piątek, 23 grudnia 2022

Infomacje o odrzuceniu skargi na Wójta/Bumistrza/Prezydenta miasta przez Radę

W nawiązaniu do trwającej kampanii przesyłania skarg na bezczynność wójta/burmistrza/prezydenta miasta do rady gminy/miasta, o której już Państwa informowaliśmy tutaj, postanowiliśmy śledzić losy skarg i ich procedowania w gminach. Informujemy, że zostały już uchwalone pierwsze rozstrzygnięcia w tej sprawie, a aktualizowaną listę uchwał postaramy się publikować na końcu tego artykułu. Niespodzianek nie ma.

Dla tych z Państwa, którzy dopiero planują procedowanie spraw na komisjach chcemy jedynie zwrócić uwagę na jedną sprawę, która uwypukla się po ostatnich zgłoszeniach, mianowicie zupełne pomieszanie przedmiotu skargi z jakimiś abstrakcyjnymi przykładami prezentowanymi przez przedstawicieli podmiotu skarżącego w formie telefonicznej czy wideokonferencji.

Przede wszystkim proszę pamiętać, że tematem aktualnych skarg i wniosków są usługi pobierania i zapewnienie przez Państwa wynikającego z przepisów obowiązku udostępniania podpisanego zbioru APP. Tak więc pokazywanie Państwu teraz przez przedstawiciela podmiotu skarżącego działania WMS czyli usługi przeglądania nie jest w ogóle związane ze skargą, jest natomiast zwykłą próbą odwrócenia uwagi od problemu.

Co więcej, sposób działania danej usługi w takim czy innym programie lub serwisie mapowym, na pewno nie może być wyznacznikiem zgodności tej usługi z przepisami. Przykładowo: jeśli usługa działa w serwisie polska.e-mapa.net, w Geoportalu, czy np. w QGIS, to na pewno nie jest prawdziwe twierdzenie, że "nie działa nigdzie indziej".

Proszę być czujnym i zwracać uwagę na przedmiot tych wystąpień, gdyż z jednej strony macie Państwo konkrety i weryfikowalne fakty takie jak zgłoszenie i ujawnienie usługi pobierania ATOM w rejestrze EZiUDP zgodnie z ustawą o IIP oraz możliwość walidacji udostępnianego zbioru odpowiednim walidatorem, przygotowanym specjalnie do tego celu przez Ministerstwo, co pozwala potwierdzić zgodność zbioru ze schematem z rozporządzenia, a z drugiej strony jakieś nieprecyzyjne, oderwane od przedmiotu skargi twierdzenia, jakoby coś powinno być wyświetlone w taki czy inny sposób w drzewku warstw na takim czy innym portalu. Z resztą o kwestii działania usług m.in. w portalu GIOŚ już pisaliśmy tutaj.

 

Poniżej publikować będziemy cyklicznie aktualizowaną listę uchwał związanych ze skargami:

Aktualizacja 22.02.2023 - obecnie już 349 uchwał:

Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 

Szanowni Państwo

Wszystkim naszym klientom i użytkownikom naszych usług pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, rodzinnych chwil i odrobiny wytchnienia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Zespół Geo-System Sp z.o.o.

piątek, 9 grudnia 2022

Komentarz do wyroku WSA w Krakowie Sygn. akt II SAB/Kr 198/22 na który powołuje się wnioskodawca

AKTUALIZACJA: W wyniku skargi kasacyjnej wyrok został uchylony i odrzucony.

W związku z przytaczaniem w różnej korespondencji kierowanej do gmin wyroku Sygn. akt II SAB/Kr 198/22 WSA w Krakowie, który wskazuje na bezczynność Wójta jednej z gmin konieczne było zapoznanie się z pisemnym uzasadnieniem, aby zrozumieć, dlaczego w obliczu bogatego orzecznictwa w zakresie tego rodzaju skarg (obecnie wiadomo już o ponad 80 odrzuconych skargach) sąd uznał bezczynność organu.

Kluczowe kwestie:

1) Wyrok był udostępniany przez osobę wnioskującą/skarżącą w momencie, w którym nie było znane pisemne uzasadnienie (to pojawiło się dopiero w dniu 9.12.2022 na stronie: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CCCB2DAF52)

2) Sąd uznał bezczynność organu, ale podkreślił, że nie ma charakteru rażącego.

3) Razi nieco uzasadnienie, w którym WSA powołuje się wprost na "opinię informatyczną", bez zbadania stanu faktycznego.

"Nadto skarżąca podnosi, iż wykonalne jest zapewnienie bezpośredniego dostępu do wszystkich wymaganych danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, co udowadnia załączona do skargi opinia informatyczna, a także tym, że w szeregu gminach - które wskazuje - dane przestrzenne są udostępnianie zgodnie z wymogami określonymi przez wskazane wyżej przepisy."

Warto nadmienić, że przepisy jednoznacznie definiują zbiór danych w postaci dokumentu elektronicznego GML, zgodnego ze schematem aplikacyjnym i specyfikacją danych oraz podpisanego podpisem elektronicznym - co wynika z  par. 3 ust. 3 oraz par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

"Opinia" i zawarte w niej stwierdzenia nie zostały w żaden sposób zweryfikowane z rzeczywistością przez sąd. Podkreślić należy, że zachodzi podejrzenie, iż autor opinii nie jest bezstronnym i obiektywnym biegłym sądowym, a osobą najprawdopodobniej w zależności służbowej w stosunku do osoby wnoszącej skargę. Nie sprawdzono również w żaden sposób czy w przywoływanych gminach udostępniane dane i usługi są faktycznie zgodne z przepisami.

Wynika więc, że sąd uznał wyjaśnienie skarżącej za wystarczające do stwierdzenia bezczynności. bez analizowania faktów i potwierdzania nieuprawnionych twierdzeń osoby skarżącej.

W naszej ocenie błędnym jest bazowanie wprost na opinii skarżącej, gdyż jak wielokrotnie wyjaśnialiśmy, zarówno żądanie osoby wnioskującej jest merytorycznie obarczone błędami, jak też przykłady, przedstawiane jako rzekomo prawidłowe, po weryfikacji również okazują się wadliwe. 

Co wyjaśniano m.in tutaj: https://geo-system.blogspot.com/2022/12/kolejny-wniosek-o-udostepnienie-porzez.html  i tutaj: https://geo-system.blogspot.com/2022/10/problematyka-udostepniania-podpisanych.html

4) jesteśmy przekonani, że materiał nadaje się na w pełni zasadną skargę kasacyjną, gdyż podnoszone argumenty nie mają pokrycia w faktach, a zasady udostępniania zbiorów APP wynikają wprost z przepisów prawa oraz możliwości technicznych, co było wyjaśnianie m.in. tutaj: https://geo-system.blogspot.com/2022/10/problematyka-udostepniania-podpisanych.html

[Aktualizacja]

Sprawę opisał również portal Geoforum.pl:

https://geoforum.pl/news/33290/czy-brak-zapewnienia-danych-przestrzennych-to-bezczynnosc-wyrok-wsa-

 

 

Niepoprawne działanie walidatora APP na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

W dniu dzisiejszym, w związku z zauważonym nieprawidłowym działaniem ministerialnego walidatora zbiorów APP, skierowaliśmy wniosek w trybie 241. KPA o poprawę funkcjonowania tego narzędzia. Obecne działanie narzędzia wykazuje błędy w prawidłowo skonstruowanych plikach GML, co może wprowadzać w błąd organy udostępniające te zbiory oraz potencjalnych użytkowników.

W drugiej części wniosku zwróciliśmy również uwagę na nieprawidłową - w naszej ocenie - informację dotyczącą usług pobierania dla danych APP i zbiorów APP na stronie: https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/udostepnianie-danych.

Ministerstw ma 30 dni na odniesienie się do wniosku.
Treść wniosku poniżej:
 

piątek, 2 grudnia 2022

Skarga na bezczynność wójta/burmistrza do Rady Gminy w zakresie udostępniania zbioru APP

W związku z pojawiającymi się skargami na organ kierowanymi do rad gmin przygotowaliśmy dla Państwa wyjaśnienie merytoryczne, które może być wykorzystanie w procesie rozpatrywana i odpowiedzi na skargę.
Uprzedzając pytania: technicznie i merytorycznie postępujecie Państwo prawidłowo.

Odnosząc się do punktów wymienionych w skardze należy mieć na względzie co następuje:
 
1.
Gmina udostępnia zbiory danych przestrzennych MPZP i SUIKZP zgodnie z art. 9. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej za pomocą usługi danych przestrzennych pobierania tj. "umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów".

Realizacja usługi pobierania jest oparta o standard ATOM.

W dokumencie Standardy Danych i Usług Danych Przestrzennych stwierdza się, że:
W praktyce możliwa jest implementacja dwóch rodzajów usług pobierania (spełniających minimalne wymagania funkcjonalne oraz spełniających pełne wymagania funkcjonalne):
  • Usługi pobierania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych
  • Usługi pobierania z bezpośrednim dostępem
Usługa ATOM jest właśnie usługą służącą do pobierania predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych - potwierdzają to m.in. informacje zawarte na stronie Geoportal.gov.pl prowadzonej przez Główny Urząd geodezji i Kartografii.

Adres usługi pobierania ATOM publikującej dane dla jednostki to:

przykłady wywołania usługi: 
MPZP https://mpzp.igeomap.pl/atom?gmina=[TERYT]&typ=1
SUIKZP https://mpzp.igeomap.pl/atom?gmina=[TERYT]&typ=2
Adres usługi zgłoszony jest do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez GUGiK i widoczny jest na stronie https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=[TERYT]&temat=3.4

* w miejsce [TERYT] należy wpisać 6-znakowy identyfikator systemu TERYT dla Państwa jednostki

Dodatkowo adres usługi pobierania ATOM jest wyszczególniony w metadanych dla zbioru dostępnych poprzez usługę wyszukiwania https://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw.

Usługa ATOM udostępnia zbiór danych w postaci dokumentu elektronicznego GML, zgodnego ze schematem aplikacyjnym i specyfikacją danych oraz podpisanego podpisem elektronicznym - co wynika z  par. 3 ust. 3 oraz par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodność ze schematem oznacza m.in., że zbiór danych zawiera wszystkie obiekty wymagane w rozporządzeniu tj.:
  • app:AktPlanowaniaPrzestrzennego (akt planowania przestrzennego)
  • app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego (rysunek aktu planowania przestrzennego)
  • app:DokumentFormalny (dokument powiązany z aktem planowania przestrzennego)
Sprawdzenia zgodności pobranego poprzez usługę pliku ze zbiorem danych APP można dokonać w jednym z narzędzi dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii - poprzez wtyczkę APP dla aplikacji QGIS lub walidator online.

Zatem stan faktyczny jest następujący:
  • gmina udostępnia zbiór danych za pomocą usługi pobierania,
  • zbiór danych zawiera wymagane typy obiektów i jest zgodny ze specyfikacją.
2.
AKTUALIZACJA: W wyniku skargi kasacyjnej wyrok został uchylony i odrzucony.

W związku z przytaczaniem wyroku Sygn. akt II SAB/Kr 198/22 WSA w Krakowie, który wskazuje na bezczynność Wójta jednej z gmin konieczne będzie zapoznanie się z pisemnym uzasadnieniem, aby zrozumieć, dlaczego w obliczu bardzo bogatego orzecznictwa w zakresie tego rodzaju skarg (obecnie wiadomo już o ponad 70 odrzuconych skargach w tym zakresie) akurat krakowski sąd uznał bezczynność organu. Czekamy na pisemne uzasadnienie.

3.
Stwierdzenie to jest nieprawdziwe i nieuprawnione. Pierwsze działania dążące do udostępnienia zbiorów danych APP zostały podjęte przez wykonawcę jeszcze przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia tj. przed listopadem 2020 r., co potwierdza m.in. informacja z 10 listopada 2020 r.: https://geo-system.blogspot.com/2020/11/nowe-przepisy-o-planowaniu.html
 
Wykonawca na bieżąco współpracuje z jednostką w celu uzupełnienia/poprawy informacji dla dotychczasowych planów wchodzących w skład zbioru, by zapewnić prawidłowość całego zbioru.
Jak wyjaśniono wcześniej zbiory danych są udostępniane za pomocą usługi pobierania oraz są zgodne ze specyfikacją danych i wymaganiami rozporządzenia.
Osoba skarżąca nie podaje też żadnego przykładu stwierdzenia wykonawcy, które miałoby być jakoby "niezgodne z przepisami". Ostatnie zdanie należy traktować jako ukrytą ofertę handlową i podaje w wątpliwość czystość intencji autora.

4.
Gmina nie ogranicza w żaden sposób dostępu do informacji publicznej. Wręcz przeciwnie, opisane wcześniej zbiory danych oraz usługi są dostępne publicznie i bez ograniczeń i nie wymagają jakiejkolwiek interakcji klienta z urzędem. Informacja o adresach usług znajduje się zgodnie z przepisami w Ewidencji zbiorów danych i usług prowadzonej przez GUGiK i jest zawarta również w metadanych utworzonych dla zbiorów MPZP i SUIKZP zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

5.
Jak wskazano w pkt. 1. jednostka zapewnia już w tej chwili prawidłowy i kompletny dostęp do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. za pomocą usługi pobierania oraz w postaci zgodnej ze specyfikacją. Zatem skarga jest bezzasadna.

Kolejny wniosek o udostepnienie poprzez usługę pobierania zbioru danych dla MPZP i SKiUZP

W związku z pojawiającymi się informacjami o nowej kampanii kierowania wniosków do gmin  o treści:

W nawiązaniu do art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 67c ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę o udostępnienie mi poprzez usługę pobierania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, zbioru danych przestrzennych dla planów miejscowych oraz zbioru danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

informujemy, że:

1) Spełniacie Państwo w sposób prawidłowy przepisy prawa w tym zakresie - wyjaśnienie poniżej.

2) bardzo ważne - przed udzieleniem odpowiedzi proszę upewnić się, że zbiory APP MPZP i Studium są podpisane (więcej tutaj: https://geo-system.blogspot.com/2022/10/podpisywanie-zbiorow-app.html)

3) Należy udzielić odpowiedzi o następującej treści:

"Niniejszym informuję, że żądana informacja, tj. wnioskowane Zbiory APP, które muszą być zgodne ze schematem wynikającym z par. 3 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, podpisane przez Organ zgodnie z par 6 ust. 2 ww. rozporządzenia są dostępne on-line za pomocą zdefiniowanej w art. 9. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej usługi pobierania ATOM, ujawnionej poprawnie w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych dla naszej jednostki pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/atom/ pod pozycją dla naszej jednostki."

[wyjaśnienie w dalszej części wpisu]

czwartek, 1 grudnia 2022

Podsumowanie miesiąca - grudzień 2022

W listopadzie odnotowano porównywalne wskaźniki odwiedzin co w poprzednim miesiącu. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła niemal 1,4 mln i była większa o ok. 6 000 w porównaniu do października  Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych https://polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad 196 000 razy - niemal tyle samo co miesiąc wcześniej.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla wszystkich portali e-mapa przedstawiono poniżej:
 


Wszystkie urzędowe portale e-mapa.net dla gmin są monitorowane również w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Tu odnotowano wzrost liczby odwiedzin  - w listopadzie było ich 275 tys. w porównaniu do 278 tys. w październiku.
 

W listopadzie wprowadzono następujące zmiany i ulepszenia w systemach e-mapa i iMPA: