środa, 8 grudnia 2021

Zmiany w module przystąpień

W dn. 8 grudnia dokonaliśmy zmian porządkujących i ujednolicających rodzaje dokumentów, które można dodawać na etapie legislacji aktów planowania przestrzennego. Od dzisiaj na liście nie ma rozróżnienia na pozycje dedykowane jedynie dla mpzp lub studium. Wszystkie dokumenty są uniwersalne i mogą być stosowane zarówno w trakcie opracowywania studium jak i miejscowych planów - od tej pory dokumenty odnoszą się do APP tj. aktów planowania przestrzennego. Zgodnie z art. 67a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do APP zalicza się:

  • plany zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowe plany odbudowy,
  • miejscowe plany rewitalizacji.
Rozróżnienie na mpzp / studium istnieje na wyższym poziomie, dotyczącym całego procesu legislacyjnego i określą się go tak, jak wcześniej tj. w momencie dodawania informacji o nowym przystąpieniu.

Wprowadziliśmy także nowe rodzaje dokumentów, służące do dodania załącznika z rysunkiem oraz legendy do projektu planu. Wyróżniliśmy również te dokumenty, które są uwzględnianie w generowaniu pliku GML z APP.

poniedziałek, 6 grudnia 2021

Problematyka publikacji informacji o przystąpieniach a publikacja APP

Szanowni Państwo,

ze względu na docierające do nas sygnały o nasilającej się akcji przesyłania do samorządów bezzasadnych skarg dotyczących publikacji zbiorów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności informacji o przystąpieniach, pragniemy przypomnieć wszystkim podstawy w tym zakresie i wyjaśnić wątpliwe kwestie:

1) zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Art. 67c. 1. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej, przy czym dane, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 1 i 2, tworzone są najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu albo jego zmiany.
2. Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
...

Podkreślamy, że termin 30 dni od przystąpienia dotyczy jedynie obowiązku utworzenia danych, natomiast nie ma obowiązku ich publikować. Natomiast obowiązek publikacji dotyczy jedynie uchwalonego planu ("aktu", "APP") po ogłoszeniu go w dzienniku wojewódzkim lub gdy dotyczy studium to zgodnie z ust 2.

2) W bazie wiedzy na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/pytania-i-odpowiedzi znaleźć można wyjaśnienie:
Czy należy udostępniać dane projektowe (tworzone podczas procedury planistycznej)?
Obowiązujące przepisy nie wymagają udostępniania danych przestrzennych dotyczących projektu APP.

3) usługi WMS/WFS wymienione w skardze https://mpzp.igeomap.pl/cgi-bin/WWPPGG dotyczą zbioru obowiązujących planów, nie można więc oczekiwać w niej informacji o przystąpieniu, które nie jest aktem. Aktem (APP) jest dopiero uchwalony plan lub studium.
 
W naszej ocenie podmiot skarżący albo z niewiedzy, albo ze złej woli łączy w skardze dwie oddzielne sprawy - dot. utworzenia danych dla APP oraz publikacji uchwalonego APP. Jesteśmy w posiadaniu informacji, że jednostki z terenu całej Polski otrzymały skargi o niemal identycznej treści i można odnieść wrażenie, że jest to element szerszej akcji o niekoniecznie czystych intencjach.

piątek, 3 grudnia 2021

Statystyki portali mapowych na koniec listopada 2021 r.

3 grudnia 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W listopadzie liczba odwiedzin utrzymywała się na zbliżonym poziomie co w poprzednich miesiącach. Największą liczbę odsłon zanotował "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad 178 000 razy, a suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,35 mln.
Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl, w którym w ub. miesiącu odnotowano ponad 310 tysięcy unikalnych użytkowników.


W listopadzie e-mapa została rozbudowana w zakresie funkcji związanych z modułem przystąpień do MPZP. Wprowadzono również możliwość sprawdzenia i podglądu załączników mapowych w walidatorze plików APP.

czwartek, 18 listopada 2021

Rozbudowa walidatora APP


W dniu dzisiejszym udostępniliśmy naszym użytkownikom rozbudowaną wersję bezpłatnego walidatora plików GML APP dostępnego na stronie https://e-mapa.net/app.

Od czasu zmiany przepisów, czyli od 31.10.2020r. w gminach pracujących w technologii eGmina uchwalono i opublikowano ponad 800 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie obserwujemy, że za pomocą udostępnionego przez nas narzędzia tworzenia i kontroli GML APP skorzystali Państwo już niemal 5000 razy. Na stronie głównej narzędzia publikowana jest o-line statystyka.

 Mobilizuje nas to do pracy i dalszego rozwijania narzędzia. Również potrzeby i świadomość użytkowników wzrastają z czasem, czemu chcemy wyjść naprzeciw. W Walidatorze APP dodaliśmy oczekiwaną przez większość z Państwa kontrolę poprawności lokalizacji wektorowej granicy planu oraz zgodności i położenia załącznika graficznego (należy oznaczyć "Sprawdź poprawność załącznych plików GeoTIFF").

Dodatkowo ze względu na rozbieżność pomiędzy obowiązującym schematem XSD a plikami GML tworzonymi przez udostępnioną przez Ministerstwo wtyczkę APP do QGIS dodaliśmy opcję ignorowania przestrzeni nazw i podpisu. 

System sprawdza, czy wskazane w odnośniku w APP pliki tiff posiadają georeferencję lub czy są w ogóle dostępne takie pliki:

Jeśli załączone pliki spełniają wymagania co do formatu i układu, to są wyświetlane wraz z granicą planu na mapie poglądowej (OSM lub WMS KIEG).

Pozwala to ocenić nawet niezaawansowanemu użytkownikowi, czy przygotowany plik APP jest prawidłowy, kompletny i odzwierciedla plan miejscowy będący przedmiotem uchwalenia.

Udostępnienie bezpłatnego narzędzia do weryfikacji poprawności plików GML APP przyczynia się do zwiększania jakości tworzonych zbiorów oraz może stanowić wsparcie dla prac zarówno urbanistów tworzących GML APP, ale też przedstawicieli gmin, czy pracowników urzędów wojewódzkich, którzy potrzebują prostych mechanizmów kontroli otrzymanych plików GML APP.

środa, 17 listopada 2021

Nowe funkcjonalności w module przystąpień do MPZP

Zgodnie z sugestiami od użytkowników systemu e-mapa, w module Przystąpienia do MPZP wprowadziliśmy modyfikację, polegającą na możliwości dodania do przystąpienia wielu rysunków (załączników graficznych), z których każdy może posiadać swoją własną skalę.

1. Na etapie tworzenia przystąpienia podaje się mianownik skali jak poprzednio:

2. natomiast po przejściu do wykazu przystąpień dla każdego rysunku należy dodać oddzielny dokument typu "Rysunek APP", gdzie w dodatkowym polu na dole możliwe jest podanie odrębnej skali dla danego załącznika:


W przypadku pozostawienia tego pola pustego jako skala danego rysunku zostanie przyjęta wartość podana dla całego przystąpienia w pkt. 1. Podane w ten sposób wartości będą odzwierciedlone w treści pliku GML z APP, który zostanie wygenerowany z systemu.

wtorek, 2 listopada 2021

Statystyki portali mapowych na koniec października 2021 r.

2 listopada 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W październiku zanotowano wzrost liczby odwiedzin - suma wizyt na wszystkich portalach mapowych wyniosła ponad 1,43 mln. Największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad 190 000 razy. Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl, w którym również odnotowano wzrost w stosunku do września br. W ubiegłym miesiącu portale mapowe odwiedziło ponad 315 tysięcy unikalnych użytkowników.


We wrześniu wprowadziliśmy w e-mapach kolejne usprawnienia, o które prosili nasi użytkownicy: nowe funkcje pomiaru oraz możliwość otwierania widoku w aplikacji Google Earth.

poniedziałek, 25 października 2021

Nowe statystyki na ePODGiK

W dniu dzisiejszym sekcja statystyk dotyczących prac geodezyjnych w ePODGiK została rozbudowana o tematy związane z czasem realizacji prac geodezyjnych w rozbiciu na poszczególne cele.

Przez czas realizacji pracy rozumiemy różnicę pomiędzy datą przyjęcia operatu do zasobu, a datą zgłoszenia pracy geodezyjnej. Statystyki z bieżącego roku pokazują, że 60% prac jest realizowanych w przeciągu miesiąca, a praktycznie 90% prac geodezyjnych jest przekazywana do zasobu w przeciągu 3 miesięcy od zgłoszenia. Na drugim końcu skali są prace, których terminy realizacji wyniosły ponad 12 miesięcy. Jest ich raptem 3%.

Wykresy prezentują wartości sumaryczne dla poszczególnych terminów realizacji kumulowanych w miesiącach. Dodatkowo każdy miesiąc jest graficznie rozbity na poszczególne cele. Przykładowo niebieski kolor oznacza "Sporządzenie MDCP", a czerwony "Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych".

Dla porównania przeanalizowano również wszystkie prace geodezyjne zgłoszone za pośrednictwem ePODGiK, które zostały już przyjęte do zasobu od 2007 roku, z tym, że cele dla lat poprzednich zostały za pomocą słownika mapowane z wcześniej używanych asortymentów.

Również w przypadku całościowej statystyki 87% prac została przyjęta w przeciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.

Pokazuje wieloletni, stały,  trend w realizacji prac geodezyjnych, niezależny od obowiązywania różnych przepisów prawa w poszczególnych okresach. 

Z pewnością wpływ na tak szybką realizację prac na przestrzeni lat ma również technologia ePODGiK, która automatyzuje procesy obsługi pracy począwszy od zgłoszenia pracy, przez rejestrację, opłaty, przygotowanie automatyczne materiałów, udostępnienie operatów archiwalnych, aż po procesy związane ze złożeniem operatu, weryfikacją i mechanizmami wspomagającymi przyjęcie do zasobu i publikację w internecie.

Rośnie też liczba przyjmowanych operatów elektronicznych, która w roku 2021 podwoi wartość z roku 2020. Widać pewną przewagę podpisu elektronicznego kwalifikowanego (ciemny zielony) nad podpisem zaufanym (jasny zielony).

 

Wspomaganie przez system ePODGiK w powyższych kwestiach przynosi wymierne korzyści czasowe, a co za tym idzie również finansowe dla pracowników PODGIK oraz wykonawców geodezyjnych.