poniedziałek, 6 grudnia 2021

Problematyka publikacji informacji o przystąpieniach a publikacja APP

Szanowni Państwo,

ze względu na docierające do nas sygnały o nasilającej się akcji przesyłania do samorządów bezzasadnych skarg dotyczących publikacji zbiorów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności informacji o przystąpieniach, pragniemy przypomnieć wszystkim podstawy w tym zakresie i wyjaśnić wątpliwe kwestie:

1) zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Art. 67c. 1. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej, przy czym dane, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 1 i 2, tworzone są najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu albo jego zmiany.
2. Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
...

Podkreślamy, że termin 30 dni od przystąpienia dotyczy jedynie obowiązku utworzenia danych, natomiast nie ma obowiązku ich publikować. Natomiast obowiązek publikacji dotyczy jedynie uchwalonego planu ("aktu", "APP") po ogłoszeniu go w dzienniku wojewódzkim lub gdy dotyczy studium to zgodnie z ust 2.

2) W bazie wiedzy na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/pytania-i-odpowiedzi znaleźć można wyjaśnienie:
Czy należy udostępniać dane projektowe (tworzone podczas procedury planistycznej)?
Obowiązujące przepisy nie wymagają udostępniania danych przestrzennych dotyczących projektu APP.

3) usługi WMS/WFS wymienione w skardze https://mpzp.igeomap.pl/cgi-bin/WWPPGG dotyczą zbioru obowiązujących planów, nie można więc oczekiwać w niej informacji o przystąpieniu, które nie jest aktem. Aktem (APP) jest dopiero uchwalony plan lub studium.
 
W naszej ocenie podmiot skarżący albo z niewiedzy, albo ze złej woli łączy w skardze dwie oddzielne sprawy - dot. utworzenia danych dla APP oraz publikacji uchwalonego APP. Jesteśmy w posiadaniu informacji, że jednostki z terenu całej Polski otrzymały skargi o niemal identycznej treści i można odnieść wrażenie, że jest to element szerszej akcji o niekoniecznie czystych intencjach.