piątek, 23 lutego 2024

Pierwsze skutki reformy planowania przestrzennego - wnioski o udostępnienie danych przestrzennych z przystąpienia do POG.

Zaczynają docierać z samorządów, które zgłosiły zbiór POG do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dla projektu Planu Ogólnego Gminy (POG).

Można oczywiście dyskutować, czy podstawą uzyskania danych może być "wniosek jest mi potrzebny do opracowania analiz przestrzennych, a także dla zachowani interesu własnego, jakim jest uchwalenie POG". Należałoby również poprosić do oddzielenia wniosku od oferty handlowej.

Zachęcamy jednak do skupienia się na podstawie prawnej i przedmiocie wniosku, bez zaciemniania tego jakimiś dodatkowymi wywodami.

W tej kwestii informujemy co następuje:

  • zgodnie z przepisami wymagane jest stworzenie danych projektowych dla aktu (plik APP) w terminie 30 dni od daty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu;
  • obowiązujące przepisy w zakresie planowania przestrzennego nie wymagają udostępniania danych przestrzennych dotyczących projektu APP;
  • nie ma również obowiązku podpisywania danych projektowych.
https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/pytania-i-odpowiedzi

Zatem z punktu widzenia obowiązków gminy należy, owszem, stworzyć dokument GML (o czym piszemy w oddzielnej wiadomości) z danymi APP dla aktów na etapie przystąpienia, natomiast nie istnieje obowiązek jego podpisania ani publikacji.
 
I taki dokument GML z przystąpieniem może być udostępniony na wniosek. To tyle.

Uwaga, oczywistym jest, że jeżeli gmina nie podjęła jeszcze procedury planistycznej do opracowania POG to w odpowiedzi należy wnioskodawcę o tym poinformować.

Obowiązek podpisu dotyczy finalnych danych przestrzennych, które stanowią załącznik do uchwały przyjmującej (uchwalającej) dany akt oraz pliku ze zbiorem danych APP po jego aktualizacji (tj. w momencie włączenia do niego nowego aktu, który wszedł w życie)

Wymóg publikacji dotyczy jedynie zbiorów APP, a więc np. planów, które są obowiązujące - zostały przyjęte uchwały o uchwaleniu oraz opublikowano je w dzienniku urzędowym.

Sprawy te były wielokrotnie i szczegółowo omawiane we wcześniejszych wpisach na naszym blogu.

Zatem oczekiwanie, że dana gmina będzie udostępniać dane APP dla POG z podpisem na etapie jego projektowania za pomocą usług sieciowych nie ma podstaw prawnych.

Nie ma podstaw również oczekiwanie, by w momencie, gdy Plan Ogólny Gminy nie istnieje (nie został uchwalony) istniała jakakolwiek usługa służąca do jego publikacji. Co więcej, próba zgłoszenia takiej usługi "in blanco" zostanie odrzucona przez GUGiK, ponieważ Urząd bada działanie usług i sprawdza, czy dana usługa zwraca dane dla odpowiedniego zbioru. Dopiero usługi zawierające treść są umieszczane w EZiUDP.

Zwracamy uwagę, by rozróżnić cały rozbudowany proces projektowania i uchwalania nowego planu (którego plik APP jest jedynie małym elementem) od udostępniania gotowego zbioru danych dla obowiązujących aktów oraz od obowiązku podpisu dotyczącego jedynie dwóch określonych etapów. Są to oddzielne kwestie, natomiast wnioskodawca celowo miesza je świadomie lub nieświadomie wprowadzając odbiorcę w błąd.
Oczywiście brak wymogu publikacji APP dla aktu projektowanego za pomocą usług sieciowych nie zwalnia urzędu z ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów poza zakresem zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja prac planistycznych powinna być w takim przypadku udostępniana w standardowy sposób - poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów (np. pliku GML z danymi przestrzennymi APP) na skrzynkę elektroniczną wnioskodawcy lub ewentualne odesłanie go na BIP urzędu (o ile odpowiednie dokumenty się tam znajdują).

Przygotowanie GML dla przystąpienia do POG

Sposób dodania do systemu informacji o przystąpieniu oraz wygenerowanie danych przestrzennych w pliku GML pokazuje jeden z filmów instruktażowych dostępnych po zalogowaniu do systemu w zakładce Komunikaty.

Dodając informację o przystąpieniu do Planu Ogólnego Gminy należy pamiętać (zgodnie z poniższym zrzutem ekranu), aby w formularzu wybrać odpowiedni rodzaju opracowania tj. plan ogólny (1). Formularz daje również możliwość szybkiego wprowadzenia zasięgu planu na podstawie granicy gminy (2).

 Po zatwierdzeniu formularza należy uzupełnić informacje dot. uchwały o przystąpieniu:

Przechodząc do wykazu przystąpień, a następnie klikając operacje -> GML można wygenerować dane przestrzenne APP w pliku GML (zakładając, że gmina ma już zgłoszony do EZiUDP zbiór dla planu ogólnego):


Plik GML jest możliwy do pobrania również dla obywateli z poziomu podstrony z wykazem planów:
Po rozwinięciu listy z przystąpieniami i wejściu w szczegóły wybranej pozycji dostępny jest przycisk Pobierz plik APP:


środa, 21 lutego 2024

Podsumowanie seminarium on-line z zakresu EMUiA

19 lutego na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu iMPA w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie prowadzenia numeracji adresowe nieruchomości (EMUIA).

W telekonferencji wzięło udział ponad 600 osób z całej Polski. 

Spotkanie otworzył prezes Zbigniew Malinowski, podkreślając rolę numeracji adresowej w infrastrukturze informacji przestrzennej oraz pokazując przydatne narzędzia dostępne w technologii e-mapa.net.

W dalszej części poruszono tematykę obsługi ewidencji miejscowości ulic i adresów w aplikacji iMPA. Przedstawiono dodawanie, edycję i zmiany punktów, a także generowanie zawiadomień i zestawień adresów. Przybliżono też kwestie zasilania Państwowego Rejestru Granic oraz porównania bazy adresowej z danymi meldunkowymi (Martyna Kąca). Następnie pokazano dodawanie i edycję ulic oraz zwrócono uwagę na ważne aspekty związane z podejmowaniem uchwały o nadaniu nazwy (Aleksandra Gala).

Następnym punktem było omówienie komunikacji z rejestrami GUS oraz stan wdrożenia usługi TERYT ws1. Przy temacie przekazywania danych z iMPA wspomniano także o widoczności adresów w zewnętrznych portalach mapowych i o tym jak radzić sobie z występującymi w nich błędami (Oliwia Horbaczewska).

W czasie całego spotkania uczestnicy zadali niemal 200 pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Udostępniamy najistotniejsze z nich: POBIERZ PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Pełna relacja z wydarzenia jest już dostępna na geoforum.pl.

Całe Webinarium zostało nagrane i jest udostępnione na naszym kanale YouTube

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!

Bezpłatny raport dla samorządów - również dla dowolnego obszaru

Dostępny bezpłatnie dla samorządów Raport o działce został rozbudowany o możliwość jego wygenerowania dla dowolnego obszaru.

Użytkownicy e-mapy z urzędów gmin i powiatów od dawna mają możliwość generowania raportów dla pojedynczych działek i korzystania z nich do wewnętrznych działań urzędu. Od dzisiaj raport można wygenerować również dla obszaru zdefiniowanego przez użytkownika – obejmującego mniejszy fragment jednej działki lub składającego się z kilku działek.

 
Po przejściu do portalu pod przyciskiem Raport dla działki pojawiła się nowa pozycja "Raport dla obszaru", po wybraniu której należy wyznaczyć obszar na mapie. Dla wskazanego terenu po kilku chwilach zostanie wygenerowany kompletny raport w pliku PDF. Zawartość tematyczna raportu jest identyczna jak w wersji dla pojedynczej działki.Eksport geometrii markera do GML, KML, DXF i GPX

W portalach mapowych e-mapa.net wprowadziliśmy możliwość eksportu geometrii markera powierzchniowego do pliku w formacie: GML, KML, DXF i GPX.

Po dodaniu markera z menu "Działania" należy wybrać pozycję "Marker do pliku GML, KML, DXF" i wskazać docelowy format. Po chwili zostanie wygenerowany plik z zapisaną geometrią stworzonego w e-mapie obiektu.

Dzięki nowej funkcji łatwo przeniesiemy obiekty z e-mapy do zewnętrznego programu, np. Google Earth.


Przypominamy również, że już od dawna do e-mapy możliwy jest import wielu formatów plików i podgląd danych użytkownika na tle warstw zawartych w portalu.