Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-raster. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-raster. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 18 marca 2013

GEO-MAP 10.03

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.03.
 • w opcjach tworzenia wprowadzono pozycję decydującą o kontroli geometrii obiektów przed zamknięciem, domyślnie opcja jest wyłączona (od wersji 10.00 kontrola była włączona bez możliwości jej wyłączenia),
 • w operacji Blok > Odznaczanie obiektów wprowadzono możliwość odznaczania bloku jedynie w pliku referencyjnym,
 • nowa wersja modułu Geo-Plus (1.62),
 • nowa wersja modułu GEO-RASTER (3.69).
Dział "Download"

piątek, 9 listopada 2012

GEO-MAP 10.00

Od 15 października 2012 dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.00.
 • w zapisie plików MAP wprowadzono sumy kontrolne służące do autoryzacji plików,
 • zlikwidowano ograniczenie długości atrybutów,
 • w związku z powyższymi modyfikacjami dokonano zmiany numeru formatu zapisu, obecnie pliki nie otworzą się w poprzednich wersjach oprogramowania,
 • wprowadzono kontrolę poprawności obiektów liniowych i powierzchniowych przed ich zapamiętaniem w bazie,
 • wprowadzono możliwość wydawania materiałów powykonawczych z sumami kontrolnymi wydanych plików,
 • rozbudowano funkcje kontrolne obiektów mapy zasadniczej,
 • przy wydawaniu operatów wprowadzono możliwość oddzielnego pakowania operatów,
 • wprowadzono zmiany w module GEO-RASTER,
 • wprowadzono zapis obiektów 5261 - rejon statystyczny do SWDE,
 • wprowadzono nowy kod obiektu 5295 - "służebność gruntowa"
 • wprowadzono możliwość podglądu plików Shapefile (SHP).
Ponieważ GEO-MAP od wersji 10.00 ma zmieniony format zapisu danych w związku z tym przed przekazaniem plików w nowym zapisie do PODGIK prosimy o upewnienie się czy dany PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania. Analogicznie jeśli PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania to wydawane pliki nie mogą być czytane w starszych wersjach programu.
Dział "Download"

poniedziałek, 21 czerwca 2010

GEO-MAP 9.75

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.75.
 • zmieniono obraz graficzny wyboru opcji związanych z atrybutami graniczników,
 • zmiany w module GEO-RASTER,
 • zmiany w module GEO-MPA:
  • wprowadzono nowy atrybut "kod pocztowy", który jest wprowadzany dla punktu,
  • wprowadzono mechanizm importu kodów pocztowych do istniejących punktów,
  • nowa wersja bazy (14.) umożliwiająca przechowywanie i obsługę kodów pocztowych,
  • wprowadzono zapis aktualnej wersji programu do rejestru systemowego.
   Dział "Download"

   poniedziałek, 7 czerwca 2010

   GEO-MAP 9.72

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.72.
   • przy tworzeniu obiektów punktowych, w punktach załamania wprowadzono maskę kodów obiektów, których nie można tworzyć, jeśli już w tych punktach istnieją,
   • czytanie pliku tekstowego EWMAPY:
    • dopuszczono możliwość braku numeru operatu w warstwach tekstowych,
    • dopuszczono możliwość braku numeru operatu i dwóch poprzednich kolumn w warstwach liniowych,
   • przy imporcie punktów wprowadzono wpisywanie nazwy pliku źródłowego do atrybutu Uwagi TX (poprzednio A3),
   • eksport atrybutów wprowadzono również w pozycji Pliki\Eksport,
   • wprowadzono import punktów w formacie Nr X Y [ZRD BPP STB], gdzie: ZRD - źródło, BPP - błąd położenia, STB - stabilizacja (zgodnie z Wytycznymi technicznymi G-5),
   • wprowadzono eksport punktów w formacie Nr X Y [ZRD BPP STB],
   • wprowadzono czwartą zakładkę w opcjach EG, zawierającą ustawienia związane z generowaniem rozszerzonej informacji o atrybutach graniczników,
   • włączenie opcji "Widoczność atrybutów ZRD BPP STB" powoduje:
    • generowanie pliku tekstowego z granicznikami dla wykonawców w postaci Nr X Y [ZRD BPP STB],
    • wydruk wykazu punktów granicznych dla pracy w postaci Nr X Y [ZRD BPP STB Operat],
    • w zestawieniu działek z punktami również generowane są cechy ZRD, BPP, STB,
   • ODGiK: wprowadzono import KERG dla działek i graniczników z plików MAP,
   • zmiany w module GEO-RASTER,
   • zmiany w module DXF-IN.
     Dział "Download"

     piątek, 13 czerwca 2008

     GEO-MAP 9.32

     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.32.
     • wprowadzono możliwość wykorzystywania serwisów OGC Web Map Service (WMS),
     • wprowadzono nową funkcję w menu EG > Operacje na działkach > Zaznaczenie projektowanych działek przyjętych do EG
     • w poleceniach GPR wprowadzono 3 nowe zmienne $PathMap, $DirMAP, $DirPRJ dotyczące pliku MAP i projektu,
     • ODGIK: zmiany w bazie wykonawców: wprowadzono pola telefon i email, usunięto pola NIP, REGON, kod, ulica, nr
     • w poleceniu #PackFileGzip wprowadzono trzeci parametr Encode służący do szyfrowania plików,
     • w rzutowaniu obiektów na łamaną wprowadzono możliwość tworzenia kopii obiektów,
     • wprowadzono zmienną GmwBlockSaveStatus decydującą o tym czy zapisywać ustawienie bloku,
     • zmiany w module GEO-RASTER,
     • zmiany w module DXF-IN
     Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
     Dział "Download"