informowaliśmy tutaj, postanowiliśmy śledzić losy skarg i ich procedowania w gminach. Informujemy, że zostały już uchwalone pierwsze rozstrzygnięcia w tej sprawie, a aktualizowaną listę uchwał postaramy się publikować na końcu tego artykułu. Niespodzianek nie ma.

Dla tych z Państwa, którzy dopiero planują procedowanie spraw na komisjach chcemy jedynie zwrócić uwagę na jedną sprawę, która uwypukla się po ostatnich zgłoszeniach, mianowicie zupełne pomieszanie przedmiotu skargi z jakimiś abstrakcyjnymi przykładami prezentowanymi przez przedstawicieli podmiotu skarżącego w formie telefonicznej czy wideokonferencji.

Przede wszystkim proszę pamiętać, że tematem aktualnych skarg i wniosków są usługi pobierania i zapewnienie przez Państwa wynikającego z przepisów obowiązku udostępniania podpisanego zbioru APP. Tak więc pokazywanie Państwu teraz przez przedstawiciela podmiotu skarżącego działania WMS czyli usługi przeglądania nie jest w ogóle związane ze skargą, jest natomiast zwykłą próbą odwrócenia uwagi od problemu.

Co więcej, sposób działania danej usługi w takim czy innym programie lub serwisie mapowym, na pewno nie może być wyznacznikiem zgodności tej usługi z przepisami. Przykładowo: jeśli usługa działa w serwisie polska.e-mapa.net, w Geoportalu, czy np. w QGIS, to na pewno nie jest prawdziwe twierdzenie, że "nie działa nigdzie indziej".

Proszę być czujnym i zwracać uwagę na przedmiot tych wystąpień, gdyż z jednej strony macie Państwo konkrety i weryfikowalne fakty takie jak zgłoszenie i ujawnienie usługi pobierania ATOM w rejestrze EZiUDP zgodnie z ustawą o IIP oraz możliwość walidacji udostępnianego zbioru odpowiednim walidatorem, przygotowanym specjalnie do tego celu przez Ministerstwo, co pozwala potwierdzić zgodność zbioru ze schematem z rozporządzenia, a z drugiej strony jakieś nieprecyzyjne, oderwane od przedmiotu skargi twierdzenia, jakoby coś powinno być wyświetlone w taki czy inny sposób w drzewku warstw na takim czy innym portalu. Z resztą o kwestii działania usług m.in. w portalu GIOŚ już pisaliśmy tutaj.

 

Poniżej publikować będziemy cyklicznie aktualizowaną listę uchwał związanych ze skargami:

Aktualizacja 22.02.2023 - obecnie już 349 uchwał:

Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 

Szanowni Państwo

Wszystkim naszym klientom i użytkownikom naszych usług pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, rodzinnych chwil i odrobiny wytchnienia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Zespół Geo-System Sp z.o.o.

piątek, 9 grudnia 2022

Komentarz do wyroku WSA w Krakowie Sygn. akt II SAB/Kr 198/22 na który powołuje się wnioskodawca

AKTUALIZACJA: W wyniku skargi kasacyjnej wyrok został uchylony i odrzucony.

W związku z przytaczaniem w różnej korespondencji kierowanej do gmin wyroku Sygn. akt II SAB/Kr 198/22 WSA w Krakowie, który wskazuje na bezczynność Wójta jednej z gmin konieczne było zapoznanie się z pisemnym uzasadnieniem, aby zrozumieć, dlaczego w obliczu bogatego orzecznictwa w zakresie tego rodzaju skarg (obecnie wiadomo już o ponad 80 odrzuconych skargach) sąd uznał bezczynność organu.

Kluczowe kwestie:

1) Wyrok był udostępniany przez osobę wnioskującą/skarżącą w momencie, w którym nie było znane pisemne uzasadnienie (to pojawiło się dopiero w dniu 9.12.2022 na stronie: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CCCB2DAF52)

2) Sąd uznał bezczynność organu, ale podkreślił, że nie ma charakteru rażącego.

3) Razi nieco uzasadnienie, w którym WSA powołuje się wprost na "opinię informatyczną", bez zbadania stanu faktycznego.

"Nadto skarżąca podnosi, iż wykonalne jest zapewnienie bezpośredniego dostępu do wszystkich wymaganych danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, co udowadnia załączona do skargi opinia informatyczna, a także tym, że w szeregu gminach - które wskazuje - dane przestrzenne są udostępnianie zgodnie z wymogami określonymi przez wskazane wyżej przepisy."

Warto nadmienić, że przepisy jednoznacznie definiują zbiór danych w postaci dokumentu elektronicznego GML, zgodnego ze schematem aplikacyjnym i specyfikacją danych oraz podpisanego podpisem elektronicznym - co wynika z  par. 3 ust. 3 oraz par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

"Opinia" i zawarte w niej stwierdzenia nie zostały w żaden sposób zweryfikowane z rzeczywistością przez sąd. Podkreślić należy, że zachodzi podejrzenie, iż autor opinii nie jest bezstronnym i obiektywnym biegłym sądowym, a osobą najprawdopodobniej w zależności służbowej w stosunku do osoby wnoszącej skargę. Nie sprawdzono również w żaden sposób czy w przywoływanych gminach udostępniane dane i usługi są faktycznie zgodne z przepisami.

Wynika więc, że sąd uznał wyjaśnienie skarżącej za wystarczające do stwierdzenia bezczynności. bez analizowania faktów i potwierdzania nieuprawnionych twierdzeń osoby skarżącej.

W naszej ocenie błędnym jest bazowanie wprost na opinii skarżącej, gdyż jak wielokrotnie wyjaśnialiśmy, zarówno żądanie osoby wnioskującej jest merytorycznie obarczone błędami, jak też przykłady, przedstawiane jako rzekomo prawidłowe, po weryfikacji również okazują się wadliwe. 

Co wyjaśniano m.in tutaj: https://geo-system.blogspot.com/2022/12/kolejny-wniosek-o-udostepnienie-porzez.html  i tutaj: https://geo-system.blogspot.com/2022/10/problematyka-udostepniania-podpisanych.html

4) jesteśmy przekonani, że materiał nadaje się na w pełni zasadną skargę kasacyjną, gdyż podnoszone argumenty nie mają pokrycia w faktach, a zasady udostępniania zbiorów APP wynikają wprost z przepisów prawa oraz możliwości technicznych, co było wyjaśnianie m.in. tutaj: https://geo-system.blogspot.com/2022/10/problematyka-udostepniania-podpisanych.html

[Aktualizacja]

Sprawę opisał również portal Geoforum.pl:

https://geoforum.pl/news/33290/czy-brak-zapewnienia-danych-przestrzennych-to-bezczynnosc-wyrok-wsa-

 

 

Niepoprawne działanie walidatora APP na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

W dniu dzisiejszym, w związku z zauważonym nieprawidłowym działaniem ministerialnego walidatora zbiorów APP, skierowaliśmy wniosek w trybie 241. KPA o poprawę funkcjonowania tego narzędzia. Obecne działanie narzędzia wykazuje błędy w prawidłowo skonstruowanych plikach GML, co może wprowadzać w błąd organy udostępniające te zbiory oraz potencjalnych użytkowników.

W drugiej części wniosku zwróciliśmy również uwagę na nieprawidłową - w naszej ocenie - informację dotyczącą usług pobierania dla danych APP i zbiorów APP na stronie: https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/udostepnianie-danych.

Ministerstw ma 30 dni na odniesienie się do wniosku.
Treść wniosku poniżej:
 

piątek, 2 grudnia 2022

Skarga na bezczynność wójta/burmistrza do Rady Gminy w zakresie udostępniania zbioru APP

W związku z pojawiającymi się skargami na organ kierowanymi do rad gmin przygotowaliśmy dla Państwa wyjaśnienie merytoryczne, które może być wykorzystanie w procesie rozpatrywana i odpowiedzi na skargę.
Uprzedzając pytania: technicznie i merytorycznie postępujecie Państwo prawidłowo.

Odnosząc się do punktów wymienionych w skardze należy mieć na względzie co następuje:
 
1.
Gmina udostępnia zbiory danych przestrzennych MPZP i SUIKZP zgodnie z art. 9. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej za pomocą usługi danych przestrzennych pobierania tj. "umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów".

Realizacja usługi pobierania jest oparta o standard ATOM.

W dokumencie Standardy Danych i Usług Danych Przestrzennych stwierdza się, że:
W praktyce możliwa jest implementacja dwóch rodzajów usług pobierania (spełniających minimalne wymagania funkcjonalne oraz spełniających pełne wymagania funkcjonalne):
 • Usługi pobierania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych
 • Usługi pobierania z bezpośrednim dostępem
Usługa ATOM jest właśnie usługą służącą do pobierania predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych - potwierdzają to m.in. informacje zawarte na stronie Geoportal.gov.pl prowadzonej przez Główny Urząd geodezji i Kartografii.

Adres usługi pobierania ATOM publikującej dane dla jednostki to:

przykłady wywołania usługi: 
MPZP https://mpzp.igeomap.pl/atom?gmina=[TERYT]&typ=1
SUIKZP https://mpzp.igeomap.pl/atom?gmina=[TERYT]&typ=2
Adres usługi zgłoszony jest do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez GUGiK i widoczny jest na stronie https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=[TERYT]&temat=3.4

* w miejsce [TERYT] należy wpisać 6-znakowy identyfikator systemu TERYT dla Państwa jednostki

Dodatkowo adres usługi pobierania ATOM jest wyszczególniony w metadanych dla zbioru dostępnych poprzez usługę wyszukiwania https://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw.

Usługa ATOM udostępnia zbiór danych w postaci dokumentu elektronicznego GML, zgodnego ze schematem aplikacyjnym i specyfikacją danych oraz podpisanego podpisem elektronicznym - co wynika z  par. 3 ust. 3 oraz par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodność ze schematem oznacza m.in., że zbiór danych zawiera wszystkie obiekty wymagane w rozporządzeniu tj.:
 • app:AktPlanowaniaPrzestrzennego (akt planowania przestrzennego)
 • app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego (rysunek aktu planowania przestrzennego)
 • app:DokumentFormalny (dokument powiązany z aktem planowania przestrzennego)
Sprawdzenia zgodności pobranego poprzez usługę pliku ze zbiorem danych APP można dokonać w jednym z narzędzi dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii - poprzez wtyczkę APP dla aplikacji QGIS lub walidator online.

Zatem stan faktyczny jest następujący:
 • gmina udostępnia zbiór danych za pomocą usługi pobierania,
 • zbiór danych zawiera wymagane typy obiektów i jest zgodny ze specyfikacją.
2.
AKTUALIZACJA: W wyniku skargi kasacyjnej wyrok został uchylony i odrzucony.

W związku z przytaczaniem wyroku Sygn. akt II SAB/Kr 198/22 WSA w Krakowie, który wskazuje na bezczynność Wójta jednej z gmin konieczne będzie zapoznanie się z pisemnym uzasadnieniem, aby zrozumieć, dlaczego w obliczu bardzo bogatego orzecznictwa w zakresie tego rodzaju skarg (obecnie wiadomo już o ponad 70 odrzuconych skargach w tym zakresie) akurat krakowski sąd uznał bezczynność organu. Czekamy na pisemne uzasadnienie.

3.
Stwierdzenie to jest nieprawdziwe i nieuprawnione. Pierwsze działania dążące do udostępnienia zbiorów danych APP zostały podjęte przez wykonawcę jeszcze przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia tj. przed listopadem 2020 r., co potwierdza m.in. informacja z 10 listopada 2020 r.: https://geo-system.blogspot.com/2020/11/nowe-przepisy-o-planowaniu.html
 
Wykonawca na bieżąco współpracuje z jednostką w celu uzupełnienia/poprawy informacji dla dotychczasowych planów wchodzących w skład zbioru, by zapewnić prawidłowość całego zbioru.
Jak wyjaśniono wcześniej zbiory danych są udostępniane za pomocą usługi pobierania oraz są zgodne ze specyfikacją danych i wymaganiami rozporządzenia.
Osoba skarżąca nie podaje też żadnego przykładu stwierdzenia wykonawcy, które miałoby być jakoby "niezgodne z przepisami". Ostatnie zdanie należy traktować jako ukrytą ofertę handlową i podaje w wątpliwość czystość intencji autora.

4.
Gmina nie ogranicza w żaden sposób dostępu do informacji publicznej. Wręcz przeciwnie, opisane wcześniej zbiory danych oraz usługi są dostępne publicznie i bez ograniczeń i nie wymagają jakiejkolwiek interakcji klienta z urzędem. Informacja o adresach usług znajduje się zgodnie z przepisami w Ewidencji zbiorów danych i usług prowadzonej przez GUGiK i jest zawarta również w metadanych utworzonych dla zbiorów MPZP i SUIKZP zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

5.
Jak wskazano w pkt. 1. jednostka zapewnia już w tej chwili prawidłowy i kompletny dostęp do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. za pomocą usługi pobierania oraz w postaci zgodnej ze specyfikacją. Zatem skarga jest bezzasadna.

Kolejny wniosek o udostepnienie poprzez usługę pobierania zbioru danych dla MPZP i SKiUZP

W związku z pojawiającymi się informacjami o nowej kampanii kierowania wniosków do gmin  o treści:

W nawiązaniu do art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 67c ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę o udostępnienie mi poprzez usługę pobierania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, zbioru danych przestrzennych dla planów miejscowych oraz zbioru danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

informujemy, że:

1) Spełniacie Państwo w sposób prawidłowy przepisy prawa w tym zakresie - wyjaśnienie poniżej.

2) bardzo ważne - przed udzieleniem odpowiedzi proszę upewnić się, że zbiory APP MPZP i Studium są podpisane (więcej tutaj: https://geo-system.blogspot.com/2022/10/podpisywanie-zbiorow-app.html)

3) Należy udzielić odpowiedzi o następującej treści:

"Niniejszym informuję, że żądana informacja, tj. wnioskowane Zbiory APP, które muszą być zgodne ze schematem wynikającym z par. 3 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, podpisane przez Organ zgodnie z par 6 ust. 2 ww. rozporządzenia są dostępne on-line za pomocą zdefiniowanej w art. 9. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej usługi pobierania ATOM, ujawnionej poprawnie w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych dla naszej jednostki pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/atom/ pod pozycją dla naszej jednostki."

[wyjaśnienie w dalszej części wpisu]

czwartek, 1 grudnia 2022

Podsumowanie miesiąca - grudzień 2022

W listopadzie odnotowano porównywalne wskaźniki odwiedzin co w poprzednim miesiącu. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła niemal 1,4 mln i była większa o ok. 6 000 w porównaniu do października  Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych https://polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad 196 000 razy - niemal tyle samo co miesiąc wcześniej.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla wszystkich portali e-mapa przedstawiono poniżej:
 


Wszystkie urzędowe portale e-mapa.net dla gmin są monitorowane również w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Tu odnotowano wzrost liczby odwiedzin  - w listopadzie było ich 275 tys. w porównaniu do 278 tys. w październiku.
 

W listopadzie wprowadzono następujące zmiany i ulepszenia w systemach e-mapa i iMPA:

piątek, 25 listopada 2022

Aktualna problematyka numeracji porządkowej budynków i lokali

Tematem, który często budzi Państwa wątpliwości, jest numeracja lokali oraz nadawanie kolejnych numerów porządkowych na budynek. Pojawiają się różne próby rozwiązania tego problemu, m.in. poprzez wprowadzanie oznaczeń ze znakami specjalnymi, takimi jak ukośniki i myślniki. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu oraz przeanalizujmy możliwe rozwiązania.

Jakim obiektom nadajemy numery? 

W celu ustalenia przedmiotu nadania numeru porządkowego, obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, odsyła nas do Prawa geodezyjnego i kartograficznego:

art. 2

8) obiekt – budynki, o których mowa w art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy, oraz inne obiekty, o których mowa w art. 47a ust. 4a ustawy, którym nadaje się numery porządkowe;
9) numer porządkowy – unikalny numer nadany obiektowi
, związany z ulicą lub placem znajdującymi się w danej miejscowości, a jeżeli w miejscowości nie nadaje się nazw ulicom i placom, numer określony unikalnie w obszarze danej miejscowości;

Sięgając do przywołanych zapisów, możemy ustalić, że ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera dane adresowe określające:

art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a

Numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

oraz

art. 47a. ust. 4a

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, oprócz danych wymienionych w ust. 4, może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, numery porządkowe nadajemy dla budynków (wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania) oraz innych obiektów, jeśli jest taka potrzeba.

Kiedy nadać kolejny numer dla budynku?

Skoro numer porządkowy nadajemy dla budynku, to co do zasady należy przyjąć, że jeden budynek powinien mieć przyporządkowany w ewidencji jeden numer, niezależnie od liczby gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem. Rozporządzenie przewiduje tylko jeden wyjątek:

art. 6 ust. 5

W przypadku obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch lub więcej ulic, posiadających odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic, albo gdy obiekt położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, obiektom tym może być nadanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do obiektu.

Należy zwrócić uwagę na zapis “obiekt położony przy jednej ulicy”. Zgodnie z definicją z rozporządzenia, jako ulicę rozumiemy: “ulice i inne ciągi komunikacyjne, w szczególności aleje, bulwary, szosy i drogi, którym nadano nazwę”. Oznacza to, że tylko w przypadku miejscowości z nadanymi nazwami ulic, dla budynku który posiada więcej niż jedno wejście główne, można nadać kolejne numery porządkowe (np. dodając do oznaczenia liczbowego kolejne wielkie litery, z zastrzeżeniem wyłączeń z rozporządzenia).

Co w pozostałych przypadkach?

Jeżeli pod jednym adresem zamieszkuje więcej gospodarstw domowych, w oddzielnych lokalach, to właściciel może dokonać wyodrębnienia lokali oraz ich numeracji. Należy jednak pamiętać, że numery lokali nie są przedmiotem ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a ich nadawanie i numeracja nie należy do kompetencji gminy. Na podstawie uzyskanego w starostwie zaświadczenia o samodzielności lokalu, można dokonać oznaczenia w akcie notarialnym poszczególnych lokali jako numer budynku nadany przez gminę oraz ustalony numer lokalu.

Źródło problemu

Zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym powodowały, że w przypadku kilku gospodarstw zamieszkujących pod jednym adresem, nawet w przypadku posiadania osobnych pieców, można było otrzymać tylko jedno dofinansowanie:

art. 2

3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
3b. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W związku z tym, do urzędów gmin w ostatnim czasie wpłynęło wiele wniosków o nadanie kolejnych numerów porządkowych na jeden budynek. Zmiany w zakresie kryteriów przyznawania dodatku wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Artykuł 26 wprowadza we wcześniej przywołanej ustawie o dodatku węglowym dodatkowe ustępy w art. 2:

art. 26

3c. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
3e. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Jak postępować w przypadku wniosku o nadanie kolejnego numeru porządkowego na budynek, który ma już adres? 

W przypadku spełnienia wymogów rozporządzenia, tj. nadanych nazw ulic w miejscowości oraz odrębnych wejść do budynku można nadać kolejny numer. W pozostałych przypadkach nie ma do tego podstaw prawnych. Jeżeli właściciel potrzebuje dalszego podziału, to we własnym zakresie powinien dokonać wyodrębnienia i numeracji lokali.
Jeżeli przyczyną złożenia wniosku jest uzyskanie możliwości otrzymania dodatku węglowego, to gdy nadanie kolejnego numeru nie jest zasadne, należy przeprowadzić wywiad środowiskowy i po stwierdzeniu, że pod danym adresem faktycznie znajdują się odrębne lokale można przyznać dodatek.

środa, 23 listopada 2022

Informacja o funkcji budynku na podstawie bazy BDOT10k w internetowym Managerze Punktów Adresowych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Internetowym Managerze Punktów Adresowych pojawiła się możliwość odczytania przeznaczenia budynku powiązanego z punktem adresowym w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Dzięki temu możliwe jest zarówno indywidualna analiza poszczególnych adresów jak też generowanie zestawień i statystyk.

BDOT10k jest wektorową, jednolitą dla całego kraju bazą, która zawiera informacje o lokalizacji przestrzennej obiektów topograficznych, takich jak budynki, sieć komunikacyjna i wodna, wraz z ich charakterystyką w postaci atrybutów. Zbiory obejmują obszary powiatów i są aktualizowane na podstawie rejestrów publicznych, m.in. ewidencji gruntów i budynków, państwowego rejestru granic, a także zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz innych materiałów źródłowych.

W zakresie budynków możemy wyróżnić następujące obiekty:

Kod Nazwa obiektu
BUBD01 budynki mieszkalne jednorodzinne
BUBD02 budynki o dwóch mieszkaniach
BUBD03 budynki o trzech i więcej mieszkaniach
BUBD04 budynki zbiorowego zamieszkania
BUBD05 budynki hoteli
BUBD06 budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe
BUBD07 budynki biurowe
BUBD08 budynki handlowo-usługowe
BUBD09 budynki łączności, dworców i terminali
BUBD10 budynki garaży
BUBD11 budynki przemysłowe
BUBD12 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
BUBD13 ogólnodostępne obiekty kulturalne
BUBD14 budynki muzeów i bibliotek
BUBD15 budynki szkół i instytucji badawczych
BUBD16 budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
BUBD17 budynki kultury fizycznej
BUBD18 budynki gospodarstw rolnych
BUBD19 budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
BUBD20 obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury
BUBD21 pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione

Dotychczas w iMPA możliwe było wyświetlenie warstwy Budynki BDOT10K, prezentującej graficznie przeznaczenie budynków, oraz odczytanie szczegółów obiektu poprzez narzędzie Informacje

Obecnie mają Państwo możliwość wygodnego odczytania dwóch dodatkowych informacji:

 • Funkcji budynku w BDOT10K,
 • Klasyfikacji budynków według Kodów Środków Trwałych (na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych).

Dostęp do tych danych można uzyskać na dwa sposoby:

1. Dla pojedynczego punktu adresowego - po zaznaczeniu na mapie wybranego punktu, w tabeli Szczegóły punktu adresowego należy rozwinąć opcję Pozostałe parametry i odszukać odpowiednią pozycję.

2. Dla wybranego zakresu punków - w zakładce Rejestr punktów, w Filtrach należy wyszukać wybrane punkty, np. adresy z jednej miejscowości czy znajdujące się przy konkretnej ulicy, a następnie wybrać Export do excela. W dostępnych kolumnach należy zaznaczyć pola Kod KŚT oraz Funkcja budynku w BDOT10k i wygenerować raport. 

Dzięki zapisaniu danych do pliku Excela, można uzyskać dodatkowe możliwości analityczne, np. filtrowanie i grupowanie obiektów, a także możliwość sporządzania zestawień i wykresów. Poprzez filtrowanie w łatwy sposób można sprawdzić, np. liczbę punktów adresowych znajdujących się na budynkach mieszkalnych. Należy zwrócić uwagę, że informacja o funkcji jest dostępna tylko dla punktów adresowych, których etykieta znajduje się na budynku lub bardzo blisko obrysu budynku. W sytuacji gdy zauważymy, że etykieta jest wstawiona w innym miejscu, należy ją przesunąć poprzez opcję Edytuj punkt. W związku z tym, uzyskane informacje należy traktować jako materiał analityczny o charakterze pomocnicznym.środa, 9 listopada 2022

800.000 prac geodezyjnych przetworzonych w technologii ePODGiK

W listopadzie bieżącego roku została przekroczona liczba 800.000 prac geodezyjnych, które zgłoszono internetowo i dla których w sposób automatyczny zostały przygotowane materiały z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o.

Technologia iGeoMap/ePODGiK powstała w 2007 roku, czyli 15 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i jest cały czas rozwijana i wyposażana w kolejne moduły usprawniające pracę ośrodków dokumentacji. Wykres pokazujący rozkład prac na przestrzeni lat poniżej:
 
Najbardziej widocznym rozszerzeniem technologii ePODGIK jest moduł iGeoZUD do prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Niedawno przekroczona została liczba 32.000 narad zautomatyzowanych. Ponadto powstały mechanizmy sprzedaży materiałów zasobu on-line, w tym również usług iGeoRCiWN.

W ramach obsługi prac w technologii ePODGIK geodeci otrzymują materiały już po kilku minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna w sposób ciągły jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Oznacza to, że dzięki technologii ePODGIK 800tys. razy nie przepisywano wniosku do programu ośrodek, nie przygotowano danych wsadowych z mapy numerycznej czy nie generowano danych egib dla geodetów. Wszystko od początku do końca obsługuje automat.

ePODGiK zawiera również funkcje związane z obsługą operatu, w tym w szczególności obsługę przekazywania wyników prac, weryfikację oraz umieszczenie przyjętego operatu w sieci Internet do wykorzystania przez geodetów. Operatów elektronicznych na przestrzeni ostatnich kilku lat przybywa lawinowo, a rok 2022r. jest pierwszym rokiem, gdzie jedyną postacią przekazania operatu jest właśnie postać elektroniczna. Wykres poniżej ukazuje lawinowy wzrost liczby operatów elektronicznych:
 

Co ważne, widać też wzrost świadomości uczestników procesu obsługi prac, gdyż z roku na rok -  widoczne najbardziej w ostatnich dwóch latach, mimo wzrostu liczy operatów elektronicznych przekazywanych do PODGiK, znacznie spada sumaryczna objętość tych operatów. Oznacza to, że geodeci coraz częściej przygotowują w pełni elektroniczny operat z treściami numerycznymi, a coraz rzadziej przekazują PDF składający się tak naprawdę ze skanów poszczególnych kartek operatu papierowego.
W serwisie ePODGIK zarejestrowanych jest aktualnie niemal 2800 firm geodezyjnych i 3000 geodetów uprawnionych z całej Polski.

Raport o terenie i raport ortofoto również dla zdefiniowanego obszaru

W dniu 8 listopada wprowadziliśmy zmiany w tworzeniu raportów o terenie oraz z archiwalną ortofotomapą, dodając możliwość wygenerowania ich dla dowolnego obszaru. Dotychczas raporty były generowane dla pojedynczych działek ewidencyjnych - należało wybrać konkretną działkę na mapie lub wyszukać ją po numerze.

Obecnie raport może być utworzony również dla dowolnego obszaru wskazanego przez użytkownika na mapie. Możliwe jest zatem zarówno przygotowanie raportu obejmującego swym zasięgiem jedynie wybrany fragment większej działki, jak i raportu prezentującego kilka sąsiednich działek.

W menu Zakupy (ikonka "koszyk" nad mapą) w portalu polska.e-mapa.net pojawiły się dwie nowe pozycje:
 • Raport pełny dla obszaru
 • Raport z ortofotomapą archiwalną dla obszaru
Po wybraniu jednej z nich należy następnie narysować na mapie obszar, dla którego ma być wygenerowany raport.

Kolejne kroki wyglądają identycznie jak przy raporcie dla pojedynczej działki tj. użytkownik wybiera interesujące go pozycje z listy dostępnych informacji lub ortofotomap i przechodzi do płatności, a po krótkiej chwili otrzymuje gotowy raport w pliku PDF.

wtorek, 8 listopada 2022

Zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego

We wszystkich portalach e-mapa.net została dokonana aktualizacja grupy warstw Hydrografia > Mapy zagrożenia powodziowego.

Warstwa wykorzystuje obecnie nowe dane, obejmujące zmiany wprowadzone w 2022 roku, które zostały opublikowane w ub. tygodniu przez PGW Wody Polskie w serwisie dane.gov.pl.

Mapy prezentują obszary zagrożenia powodziowego dla rzek, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 10%, 1% i 0.2% (powódź 10, 100 i 500-letnia) oraz scenariusz całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego

Poprzednie dane z 2021 są nadal dostępne jako warstwa Mapy Zagrożenia Powodziowego (archiwalne), dzięki czemu można porównać ewentualne zmiany jakie zaszły w ocenie zagrożenia powodzią na danym terenie.

2021

 
2022czwartek, 3 listopada 2022

Nowe funkcje w aplikacji iMPA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w ostatnim czasie udostępniliśmy nowe narzędzia w Internetowym Managerze Punktów Adresowych, które mają na celu usprawnienie Państwa codziennej pracy.

1. Wysyłanie informacji o usunięciu punktu adresowego

Podczas usuwania punktu adresowego z bazy, mają Państwo możliwość zaznaczenia opcji: “Wyślij informację do Urzędu Statystycznego”. Następnie należy wskazać powód usunięcia, np. rozbiórkę budynku i zatwierdzić operację. Dzięki temu Urząd Statystyczny oraz pozostałe instytucje, które są informowane elektronicznie z programu, otrzymają informację o zakończeniu cyklu istnienia obiektu.

2. Wysyłanie informacji o zmianie położenia

Kolejne narzędzie mogą Państwo znaleźć w Funkcjach specjalnych, pod tabelą Szczegóły punktu adresowego. W przypadku dokonania korekty położenia punktu adresowego, np. przeniesienia na właściwą działkę zamienionych numerów domów, oprócz przekazania prawidłowych danych do Państwowego Rejestru Granic, można dodatkowo wysłać informację o wykonanej zmianie do Urzędu Statystycznego i innych instytucji w celu ewentualnego poprawienia rozbieżności w pozostałych bazach.


3. Raport o działce i raport z archiwalnej ortofotomapy

Podczas wyszukiwania działki pojawiła się możliwość wygenerowania raportu, o czym wspominaliśmy już we wcześniejszych wpisach. Dostępne są dwie opcje:

 • Raport o działce - w raporcie znajdziemy m.in. informacje o położeniu nieruchomości, przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli dane są dostępne), uzbrojeniu i ukształtowaniu terenu, pobliskich obiektach użyteczności publicznej i przystankach (wraz z odległością), potencjalnych uciążliwościach oraz zanieczyszczeniach powietrza;
 • Raport o działce z archiwalną ortofotomapą - archiwalne ortofotomapy pozwalają na prześledzenie, jak zmieniało się zagospodarowanie i otoczenie wybranej działki.

4. Narzędzie do tworzenia rond

Narzędzie “Twórz nową ulicę” zostało rozbudowane o nową funkcjonalność - tworzenie ronda, dzięki któremu utworzenie prawidłowego kształtu będzie prostsze i wygodniejsze. Aby prawidłowo wprowadzić rondo w iMPA należy:

 • przejść z Rejestru ulic do mapy i odszukać skrzyżowanie, na którym ma znaleźć się obiekt (wyszukujemy po działce lub po nazwie ulicy);
 • edytować i skrócić ulice istniejące tak, aby przygotować miejsce na nowy obiekt;
 • wybrać pod mapą opcję Twórz nową ulicę;
 • następnie wskazać kliknięciem lewego przycisku myszy środek ronda, a drugim kliknięciem określić jego promień, po czym wcisnąć na klawiaturze “R”;
 • jeśli wielkość i lokalizacja są prawidłowe, można przejść do uzupełniania szczegółów obiektu, jeśli nie - można usunąć linię, klikając na klawiaturze “Y”, a następnie wybrać opcję Dodaj linię i wrysować rondo jeszcze raz;
 • uzupełnić szczegóły obiektu i zatwierdzić;
 • edytować i dociągnąć istniejące ulice do utworzonego obiektu.

Ponadto w najbliższym czasie w szczegółach punktu adresowego oraz eksporcie danych do Excela pojawi się możliwość odczytania przeznaczenia budynku powiązanego z punktem adresowym w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Prosimy o śledzenie komunikatów i zapraszamy do przetestowania nowych narzędzi.

Podsumowanie miesiąca - październik 2022

3 listopada 2022 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W ubiegłym miesiącu odnotowano wzrost odwiedzin w porównaniu do września. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła ponad 1,39 mln. Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych https://polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad 196 000 razy, czyli 6 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. 
Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla wszystkich portali e-mapa przedstawiono poniżej:
 

Wszystkie urzędowe portale e-mapa.net dla gmin są monitorowane również w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Tu odnotowano wzrost liczby odwiedzin  - w październiku było ich 286 tys. w porównaniu do 260 tys. we wrześniu.
 
Październik przyniósł również kolejne usprawnienia i nowe narzędzia dodane do portali w technologii e-mapa.net:

W październiku odbyły się również dwa seminaria dla pracowników gmin poświęcone aktualnym wymogom w zakresie prowadzenia numeracji adresowej i tematu zagospodarowanie przestrzenne:

piątek, 28 października 2022

Podpisywanie zbiorów APP

Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi samorządy do końca października powinny mieć utworzone zbiory APP dla obowiązujących MPZP i Studium.

Jednak poza samym udostępnieniem zbioru istotny jest jeszcze jeden element - otóż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego zbiór musi być podpisany przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta:


W związku z tym przypominamy naszym użytkownikom, że taki zbiór musi zostać podpisany obecnie oraz musi być podpisywany po każdej aktualizacji zbioru, tj. najczęściej po wprowadzeniu nowego planu lub zmiany.

Przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję, jak w kilku krokach podpisać i umieścić zbiór APP w systemie.
Dostępna jest do pobrania TUTAJ
 
Efektem końcowym powinno być ujawnienie podpisanych zbiorów m.in. na Wykazie MPZP:
  

środa, 26 października 2022

Seminarium z zakresu numeracji adresowej

26 października na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu iMPA w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie prowadzenia numeracji adresowe nieruchomości (EMUIA).

W telekonferencji wzięło udział niemal 400 osób z całej Polski. W czasie całego spotkania uczestnicy zadali kilkaset pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Pojawiło się również wiele podziękowań i głosów o przydatności tego typu telekonferencji.


Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!

Dla uczestników dostępne jest już nagranie całego spotkania*.
UPDATE: Do materiałów dodano również plik z listą pytań i odpowiedzi oraz slajdy z prezentacji.
*Na stronie należy wpisać dane podane przy rejestracji, następnie otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem do materiałów.

poniedziałek, 24 października 2022

Czy identyfikator loklany z pliku GML APP jest przenoszony do Zbioru APP?

W związku z powtarzającym się pytaniem:

Czy przy wygenerowaniu nowego GML APP pozostanie również pierwotny indywidualny identyfikator? Zgodnie z przepisami raz nadany identyfikator nie może ulec zmianie.

i wątpliwości, które pojawiły się na niedawnym spotkaniu z zakresu mpzp, zwracamy uwagę na treść następujących zapisów z rozporządzenia ws. zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

§ 4.1

§ 5.1

Należy w tym miejscu rozróżnić dwa rodzaje identyfikatorów - identyfikator zbioru oraz identyfikatory obiektów znajdujących się w tym zbiorze (AktPlanowaniaPrzestrzennego, RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego, DokumentFormalny).

a) W pierwszym przypadku (o którym mowa w § 4.1) identyfikator ma postać
 • przestrzeni nazw PL.ZIPPZP.<numer>
 • oraz kodu <jpt>-<rodzaj>
Pierwsza część to identyfikator zbioru danych widoczny w rejestrze EZiUDP, który został nadany po zgłoszeniu zbioru do GUGiK i dla danej jednostki jest stały i niezmienny. Druga część składa się z identyfikatora jednostki tj. 6 pierwszych znaków kodu TERYT oraz rodzaju zbioru (MPZP lub SUIKZP).

Przykładowy identyfikator zbioru danych dla mpzp dla miasta Otwock będzie miał następującą formę:

PL.ZIPPZP.7449/141702-MPZP

Wszystkie składowe identyfikatora zbioru danych na każdym etapie istnienia APP będą więc niezmienne.

b) Identyfikator obiektu (§ 5.1) składa się z elementów:
 • PL.ZIPPZP.<numer>/<jpt>-<rodzaj> (przestrzeń nazw, czyli identyfikator zbioru z pkt. a)
 • <id lokalny> identyfikator lokalny
 • <wersja> identyfikator wersji obiektu
Przykładowy identyfikator obiektu AktPlanowaniaPrzestrzennego dla planu w zbiorze danych mpzp dla Otwocka:

PL.ZIPPZP.7449/141702-MPZP/LX.652.22/P1/20220303T000000

Identyfikator lokalny oraz identyfikator wersji są nadawane przez dostawcę danych. W systemie e-mapa zgodnie z rekomendacją z dokumentu Specyfikacja danych „Planowanie przestrzenne” przy tworzeniu identyfikatora lokalnego wykorzystywane są numery uchwał przyjmujących dany akt planowania, a dla identyfikatora wersji - wartość elementu poczatekWersjiObiektu (data i czas) zgodnie ze schematem RRRRMMDDTHHMMSS.
Taka konwencja gwarantuje niezmienność i unikalność identyfikatorów w zbiorze, co jest wymogiem rozporządzenia.

Jednocześnie zapis w § 5.1 wyraźnie wskazuje, że identyfikator ten jest nadawany w chwili włączenia obiektu do zbioru danych. Dane APP na etapie projektowania (uchwalone przystąpienie) lub przyjęcia (podpisany plik GML wysłany do dziennika wojewódzkiego) nie należą do zbioru.
Dodatkowo zgodnie z bazą pytań i odpowiedzi na stronie ministerstwa:
Czy dokument elektroniczny GML dla uchwalonego APP włączany do zbioru danych APP to ten sam dokument, który stanowił załącznik do uchwały przyjmującej APP?

Nie. Podpisany dokument elektroniczny GML z finalnymi danymi przestrzennymi dla APP stanowiący załącznik do uchwały przyjmującej APP nie podlega modyfikacji. [...] 
Do zbioru danych APP należy włączyć kolejną wersję dokumentu elektronicznego GML

Tak więc do zbioru nie trafiają dane APP publikowane w dzienniku, ale ich nowa (uzupełniona) wersja. Wynika z tego wprost inna zawartość dokumentu, w tym inna wartość identyfikatora wersji opartego na czasie utworzenia/modyfikacji obiektu, jak również możliwe jest nadanie nowego identyfikatora lokalnego. I dopiero po włączeniu danych do zbioru pojawia się wymóg niezmienności lokalnego id.

Podsumowując:
Z przepisów nie wynika żaden wymóg, by identyfikator lokalny oraz identyfikator wersji obiektu APP w zbiorze były takie same jak identyfikatory danych obiektu na wcześniejszym etapie przed włączeniem do tego zbioru. Niezmienna musi być jedynie przestrzeń nazw czyli identyfikator zbioru.