poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Zmiany w raporcie dla działki

W związku ze zmianami po stronie usług sieciowych udostepniających dane dot. zagrożenia powodziowego zmieniony został sposób prezentacji tych danych w bezpłatnym raporcie o terenie, który jest dostępny do wygenerowania dla wszystkich działek w portalu polska.e-mapa.net.

Obecnie granice stref powodziowych prezentowane są za pomocą trzech odrębnych kolorów. Zmiana ta jest odzwierciedlona również w legendzie dołączanej do raportu:piątek, 8 kwietnia 2022

Powiat wejherowski uruchamia elektroniczny ZUD

W bieżącym tygodniu w powiecie wejherowskim uruchomiono w technologii iGeoMap/ePODGiK usługę iGeoZUD służącą do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD). Możliwość zgłoszenia wniosku o koordynację jest realizowana w powiatowym portalu mapowym Starostwa Powiatowego w Wejherowie (wejherowski.e-mapa.net). Jest to już kolejne wdrożenie usługi automatyzującej ZUD w technologii iGeoMap/ePODGiK.
 

Technologia funkcjonuje z powodzeniem w miastach Biała Podlaska i Chełm oraz w powiatach:  działdowskim, garwolińskim, giżyckim, grodziskim, iławskim, międzychodzkim, mińskim, mrągowskim, nidzickim, nowomiejskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, węgrowskim, włodawskim, wołomińskim, wysokomazowieckim, żyrardowskim oraz średzkim.

Moduł iGeoZUD cieszy się dużym zainteresowaniem czego dowodem jest fakt, że od momentu uruchomienia systemu w 2017 roku złożono już łącznie ponad 26 000 wniosków. W dwóch poprzednich latach liczba przeprowadzonych narad sięgała co roku 8000, a w ciągu minionych 3 miesięcy bieżącego roku zakończono już niemal 1800 wniosków.
Powiat wejherowski jest też pierwszym produkcyjnym wdrożeniem iGeoZUD z wykorzystaniem chmurowej pieczęci elektronicznej organu dostarczanej przez Euro-cert - więcej na temat samej pieczęci pisaliśmy informacji.

Komentarz do zapytań kierowanych do gmin w trybie dostępu do informacji publicznej i ponownionych wniosków.

W związku z bardzo intensywną "kampanią" nękania gmin zapytaniami w trybie dostępu do informacji publicznej w zakresie funkcjonowania usług danych przestrzennych w obszarze zagospodarowania przestrzennego (co było już wcześniej sygnalizowane) zwracamy Państwa uwagę na następujące sprawy:

[Aktualizacja 14.04.2022] O sprawie pisze również branżowy portal Geoforum.

[Aktualizacja 9.05.2022] Kontynuacja wniosków o udostępnienie upoważnienia do zgłoszenia zbioru dodaliśmy na końcu tekstu punkty 4, 5 i 6

Prosimy zapoznać się z kolejnymi punktami, aby posiadać pełną wiedzę w temacie.

1) wskazane w komentarzu do zapytania twierdzenia o wadliwości usług są nieprawdziwe

Komentarz: Wnioskodawca wadliwie interpretuje zapisy art 67c ust 1 ustawy w zakresie przystąpienia. 

Najpierw jednak należy doprecyzować używane określenia:

a) Akt lub APP są wymienione w postaci skończonej listy w art 67a ust 2.

W przypadku gmin istotne są przede wszystkim "2) studiów" i "3) planów miejscowych" przy czym przez akty rozumiemy zgodnie z ust 5 art 67a takie dokumenty, dla których posiadamy "uchwały przyjmującej akt lub wydanego zarządzenia zastępczego, o którym mowa w art. 67c ust. 5", czyli uchwalone studium lub uchwalone mpzp

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp nie jest aktem.

Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ tylko dla aktów (APP, o których mowa w art 67a ust 2) zgodnie z art 67c ust 3 "Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, udostępniają nieodpłatnie dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.".

Czyli do usług sieciowych włączamy tylko i wyłącznie akty, które są wymienione w art 67a ust 2.

b) dane przestrzenne tworzone dla aktów (APP), inaczej GML APP są opisane w art 67a ust 3, przy czym zachodzi konieczność tworzenia danych przestrzennych (GML) dla aktu (który de facto jeszcze nie istnieje) w przeciągu 30 dni od uchwalenia przystąpienia do jego sporządzenia w zakresie:

1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;

2) atrybuty zawierające informacje o akcie;

Przekładając to na prosty język: po uchwaleniu przystąpienia należy sporządzić GML zawierający granicę przystąpienia i podstawowe atrybuty. KONIEC. Nie włączamy przystąpienia do usług sieciowych, co wyjaśniono wyżej. Przypominamy, że system e-mapa.net pozwala na tworzenie GML APP zarówno dla przystąpień jak i uchwalonych aktów. O czym już informowaliśmy m.in. https://geo-system.blogspot.com/2021/11/nowe-funkcjonalnosci-w-module.html

2) Nasze stanowisko: przyjęta forma zarzucania gmin wnioskami to nic innego jak przygotowanie gmin pod ofertę handlową. Takie działanie jest dla nas, firmy z ponad 30letnią tradycją, zwyczajnie haniebna i niegodna podmiotu realizującego usługi dla klientów z obszaru administracji publicznej i wymaga potępienia.

Komentarz: Bazując na zbliżonych działaniach z poprzednich lat, z dużą dozą prawdopodobieństwa przesyłane wnioski nie są oznaką "troski o prawidłową realizację praw obywatelskich wnioskodawcy", a prostą drogą do ordynarnej oferty handlowej w zakresie realizacji usług sieciowych danych przestrzennych. Podobna akcja na masową skalę miała miejsce w 2017 roku i często, mimo uzyskania prawidłowej, zgodnej z prawem i stanem faktycznym odpowiedzi, rozwijała się do postaci skarg na bezczynność (bezpodstawnych!) włącznie z przekazaniem spraw w SKO/WSA. Jest to krzywdzące i przykre, gdyż tak nieodpowiedzialne działanie jednego podmiotu może rzutować na opinię o cały środowisku.

3) Jak radzić sobie z tą sytuacją?

Większość z Państwa otrzymała lub otrzyma wniosek o zbliżonej treści:

Zwracamy uwagę, że wszystko co znajduje się po pierwszym zdaniu jest komentarzem niewymagającym reakcji. Należy zgodnie z przepisami prawa udostępnić umowę, na podstawie której świadczone są usługi z szerokiego zakresu obsługi zagospodarowania przestrzennego - w przypadku naszych klientów dotyczy to modułów iMPZP i iGeoPlan lub w przypadku starszych usług umów zawierających zapisy o przygotowaniu i publikacji metadanych dla zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy odpowiadać w sposób następujący:

"w odpowiedzi na wniosek .... udostępniamy umowę na podstawie której stworzone zostały i są utrzymywane zbiory danych przestrzennych, metadane oraz usługi danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego."

Zwracamy przy tym uwagę, że niektórzy z Państwa od wielu lat z powodzeniem korzystają z naszych usług i przy starszych umowach nie zawsze znajdzie się np. odniesienie do rozporządzenia z 2020r. i jest to w pełni uzasadnione. Mówimy o tym dlatego, że wnioskodawca mimo uzyskania skany umowy bezpodstawnie występuje z ponownym wnioskiem:

który jest bezzasadny, co wskazaliśmy powyżej. Pozostawiamy to do Państwa dyspozycji w jaki sposób chcecie Państwo zareagować, ale w naszej ocenie taki "ponowny wniosek" nie powinien być rozpatrywany, a Państwo mogą podtrzymać swoje stanowisko, wyrażone w odpowiedzi na wniosek pierwotny, jako kompletne.

Oczywiście znając historię należy się spodziewać pojawienia się skarg na bezczynność, które również będą bezpodstawne, ale uprzykrzą i utrudnią funkcjonowanie samorządów.

4) Co w sytuacji, gdy wpływają kolejne wnioski? [dodano 27.04.2022]

Docierają sygnały, że po uzyskaniu umowy wnioskodawca składa kolejny wniosek, tym razem:

"Wniosek o dostęp do nieodpłatnych danych przestrzennych tworzonych dla aktów, o których mowa w art 67a ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej oraz dokumentów określonych art 67c ust 2, za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z art 67c ust. 3"

Zatem w odpowiedzi na wniosek powinni Państwo udostępnić:

a) adres przekazanej przez państwa do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych usługi sieciowej pobierania (WFS) udostępniającej APP wymienione w art 67a ust. 2 (uwaga zamiast TERYT6 podajemy 6-znakowy teryt gminy):  

 - w przypadku modułu impzp: https://mpzp.igeomap.pl/cgi-bin/TERYT6

 - w przypadku modułu iGeoPlan https://vmpzp.igeomap.pl/cgi-bin/plany/TERYT6

 np https://mpzp.igeomap.pl/cgi-bin/200104 albo https://vmpzp.igeomap.pl/cgi-bin/plany/161004

b) Plik/pliki GML APP zawierające przystąpienia uchwalone po 30 października 2020r. 

O tym jak tworzyć takie przystąpienia pisaliśmy również na blogu: https://geo-system.blogspot.com/2020/11/nowe-funkcjonalnosci.html

5) Co w sytuacji, gdy wpływają kolejne wnioski tym razem związane z EZiUDP? [dodano 27.04.2022]

Docierają sygnały, że po uzyskaniu umowy wnioskodawca składa kolejny wniosek, tym razem:

"Szanowni Państwo, W nawiązaniu do wniosku na temat “udostępnienie obowiązującej umowy z wykonawcą na zapewnienie dostępu do usług sieciowych o których mowa w art. 67c ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.” Gmina posiada zgłoszone na Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (dalej” Ewidencja ziudp”) adresy usług. Przekazana przez Państwa umowa nie określa obowiązku świadczenia usług danych przestrzennych, takich jak usługa przeglądania, pobierania czy wyszukiwania. W związku z tym fakt zgłoszenia usług może wskazywać na naruszenie przepisów Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, art.13 ust. 3. Z tego względu wnioskuję o przesłanie kopii zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej (na wzór zgłoszenia znajdującego się w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej) do Ewidencji, znajdującej się pod linkiem https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/."

Informuję, że praktycznie wszyscy z Państwa skorzystali z oferowanej nieodpłatnie usługi zgłoszenia zbioru do EZiUDP przez naszą firmę na podstawie przesłanego upoważnienia. W takiej sytuacji należy w odpowiedzi na wniosek poinformować o tym fakcie. Proponowana odpowiedź

"W odpowiedzi na wniosek .... informuję, że zgłoszenie do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zostało wykonane dd.mm.rrrr roku przez spółkę Geo-System Sp. z o.o. na podstawie udzielonego spółce upoważnienia. Ze strony tutejszego urzędu nie było generowane oddzielne zgłoszenie."

Dzień wykonania zgłoszenia możecie Państwo sprawdzić na stronie https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/ - należy wpisać nazwę gminy w pole "Nazwa jednostki" i otworzyć "Pokaż" dla zbioru Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Data do wpisania we wniosku będzie w polu "Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju".


6) Wnioskodawca prosi kopię wniosku i kopię upoważnienia [dodano 9.05.2022]

Docierają sygnały, że wnioskodawca składa kolejny wniosek, tym razem:

"z przykrością konstatuję, że Państwa pismo nie jest odpowiedzią na mój wniosek o udostępnienie kopii zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej z tematu 3.4 “Zagospodarowanie przestrzenne” do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, zgodnie z §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. Ponownie proszę o niezwłoczne przekazanie kopii tego zgłoszenia. W przeciwnym przypadku będzie to sytuacja sprzecznego z ustawą nieuprawnionego i bez wydania stosownej decyzji braku udostępnienia informacji publicznej na złożony wniosek, z wszelkimi tego skutkami. Równocześnie składam dodatkowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez przekazanie kopii upoważnienia (pełnomocnictwa), na które wskazali Państwo w swojej korespondencji oraz o wskazanie, czy udzielenie tego pełnomocnictwa wynikało z treści zawartej wcześniej umowy, jeżeli tak to wnoszę o przekazanie kopii tej umowy."

Informuję, że praktycznie wszyscy z Państwa skorzystali z oferowanej nieodpłatnie usługi zgłoszenia zbioru do EZiUDP przez naszą firmę na podstawie przesłanego upoważnienia. Samo zgłoszenie reguluje par 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 października 2010r. w sprawie EZIUDP.

Umowy na uruchomienie modułu iMPZP lub iGeoPlan oraz publikację metadanych, zbiorów i usług w zakresie zagospodarowania przestrzennego zawierały i zawierają zapisy ogólne, obejmujące całość czynności. Przypominamy, że każdorazowo po zakończeniu etapu wdrożenia w piśmie podsumowującym realizację informujemy o konieczności zgłoszenia lub aktualizacji EZiUDP i jeśli jest to koniecznie, przekazujemy Państwu wzór stosownego upoważnienia. Nie istnieje przepis prawa wymagający wpisania czynności zgłoszenia lub upoważnienia do umowy. Macie Państwo pełne prawo skorzystać z oferowanej w ramach wsparcia usługi i nie musi ona być literalnie wymieniona w treści umowy. Proszę nie dać się manipulować.

Reasumując, w odpowiedzi na ten nowy wniosek należy przedstawić fakty i udostępnić upoważnienie i ewentualnie umowę. Proponowana odpowiedź:

"W zakresie zgłoszenia udzielono już odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym. Zgłoszenie do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zostało wykonane dd.mm.rrrr roku przez spółkę Geo-System Sp. z o.o. na podstawie udzielonego spółce upoważnienia. Ze strony tutejszego urzędu nie było generowane zgłoszenie i urząd nie jest w posiadaniu takowego. Wszystkie czynności, w tym utworzenie i przekazanie zgłoszenia do EZiUDP  wykonała w naszym imieniu spółka na podstawie udzielonego upoważnienia.

Jednocześnie w odpowiedzi na wniosek przekazuję kopię przekazanego spółce upoważnienia.

Ponadto informuję, że w zawartej umowie nie występuje oddzielny zapis o upoważnieniu."

Dodatkowo, jeśli wcześniej nie przekazywali Państwo kopii umowy, to oczywiście zgodnie z wnioskiem należy to uczynić - zastrzeżenia patrz punkt 3.

 

Jeśli ktoś z Państwa ma wątpliwości, jakie dokładnie czynności kryją się pod umownymi zapisami o nadzorze i utrzymaniu, to są one opisane na stronie z naszą ofertą:

https://www.punktyadresowe.pl/index.php?strona=oferta