środa, 16 sierpnia 2023

Wniosek o dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego - tym razem w oparciu o ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Otrzymaliśmy informację o kolejnym wniosku od osoby/podmiotu związanego z falą masowych skarg i pism składanych do jednostek samorządu terytorialnego. Obecne pismo powtarza te same "argumenty" co niedawny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Tym razem główną różnicą jest próba oparcia się o ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, podczas gdy poprzednio była to ustawa o dostępie do informacji publicznej, natomiast pozostałe kwestie "merytoryczne" są niemal niezmienione.

W tym miejscu przypomnijmy, że wszystkie poprzednie próby skarżenia urzędów do WSA zakończyły się fiaskiem - wojewódzkie sądy administracyjne odrzuciły skargi jako niedopuszczalne (do tej pory wiadomo co najmniej o 200 postanowieniach o odrzuceniu). Odrzucone zostały również najnowsze skargi odwołujące się do ww. ustawy o informacji publicznej. Warto przytoczyć fragment jednego z uzasadnień:

[...] powoływanie się na ustawę o dostępie do informacji publicznej nie implikuje konieczności jej stosowania, jeśli z całokształtu okoliczności wynika, że skarżący ma zapewniony dostęp do żądanych informacji w innym trybie. [...] Nie można także zgodzić się z poglądem, że kwestia dostępu do zbioru danych jest uregulowana tylko częściowo i dlatego należy stosować w tym przypadku także przepisy u.d.i.p. [...] Wobec wyczerpującej regulacji w tym zakresie (w przepisach ww. ustaw, a także powołanym wyżej rozporządzeniu wykonawczym), przepisy u.d.i.p. nie podlegają w tym przypadku zastosowaniu.

Co więcej, wszystkie skargi kasacyjne wniesione w sprawie odrzuconych skarg również zostały oddalone.

Wnioskodawca/wnioskodawcy za pomocą odniesień do kolejnych regulacji prawnych zestawionych z własną nadinterpretacją (często stojącą w sprzeczności z zapisami danego aktu) ponownie próbują zarzucić gminom rzekome nieprawidłowe działanie w zakresie udostępniania aktów planowania przestrzennego.

We wniosku sugeruje się jakoby wg ustawy dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego powinny być publikowane w terminie 30 dni od ich utworzenia (podjęcia uchwały o przystąpieniu), jednak dokładne brzmienie odpowiedniego artykułu jest zupełnie inne - na co zwracaliśmy uwagę przy okazji poprzedniego wniosku:

Art. 67c.
2. Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2) uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
A zatem nie ma obowiązku publikacji planów czy studium, które są dopiero na etapie opracowywania.

Warto przytoczyć również komentarz do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (podręcznik "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego", s. 221):
Fakt posiadania ISP [informacji sektora publicznego] nie oznacza, że do ich wykorzystywania zawsze będą miały zastosowanie przepisy u.p.w. Przepisy innych ustaw mogą bowiem określać własne zasady i tryb ponownego wykorzystywania określonych informacji. [...] Zasadą jednak pozostanie, że przepisy innych ustaw stanowią szczególną – względem ustawy o ponownym wykorzystywaniu – regulację dotyczącą określonych rodzajów informacji, która stosowana będzie przez podmioty zobowiązane w sytuacjach kolizyjnych. [...]
Jeżeli podmiot zobowiązany otrzymał wniosek, w którym żądanie oparto na przepisach u.p.w., powinien w piśmie zawiadomić wnioskodawcę, że w tej sprawie nie znajduje zastosowania ta ustawa, jednocześnie wskazując właściwe przepisy wraz z podaniem zasad i trybu ponownego wykorzystywania w nich określonych.
W opisywanym przypadku taką szczegółową regulacją jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wraz z rozporządzeniem w sprawie zbiorów danych przestrzennych), która określa sposób udostępniania danych APP tj. nieodpłatnie i za pomocą usług sieciowych (art. 67c. ust. 3.). Zatem aktualny wniosek powiela ten sam błąd, co poprzedni - na co zwrócił uwagę sąd w cytowanym wyżej postanowieniu.
 
Jak zatem udzielić odpowiedzi na wniosek?

Propozycję odpowiedzi na wniosek znajdą Państwo w najbliższym czasie w systemie e-mapa po zalogowaniu w sekcji komunikaty.