środa, 29 marca 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #4

Kontynuując rozpoczęte w styczniu badania usług danych przestrzennych z zakresu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzając 4 edycję badania na koniec marca 2023 r. stwierdzamy, że przybyło 17 nowych zbiorów. Wzrosła liczba zbiorów z kompletem 3 usług (z 3126 na 3170), co również należy odnotować na plus. jednocześnie, nadal 9% gmin nie zgłosiło żadnych usług, co nie powinno mieć miejsca, gdyż nawet w przypadku braków MPZP, należy jeszcze przygotować usługi dla Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Od ostatniego badania średnia ocena wszystkich zbiorów wzrosła z 6,16 pkt na 6,21 pkt. Mając na względzie stan usług należy zawsze przyjmować z zadowoleniem przyrost wyniku.

Spośród 4399 przebadanych dziś zbiorów ocenę 0 uzyskało 413 (ich liczba spadła zatem o 10). Jednocześnie aż 1417 dostało 10 punktów (przybyło 12 takich zbiorów). 


W ramach badania przygotowano również rozkład wyników dla usług w podziale na województwa, co przedstawiono w tabeli poniżej:
 
wielkopolskie7,26
lubuskie6,80
pomorskie6,74
warmińsko-mazurskie6,37
zachodniopomorskie6,13
opolskie5,99
podlaskie5,90
łódzkie5,83
lubelskie5,65
średnia5,51
podkarpackie5,40
dolnośląskie5,19
mazowieckie5,16
kujawsko-pomorskie4,81
śląskie4,24
małopolskie3,57
świętokrzyskie3,06

Poza powyższym układem według oceny uznano, że dla czytelności wskazane jest przedstawić rozkład średnich ocen zbiorów również w układzie mapy województw i powiatów:
Należy podkreślić, że na tle Polski wyróżniają się gminy województwa wielkopolskiego uzyskujące znakomite wyniki znacznie ponad średnią. Gminy wielkopolskie od wielu lat są dobrym wzorem do naśladowania w kwestii publikacji danych przestrzennych.
Można zaryzykować tezę, że widać pewną korelację pomiędzy dobrymi wynikami gmin w danym województwie, a brakiem angażowania ich na przestrzeni lat w projekty szczebla wojewódzkiego związane z cyfryzacją danych przestrzennych. Na drugiej stronie szali widać województwa, które próbowały włączyć publikację MPZP w gminach do swoich projektów, z opłakanym jak widać dla gmin skutkiem.

piątek, 24 marca 2023

Problematyka styku numeracji adresowej EMUIA z bazą EGIB

Interpretacja obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów wydaje się sprawą dość prostą - główne przepisy to dwa artykuły z ustawy i krótkie rozporządzenie. Okazuje się jednak, że nawet w tej materii należy być czujnym.

Do korzystającej z aplikacji iMPA gminy Bolimów, został złożony wniosek o nadanie adresu, a dokładnie o nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego będącego w trakcie budowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie numeracji, tj. prawem geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, nadanie numeru jest możliwe dla:

Pgik, art. 47a. ust. 4, pkt. 5, lit. a

numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania

W związku z powyższym, numer został wprowadzony do ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez gminę, a informacja o nadaniu została przekazana do Urzędu Statystycznego oraz zgodnie z przyjętą wieloletnią praktyką, również w charakterze informacyjnym, do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Należy tutaj przypomnieć, że gmina nie ma obowiązku informować Starostwa o ustaleniu numeru, gdyż wszelkie tego typu zmiany dotyczące nieruchomości powinny być zgłoszone przez właściciela. Do tego momentu sytuacja jest standardowa, jakich rocznie jest ponad 100.000 w Polsce.

Jak się okazuje, tym razem stało się inaczej. Po pewnym czasie wnioskodawca otrzymał ze Starostwa wezwanie do złożenia dokumentacji geodezyjnej, określającej zmiany przeprowadzone na nieruchomości i potwierdzające zakończenie budowy budynku (fragment pisma poniżej). 

Jaka była przyczyna? Działanie to było spowodowane przekazaniem informacji o utworzeniu punktu adresowego, co starostwo uznało za jednoznaczne z rozpoczęciem użytkowania budynku, chociaż nie miało to potwierdzenia w treści zawiadomienia, które zgodnie z zakresem informacji gromadzonych w bazach danych EMUiA, nie zawiera informacji o statusie budynku. Co więcej, w starostwie wskazano, że pracownik urzędu, który nadał adres popełnił błąd i tylko zmiana zawiadomienia może wstrzymać postępowanie.

Jako kontynuacja sprawy, do urzędu gminy wpłynęło pismo ze Starostwa, w którym przedstawiono własną interpretację prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ustalania numeracji porządkowej oraz “uczulono” jakich dokumentów należy wymagać od wnioskodawcy (poniżej fragmenty pisma).

Najbardziej kontrowersyjne kwestie z pisma to:

  • wymaganie od organu wydającego zawiadomienie podania w jego treści rodzaju budynku oraz jego identyfikatora - co nie jest wymagane w zakresie informacji gromadzonych w bazie EMUiA;

  • przyjęcie, że warunkiem wydania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego jest rozpoczęcie budowy lub wydanie pozwolenia na budowę - co stoi w sprzeczności z zapisami prawa geodezyjnego i kartograficznego;
  • wskazanie, że od wnioskodawcy należy wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów, takich jak: kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, kopia decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę z projektem zagospodarowania - co nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących przepisach oraz wzorze wniosku o nadaniu numeru porządkowego.

Powyższe pismo, abstrahując od jego wydźwięku, wzbudziło dużo wątpliwości merytorycznych gdyż wskazane obowiązki nie mają podstawy prawnej, więc gmina wystosowała pismo do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości oraz wskazanie czy zaproponowana przez starostwo interpretacja przepisów nie stanowi przekroczenia uprawnień gminy w zakresie prowadzenia EMUiA.

W odpowiedzi na pismo GUGiK stwierdził, że:

1. Zgodnie z art. 47a ust. 4 pkt. 5 lit. a numery porządkowe mogą być nadawane budynkom wybudowanym, w trakcie budowy oraz prognozowanym do wybudowania. Nie ma więc podstaw do odmowy nadania adresu dla budynku, którego budowa jeszcze się nie rozpoczęła. Dodatkowo wskazano, że ocena czy adres powinien zostać nadany, należy wyłącznie do organu odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2. Obowiązujący wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia EMUiA, jest prawidłowy. Nie ma podstaw wymagania dodatkowych załączników, poza mapą lub szkicem z lokalizacją budynku w jasno określonym przypadku - gdy wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma być nadany adres.

3. Wymaganie okazania wymienionych w piśmie ze starostwa dokumentów nie jest uzasadnione i nie ma podstawy prawnej.

A przede wszystkim, potwierdził najistotniejszą kwestię - adres został nadany prawidłowo i nie ma tu mowy o jakimkolwiek błędzie ze strony pracownika urzędu gminy.

Reasumując, nadawanie adresów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zgodzie z zapisami ustawy PGiK i rozporządzenia ws. EMUIA. Urząd nie może wymagać od klienta nadmiarowych dokumentów i dowodów.

Oczywiście nie byłoby niczym złym, gdyby przepisy w zakresie EMUIA były w 100% kompatybilne z przepisami dotyczącymi prowadzenia EGiB i prawem budowlanym, jednak te kwestie są właściwe do rozstrzygnięcia przez ustawodawcę, a nie wójta/ burmistrza / prezydenta miasta.

Rozwiązanie Geo-System laureatem nagrody Ministra Rozwoju i Technologii - piąta edycja

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakończyło proces badania prac konkursowych i rozstrzygnęło ogłoszoną w 2022 r. piątą edycję konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Link do informacji.

Bardzo miło jest nam poinformować, że otrzymaliśmy nagrodę w dziedzinie Innowacyjne rozwiązania. Nasze rozwiązanie "Automatyczny raport dla działki ewidencyjnej obejmujący aktualne i historyczne dane zgromadzone w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej" zostało docenione przez komisję konkursową.

Ocena komisji jest dla nas największą satysfakcją i potwierdzeniem, że usługi automatyzujące wykorzystanie coraz bardziej rozbudowanej informacji przestrzennej to przyszłość. Jednocześnie tego rodzaju usługi to okno na świat geoinformacji dla osób spoza kręgu specjalistów dziedzinowych. Wierzymy, że ich popularyzacja będzie miała pozytywny wpływ na propagowanie wiedzy o informacji przestrzennej, systemach mapowych i zarządzaniu przestrzenią.

Warto odnotować, że jest to kolejne wyróżnienie dla naszej firmy w tym konkursie, gdyż w edycji 2018 również otrzymaliśmy nagrodę w tej kategorii za opracowanie usługi KIEG.

środa, 8 marca 2023

Skarga kasacyjna i uchylenie wyroku WSA II SAB/Kr 198/22

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odniósł się już do skargi kasacyjnej złożonej przez Burmistrza Zatora na wyrok II SAB/Kr 198/22 w przedmiocie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych. Sprawę tego wyroku, który był eksploatowany przez skarżącą jako dowód na słuszność głoszonych tez opisywaliśmy już w grudniu, wskazując na liczne wątpliwe kwestie zawarte w jego uzasadnieniu.

Kasacja została rozpatrzona pozytywnie i w jej wyniku uchylono wyrok z 9 listopada 2022 r., a pierwotna skarga złożona na burmistrza została odrzucona. W uzasadnieniu sąd przyznał, że organ (Burmistrz Zatora) miał rację zarzucając wydanie rozstrzygnięcia w sprawie wyłączonej z kognicji sądu administracyjnego, w związku z czym zasadne było uchylenie wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy. Po ponownym rozpoznaniu sąd doszedł do wniosku, że skarga podlega odrzuceniu.

Odrzucenie oparte było o podobne argumenty jak w innych tego typu sprawach dot. fali skarg. Zatem w momencie publikacji niniejszego wpisu brak jest jakiegokolwiek prawomocnego wyroku, który przyznawałby rację  osobie składającej skargi, a z naszych informacji wszystkie sprawy zakończyły się odrzuceniem (obecnie ok. 150 opublikowanych postanowień). Do tego dochodzi rosnąca liczba uchwał rad gmin/miast (obecnie ok. 350: link) odrzucających skargę.

Poniżej fragmenty udostępnionego przez Urząd Miejski Zator odpisu postanowienia.

Postanowienie wraz z uzasadnieniem jest już dostępne w bazie orzeczeń: II SAB/Kr 198/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2023-02-16

czwartek, 2 marca 2023

70.000 zakupów map zasadniczych on-line

W dniu dzisiejszym odnotowano 70.000 zamówienie mapy zasadniczej według stanu archiwalnego. Funkcjonalność jest dostępna w prawie wszystkich powiatach korzystających z technologii ePODGiK

Sprzedaż kopii mapy zasadniczej według stanu archiwalnego generowanych automatycznie zaczęła się w 2010 roku. Wydaje się, że znaczna popularyzacja zbiegła się w czasie z pandemią, która wymusiła korzystanie ze zdalnych form komunikacji z urzędami. W latach 2019 - 2021 przyrost wynosił niema 100% rok do roku. 

 

W roku 2022 sytuacja ustabilizowała się na poziomie prawie 20 tys. generowanych map rocznie. To ogromna liczba dokumentów, które są generowane od A do Z w pełni automatycznie bez udziału pracownika urzędu. To duże odciążenie kadr i jednocześnie wyznacznik nowoczesności jednostki, zwłaszcza, że technologia działa w trybie 24/7.

Prognozy wskazują na tendencję wzrostową. Obecnie większość powiatów opatruje wydruki za pomocą pieczęci elektronicznej organu. Dzięki temu dokumenty te już bez żadnych wątpliwości mogą być przedkładane w urzędach gmin, w bankach czy u notariuszy co z pewnością pomoże w zwiększeniu wykorzystania.