wtorek, 29 sierpnia 2023

Artykuł "Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? #1" już dostępny

Usługa raportów o działce została uruchomiona ponad rok temu. W ostatnim czasie nasze działania zostały docenione m.in. poprzez przyznanie nagrody Ministra Rozwoju i Technologii. Uznaliśmy za stosowne przygotować serię artykułów omawiających szczegółowo zakres oraz korzyści wynikające z wiedzy uzyskanej dzięki takim raportom.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym z serii artykułem poświęconym analizie nieruchomości. Artykuł dostępny jest na portalu Geoforum.pl: https://geoforum.pl/news/34148/co-sprawdzic-przed-zakupem-nieruchomosci-1środa, 16 sierpnia 2023

Wniosek o dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego - tym razem w oparciu o ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Otrzymaliśmy informację o kolejnym wniosku od osoby/podmiotu związanego z falą masowych skarg i pism składanych do jednostek samorządu terytorialnego. Obecne pismo powtarza te same "argumenty" co niedawny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Tym razem główną różnicą jest próba oparcia się o ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, podczas gdy poprzednio była to ustawa o dostępie do informacji publicznej, natomiast pozostałe kwestie "merytoryczne" są niemal niezmienione.

W tym miejscu przypomnijmy, że wszystkie poprzednie próby skarżenia urzędów do WSA zakończyły się fiaskiem - wojewódzkie sądy administracyjne odrzuciły skargi jako niedopuszczalne (do tej pory wiadomo co najmniej o 200 postanowieniach o odrzuceniu). Odrzucone zostały również najnowsze skargi odwołujące się do ww. ustawy o informacji publicznej. Warto przytoczyć fragment jednego z uzasadnień:

[...] powoływanie się na ustawę o dostępie do informacji publicznej nie implikuje konieczności jej stosowania, jeśli z całokształtu okoliczności wynika, że skarżący ma zapewniony dostęp do żądanych informacji w innym trybie. [...] Nie można także zgodzić się z poglądem, że kwestia dostępu do zbioru danych jest uregulowana tylko częściowo i dlatego należy stosować w tym przypadku także przepisy u.d.i.p. [...] Wobec wyczerpującej regulacji w tym zakresie (w przepisach ww. ustaw, a także powołanym wyżej rozporządzeniu wykonawczym), przepisy u.d.i.p. nie podlegają w tym przypadku zastosowaniu.

Co więcej, wszystkie skargi kasacyjne wniesione w sprawie odrzuconych skarg również zostały oddalone.

Wnioskodawca/wnioskodawcy za pomocą odniesień do kolejnych regulacji prawnych zestawionych z własną nadinterpretacją (często stojącą w sprzeczności z zapisami danego aktu) ponownie próbują zarzucić gminom rzekome nieprawidłowe działanie w zakresie udostępniania aktów planowania przestrzennego.

We wniosku sugeruje się jakoby wg ustawy dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego powinny być publikowane w terminie 30 dni od ich utworzenia (podjęcia uchwały o przystąpieniu), jednak dokładne brzmienie odpowiedniego artykułu jest zupełnie inne - na co zwracaliśmy uwagę przy okazji poprzedniego wniosku:

Art. 67c.
2. Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2) uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
A zatem nie ma obowiązku publikacji planów czy studium, które są dopiero na etapie opracowywania.

Warto przytoczyć również komentarz do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (podręcznik "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego", s. 221):
Fakt posiadania ISP [informacji sektora publicznego] nie oznacza, że do ich wykorzystywania zawsze będą miały zastosowanie przepisy u.p.w. Przepisy innych ustaw mogą bowiem określać własne zasady i tryb ponownego wykorzystywania określonych informacji. [...] Zasadą jednak pozostanie, że przepisy innych ustaw stanowią szczególną – względem ustawy o ponownym wykorzystywaniu – regulację dotyczącą określonych rodzajów informacji, która stosowana będzie przez podmioty zobowiązane w sytuacjach kolizyjnych. [...]
Jeżeli podmiot zobowiązany otrzymał wniosek, w którym żądanie oparto na przepisach u.p.w., powinien w piśmie zawiadomić wnioskodawcę, że w tej sprawie nie znajduje zastosowania ta ustawa, jednocześnie wskazując właściwe przepisy wraz z podaniem zasad i trybu ponownego wykorzystywania w nich określonych.
W opisywanym przypadku taką szczegółową regulacją jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wraz z rozporządzeniem w sprawie zbiorów danych przestrzennych), która określa sposób udostępniania danych APP tj. nieodpłatnie i za pomocą usług sieciowych (art. 67c. ust. 3.). Zatem aktualny wniosek powiela ten sam błąd, co poprzedni - na co zwrócił uwagę sąd w cytowanym wyżej postanowieniu.
 
Jak zatem udzielić odpowiedzi na wniosek?

Propozycję odpowiedzi na wniosek znajdą Państwo w najbliższym czasie w systemie e-mapa po zalogowaniu w sekcji komunikaty.
 
 

GeoMapGML wersja 1.13 dostępna

Udostępniamy Państwu nową wersję 1.13 aplikacji GeoMapGML.

W tej wersji wprowadzono: 

  • ukrywanie etykiet projektowanego uzbrojenia terenu w sposób analogiczny jak było to możliwe dla uzbrojenia istniejącego.środa, 9 sierpnia 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #7

Nowe badanie usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzone 8 sierpnia, pokazuje stopniową poprawę w stosunku do poprzedniego miesiąca

Ponownie wzrosła liczba gmin, które zgłosiły zbiory. Na 2477 gmin zgłoszenie zbioru wykonało 89% z nich. Niestety 181 gmin wciąż nie dokonało zgłoszenia.

Porównując wyniki z poprzednim badaniem odnotowano wzrost ogólnej liczby zbiorów zgłoszonych do ewidencji zbiorów. Obecnie mamy już 4500 zbiorów danych MPZP/SUIKZP (wzrost o 31), z czego komplet usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania posiada 3408 (znaczny wzrost o 76). Niestety duża liczba zbiorów w dalszym ciągu nie ma podanej żadnej usługi sieciowej - 308.

Wraz z ilością wzrosła także ocena jakość usług. Średnia ocena w czerwcowym badaniu wzrosła z 6,38 do 6,64 punktów. To dosyć istotna zmiana na przestrzeni miesiąca. Maksymalna ocenę 10 pkt. ma już 1481 zbiorów (wzrost o 11), a ocenę 0 otrzymało 308 zbiorów (spadek o 24).

Rozkład wyników na województwa:


Jak widać wzrosła średnia ocen punktacji w podziale na województwa. W porównaniu do poprzedniego badania wyróżnia się woj. kujawsko-pomorskie, które tym razem straciło dwie pozycje na korzyść województw dolnośląskiego i mazowieckiego. Jednak różnica punktowa między wspomnianą trójką jest niewielka. Niezmiennie listę otwiera województwo wielkopolskie, a koniec stawki w dalszym ciągu należy do województwa świętokrzyskiego.

Rozkład wyników w podziale na gminy:


Podsumowując od początku prowadzenia badań na temat stanu usług i zbiorów MPZP i SUIKZP - które rozpoczęliśmy w styczniu br. - widać, że cyfryzacja planów w Polsce postępuje. Na początku roku podczas pierwszego badania zgłoszonych było 4335 zbiorów, a obecnie jest to już 4500. Oznaczać to może, że w pół roku niemal 100 gmin zgłosiło nowe opracowane zbiory. Jeśli tempo będzie stałe, to za rok wszystkie gminy powinny mieć prezentowane zbiory danych.


Na pierwszy rzut oka średnia ocena nie zmieniała się tak dynamicznie, jednak ostatni miesiąc wskazuje na wyraźne poprawienie zbiorów i usług, skutkujące widocznym wzrostem. Nadal jest wiele usług z niskimi ocenami, które obniżają średnią, ale poprawa jest zauważalna.
 
wtorek, 1 sierpnia 2023

Podsumowanie miesiąca - lipiec 2023

W lipcu portale e-mapa.net ponownie cieszyły się wysoką jak na okres wakacyjny liczbą odwiedzin. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła, podobnie jak w czerwcu 1,62 mln (średnio 53 tys. odwiedzin dziennie). Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który odwiedzono ponad 231 tys. razy.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

Wszystkie urzędowe portale e-mapa.net dla gmin są monitorowane również w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Według metodyki widok.gov.pl w lipcu odnotowano wynik na poziomie 311 tys. odwiedzin.

W minionym miesiącu poprawiliśmy mechanizmy drukowania map dla skali 1:10 000 oraz 1:25 000, zapraszamy do sprawdzenia i korzystania z portalu polska.e-mapa.net.

Ponadto wprowadziliśmy zmiany do mechanizmów generowania profili poprzecznych, m.in. dodając  pomiar na danych NMPT:  sprawdź.

GeoMapGML wersja 1.12 dostępna

Udostępniamy Państwu nową wersję 1.12 aplikacji GeoMapGML.

W tej wersji wprowadzono:

  • jedną pozycję w menu dla eksportu pliku GML, gdzie umożliwiono wybór baz z których obiekty będą zapisywane do pliku GML,
  • w opcjach zapisu pliku GML dodano możliwość zapisu tylko aktualnych wersji obiektów (bez historii). Taki plik nie nadaje się do importu w PODGiK, a może być przeznaczony jedynie dla zamawiającego, aby uwolnić go od archiwalnych wersji obiektów.
  • w pozycji Import wprowadzono opcję "Zaawansowane", a w niej pozycję oferującą możliwość importu nowych obiektów z pliku GML otrzymanego z PODGiK w trakcie realizacji pracy geodezyjnej.


W międzyczasie użytkownikom została również udostępniona wersja 1.11, która wprowadziła kilka pomniejszych poprawek oraz możliwość włączenia widoczność obiektów usuniętych i zmodyfikowanych także w wydrukach oraz plikach DXF.