wtorek, 21 listopada 2023

Zgłoszenie zbioru dla Planu Ogólnego Gminy

Jak wcześniej informowaliśmy pod koniec sierpnia została opublikowana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie nowego dokumentu planistycznego jakim jest Plan Ogólny Gminy, który zastąpi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W związku z tym przypominamy, że nasi klienci z aktywnymi modułami iMPZP lub iGeoPlan mają już możliwość wprowadzenia przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy. Aby poprawnie wprowadzić przystąpienie do POG należy pamiętać, że wcześniej należy zgłosić zbiór danych PO do Ewidencji Zbiorów i Usług Przestrzennych. W znakomitej większości zgłoszenia będą realizowane przez Geo-System na podstawie udzielonych już upoważnień.

W tym celu prosimy o kontakt indywidualny na adres serwis@punktyadresowe.pl. Proszę pamiętać, że zgłoszenie powinno mieć miejsce dopiero w momencie rozpoczęcia procedowania Planu Ogólnego Gminy. Nie ma potrzeby zgłaszać zbioru "na zaś".

Więcej informacji o zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znajdą Państwo w artykule zamieszczonym na Geoforum: Rejestr Urbanistyczny i dane w nim gromadzone. Co to oznacza dla gmin?

poniedziałek, 13 listopada 2023

Usługa sieciowa TERYT ws1 dostępna dla użytkowników iMPA

Zgodnie z pismami przesyłanymi do gmin z Urzędów Statystycznych (o czym informowaliśmy już w kwietniu), wdrażana usługa TERYT ws1 będzie jedynym sposobem przekazywania informacji o utworzonych i zmienionych punktach oraz ulicach. Wynika to z zapisów obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów. W związku z tym, wszystkie gminy będą musiały zastosować się do nowego sposobu przekazywania danych.

Od 16 października, jako jeden z pierwszych podmiotów, udostępniliśmy naszym użytkownikom taką możliwość w internetowym Managerze Punktów Adresowych. Przypominamy, że do uruchomienia usługi niezbędne jest pozyskanie z Urzędu Statystycznego danych uwierzytelniających. Na adres e-mail teryt_ws1@stat.gov.pl należy przekazać następujące dane:

  1. nazwa gminy i identyfikator TERC (czyli TERYT gminy)
  2. numer telefonu kontaktowego (telefon do pracownika gminy)
  3. służbowy adres e-mail do kontaktu (e-mail służbowy z adresem/domeną gminy)
  4. nazwę i adres instytucji ubiegającej się o dostęp do usługi (czyli urząd gminy XYZ).

Dodatkowo powyższe dane należy przesłać w celu weryfikacji na adres właściwego Urzędu Statystycznego, podany w piśmie skierowanym do gminy.

Uwaga!
Dane uwierzytelniające obejmują login i hasło - jeżeli otrzymają Państwo tylko hasło, należy zgłosić to do Urzędu Statystycznego. Ponadto, dane do usługi ws1 to nie dane do logowania do aplikacji iMPA.

Po otrzymaniu danych, należy wprowadzić je w iMPA w zakładce Pomoc.

 
Pozostałe czynności techniczne pozostają po naszej stronie. Samo działanie usługi jest dla użytkownika niezauważalne i nie wymaga żadnych dodatkowych działań. Zasady wprowadzania nowych adresów i tworzenia zawiadomień pozostają bez zmian. Zmianie ulegnie jedynie sposób komunikacji między bazami.
  • Dotychczasowy mechanizm działa na zasadzie mailowego przesyłania informacji, po zatwierdzeniu tworzenia dokumentu w iMPA.
 
  • Przekazywanie danych przez usługę TERYT ws1 działa niezależnie od utworzenia dokumentu. Dodatkowo, w zakładce Dokumenty zostaje zapisane potwierdzenie wysłania informacji.
 
W przypadku dodatkowych pytań lub wystąpienia jakichkolwiek problemów zapraszamy do kontaktu.
 


Mapa spadków terenu w raporcie o działce

Usługa Raport dla działki została wzbogacona o kolejną sekcję związaną z ukształtowaniem terenu. Od ubiegłego tygodnia oprócz standardowej mapy hipsometrycznej oraz profilu topograficznego użytkownicy mają dostęp do mapy spadków. Na mapie za pomocą skali barwnej przedstawiono obszary, w których teren jest nachylony (im kolor bardziej czerwony, tym nachylenie jest większe), a dodatkowe strzałki wskazują kierunek nachylenia stoku w danym miejscu. W ten sposób możliwe jest zwizualizowanie i wyobrażenie sobie czy działka jest płaska, czy nachylona albo np. jak będą spływać wody opadowe.Mamy nadzieję, że nowa mapa pozwoli na jeszcze lepsze zobrazowanie terenu, pozwalając uniknąć przyszłych "niespodzianek" związanych z budową domu na stromym stoku lub niedogodności wynikających z istnienia obszaru bezodpływowego na działce.

środa, 8 listopada 2023

Raport dla działki - nowe dane oraz łatwiejsza modyfikacja treści

Usługa Raport dla działki została rozbudowana o kolejną sekcję danych. Oprócz niedawno dodanych archiwalnych ortofotomap w raporcie znajdziemy teraz także pozycję Dostępność archiwalnych zdjęć lotniczych. Daje ona dostęp do mapy prezentującej środki rzutów zdjęć lotniczych wykonanych w otoczeniu wybranej działki oraz listy z ich parametrami. Dane pochodzą z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i obejmują fotografie wykonywane od lat 50. ub. wieku. Możliwe jest sprawdzenie daty wykonania zdjęcia, jego numeru oraz charakterystyki przestrzennej (skali lub wielkości piksela). Na liście znajduje się również link do pobrania miniatury każdego ze zdjęć. Ponieważ zobrazowania lotnicze udostępniane są jedynie na wniosek i za opłatą pobranie danych w pełnej rozdzielczości wymaga złożenia zamówienia poprzez Portal PZGiK.

piątek, 3 listopada 2023

Rozbudowa Wykazu Planów dla gmin korzystających z technologii e-mapa.net

Mając na uwadze nadchodzące zmiany prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego i związane z tym liczne pytania, podjęliśmy pewne kroki w celu dostosowania prezentacji treści wykazu planów do nowych regulacji oraz oczekiwań użytkowników systemu.

Na wstępie jeszcze raz pragniemy przypomnieć, że zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rejestr Urbanistyczny "...prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa", a "minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu" i choć ma on prawnie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2026, to do tego czasu, zgodnie z Art. 52, obowiązek dostosowania sposobu udostępniania informacji znów spada na gminy. 

Więcej informacji w tym temacie znajdą Państwo w obszernym artykule na portalu geoforum.pl. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.  

Kluczowy zapis, który spędzał sen z powiek, czyli art. 52 nowelizacji, wskazuje, że do 31 grudnia 2025 r. „informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dane przestrzenne” pochodzące z 11 źródeł wyszczególnionych w nowelizacji mają być udostępniane poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz w siedzibie organu.

W związku z powyższym przeprowadzono rozbudowę dotychczasowego wykazu planów do postaci czyniącej zadość tym wymaganiom, czyli swoistego odpowiednika Rejestru Urbanistycznego. Jest to ogólnodostępny zbiór informacji o danych przestrzennych dotyczących zagospodarowania przestrzennego prowadzonego przez gminy.