piątek, 17 maja 2024

Podstawy prawne w wydawanych dokumentach

W związku z pojawiającymi się pytaniami o prawidłowe podstawy prawne aktów przywoływanych w wydawanych dokumentach, chcielibyśmy przybliżyć najważniejsze reguły dotyczące tych zapisów.

Ze względu na ciągłe zmiany wynikające z nowelizacji aktów prawnych i podejmowania ustaw zmieniających zachodzi konieczność modyfikacji wzorców dokumentów wydawanych przez systemy dziedzinowe dla samorządów. Wprowadziliśmy do systemu zmienne, które pozwalają na sprawną aktualizację oznaczeń podstaw prawnych. Dzięki temu gdy tylko pojawia się informacja o nowym dzienniku urzędowym, możemy automatycznie zaktualizować ją we wszystkich dokumentach. W oznaczeniach dzienników urzędowych stosujemy zasady zapisu przedstawione w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

Oznaczenie dzienników urzędowych formułuje się w postaci: 

„((skrót nazwy dziennika urzędowego) poz. … i … , z … r. poz. … oraz z … r. poz. … )”. 

W przypadku tekstu jednolitego (co będzie miało miejsce w przypadku większości ustaw stanowiących podstawę prawną wydawanych aktów normatywnych) nie stosuje się dodatkowo skrótu „t.j.” – wskazujemy tylko rok, z którego pochodzi Dziennik Ustaw.

Przywołując dziennik urzędowy aktu prawnego podajemy:

1) pozycję oraz, w razie potrzeby, rocznik dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akt – jeżeli akt nie był nowelizowany;

Przykład:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)

2) pozycję oraz, w razie potrzeby, rocznik dziennika urzędowego, w którym ogłoszono zarówno pierwotny tekst tego aktu, jak i akty zmieniające ten akt – jeżeli akt był nowelizowany, a nie ogłoszono jego tekstu jednolitego;

Przykład:

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700, z 2023 r. poz. 289 i 1860)

3) rocznik oraz pozycję dziennika urzędowego, w którym ogłoszono ostatni tekst jednolity aktu – jeżeli ogłoszono tekst jednolity;

Przykład:

Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

4) rocznik oraz pozycję dziennika urzędowego, w którym ogłoszono tekst jednolity, oraz dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akty zmieniające tekst jednolity tego aktu – jeżeli ogłoszono tekst jednolity aktu, a był on nowelizowany.

Przykład:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739) lub (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm. )

Zgodnie z § 158. ust. 5 ww. rozporządzenia, w przypadku aktu prawnego, który ma więcej niż 5 zmian można stosować zapis "z późn. zm.". Jeśli zmian było mniej, wszystkie pozycje powinny zostać wymienione.

§ 158. ust. 5

Jeżeli liczba zmian aktu normatywnego, do którego następuje odesłanie, albo jego tekstu jednolitego jest większa niż pięć, można nie wymieniać roczników oraz pozycji dzienników urzędowych, w których ogłoszono te zmiany, a poprzestać jedynie na podaniu pozycji oraz, w razie potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, w którym ogłoszono pierwotny tekst tego aktu albo jego ostatni tekst jednolity z dopiskiem „z późn. zm.”, po którym zamieszcza się odnośnik.


wtorek, 14 maja 2024

Skargi do rad gmin - tym razem dotyczą przystapień do POG

W związku z kolejnym etapem nękania gmin przez "zatroskanych obywateli wnioskodawców" - tym razem znowu w postaci skargi do Rady Miasta/Gminy i zarzutu "oszustwa komputerowego" - informujemy:

 • zarzuty (jak zwykle) są absurdalne i tak powinny być traktowane;
 • przypominamy o poprzednich skargach na wójta/burmistrza/prezydenta, z których ŻADNA nie została rozpatrzona pozytywnie - 350 skarg zostało odrzuconych;
 • w skardze nie podano żadnych konkretów potwierdzających prezentowane tam tezy poza samym stwierdzeniem wnioskodawcy jakoby plik GML dla POG nie przechodził walidacji;
 • istnieje prawdopodobieństwo, że autor w ogóle nie przeprowadził żadnych walidacji dotyczących plików GML z danej gminy i masowo wysyła skargi "w ciemno" - poprzednie pisma z zarzutami dot. danych APP dla POG kierowano bowiem także do gmin, które nie miały w danym momencie podjętej uchwały o przystąpieniu do planu ogólnego;
 • walidacji plików mogą Państwo dokonać samodzielnie w jednym z bezpłatnych i ogólnodostępnych narzędzi:
przykład walidacji na stronie FreeFormatter
(Walidację należy przeprowadzić względem pliku ze schematem XSD w wersji 2.0 - dostępnego na stronie gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/schematy-aplikacyjne)
Dzięki temu samodzielnie i obiektywnie mogą Państwo zweryfikować (nie)prawdziwość tez zawartych w skardze.

 • jednocześnie przypominamy, że walidator na stronie gov.pl nadal nie obsługuje zbiorów POG i schematu aplikacyjnego 2.0 - zachęcamy do kontaktu z Ministerstwem i wysyłania zapytań w sprawie terminu udostępnienia narzędzia dostosowanego do obowiązujących przepisów;
 • skarga powtarza wielokrotnie prostowane już fałszywe stwierdzenia o konieczności podpisywania pliku GML na etapie przystąpienia oraz obowiązku udostępnienia danych w terminie 30 dni od przystąpienia - po szczegóły odsyłamy do poprzednich wpisów na blogu
 • urząd nie ogranicza nikomu dostępu do danych przestrzennych - każdy na takich samych warunkach ma dostęp do danych, nie może jednak stanowić zarzutu fakt, że odbiorca nie posiada kompetencji/wiedzy/dobrej woli, by z danych potrafić właściwie skorzystać.

poniedziałek, 13 maja 2024

Zaawansowane wyszukiwanie działek – znajdź działki z podziału

Szukanie zaawansowane działek na e-mapie zyskało nową funkcjonalność – wyszukiwanie działek po  podziale nieruchomości. Narzędzie będzie pomocne gdy chcemy wyświetlić wszystkie działki powstałe w wyniku podziału lub odszukać na mapie działkę, która została podzielona, a nie znamy jej nowych oznaczeń. W tym celu w panelu Szukanie zaawansowane działek (po wskazaniu kolejno województwa, powiatu, gminy i obrębu) w polu Numer działki należy wpisać numer działki sprzed podziału oraz znaki "/*",

przykładowo "153/*". 


wtorek, 7 maja 2024

Atlas Historyczny PAN w portalu e-mapa

Informujemy, że lista warstw portalu polska.e-mapa.net została poszerzona o nowe dane pochodzące z projektu Atlas Fontium.

"Atlas Fontium to portal internetowy poświęcony publikacjom historycznych źródeł i wyników badań oraz udostępnianiu materiałów dotyczących przede wszystkim dawnej Polski i Rzeczypospolitej oraz mających odniesienie przestrzenne. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego systemu do gromadzenia, analizy i udostępniania informacji oraz źródeł do badań z zakresu geografii historycznej ziem polskich w granicach sprzed 1772 roku."

W skład projektu wchodzi geoportal Mapy z przeszłością, prezentujący zmozaikowane i skalibrowane mapy dawne, m.in. mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu międzywojennego, dziewiętnastowieczne mapy pruskie i niemieckie czy dawne plany miast. Serwis został przygotowany przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Politechniką Warszawską w ramach infrastruktury CENAGIS.

Opracowanie brało udział w ubiegłorocznym konkursie na Internetową Mapę Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich.

Mapy i plany są udostępniane za pomocą usługi przeglądania (WMS), która została podłączona w geoportalu polska.e-mapa.net w grupie Historia i zabytki (obok danych udostępnianych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa):

W oglądaniu starych map przydatne będzie narzędzie Panel porównawczy, pozwalające na wygodne wyświetlenie historycznych opracowań na tle współczesnego podkładu mapowego lub ortofotomapy i porównanie zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat.poniedziałek, 6 maja 2024

Podsumowanie miesiąca – kwiecień 2024 r.

W kwietniu suma wszystkich odwiedzin na portalach e-mapa wyniosła 1,94 mln (średnio ok. 65 tys. dziennie), natomiast sam portal polska.e-mapa.net odnotował 352 tys. odsłon, czyli drugi najlepszy wynik w historii. Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

W kwietniu przeprowadziliśmy kolejne badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUiKZP, po raz pierwszy częściowo uwzględniając zbiory dot. planów ogólnych gmin.

Zorganizowaliśmy także darmowe seminarium on-line pt. Zagospodarowanie przestrzenne – technologia eGmina w kontekście aktualnego stanu prawnego. Nagranie dostępne jest na naszym kanale YouTube.

Na portalu polska.e-mapa.net opublikowaliśmy warstwę prezentującą stan zgłoszeń zbiorów z tematu zagospodarowanie przestrzenne. Portale mapowe gmin oraz powiatów z obszaru województwa mazowieckiego zyskały natomiast nową warstwę tematyczną: audyt krajobrazowy.

Nowości pojawiły się również w Raporcie o działce, m.in. powierzchnia zabudowy wybranej nieruchomości i działek sąsiednich, stan własności oraz nowa tabela w sekcji uzbrojenie terenu.

Ponadto w kwietniu liczba zamówionych wydruków map zasadniczych zakupionych i wygenerowanych automatycznie z wykorzystaniem technologii ePODGIK przekroczyła już 90.000. Mniej okrągłą, ale niemniej ważną informacją jest przekroczenie pułapu 880.000 prac geodezyjnych przetworzonych w pełni automatycznie przez system iGeoMap/ePODGiK. Obie usług od wielu lat przynoszą bardzo duże ułatwienie dla powiatów, gdyż cały proces od zamówienia do otrzymania materiałów jest zautomatyzowany i realizowany bez żadnego udziału pracownika ośodka dokumentacji. Oszczędności organizacyjne pozwalają przeznaczyć co najmniej jeden etat na realizację prac wymagających kreatywności i zaangażowania, pozostawiając powtarzalne sprawy dla mechanizmów automatycznych.


środa, 1 maja 2024

Podsumowanie kwietniowego seminarium on-line z zakresu MPZP

30 kwietnia na platformie Zoom odbyło się webinarium dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było aktualnym zapisom prawnym w zakresie zagospodarowania przestrzennego i problematyce ich stosowania.


Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

 1. Aktualny stan prawny w zakresie planowania przestrzennego, w tym postępy w udostępnianiu rozporządzeń i narzędzi;
 2. Nowe funkcjonalności w technologii eGmina;
 3. Konsultacje Specyfikacji danych przestrzennych 2.0;
 4. Problematykę udostępniania danych przestrzennych a wnioski i wystąpienia podmiotów trzecich;
 5. Wyrok WSA w Olsztynie w kwestii udostępniania do realizacji zadań publicznych danych PZGiK.

Ze względu na napięty harmonogram nie zmieścił się jeden planowany temat dedykowany klientom korzystającym z modułów iMPZP lub iGeoPlan - kwestia wyznaczania powierzchni do sprawozdań PZP-1, który udostępniamy w formie PDF.

W czasie całego spotkania uczestnicy zadali wiele pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Udostępniamy najistotniejsze z nich: POBIERZ PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Całe Webinarium zostało nagrane i jest już udostępnione na naszym kanale YouTube.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!