czwartek, 27 kwietnia 2023

Wniosek o "dane dla APP w toku prowadzonej procedury za pośrednictwem usług przeglądania/pobierania"

Aktualizacja: Informujemy, że kierowane do WSA w sprawie poniższych wniosków skargi zostały odrzucone.

Gminy sygnalizują otrzymanie wniosku w trybie IP rozpoczynającego się treścią:

"W nawiązaniu do art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w związku z art. 67c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej “ustawy o p.z.p.”), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej z danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego w toku prowadzonej procedury planistycznej, za pośrednictwem usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS)"
 
Osoba wnioskująca dodaje poniżej tej treści obszerny "komentarz", jakoby urząd będący adresatem wniosku nie realizował nakazanych prawem obowiązków. Kwestia oczekiwania od gmin udostępniania danych projektowych była już przedmiotem skarg w 2021 roku o czym pisaliśmy w sposób przystępny  TUTAJ.
 
Najważniejsza sprawa: nie ma takiego bytu jak "informacja publiczna z danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego w toku prowadzonej procedury planistycznej". dane przestrzenne wchodzące w skład danych projektowych będących składnikiem dokumentacji sporządzanej podczas procedury planistycznej. Pytanie zatem czy na tak postawiony wniosek jest w ogóle możliwość udzielenia odpowiedzi?

Co istotne w kwestii udostępniania ww. danych wypowiedział się MRiT na stronie: 
Nie dość, że nie istnieje taki obowiązek, to nie są zdefiniowane zasady udostępniania danych przestrzennych innych niż APP (czyli uchwalony Akt Planowania Przestrzennego). Jest niby luźna zachęta i oczywiście wiele samorządów stara się poszerzać partycypację społeczną udostępniając różnego rodzaju platformy i serwisy do konsultacji prowadzonych prac.

Wracając jednak do meritum, wnioskowane dane przestrzenne z prowadzonej procedury planistycznej są składnikiem dokumentacji prac planistycznych i nie wykluczamy, że co do zasady całość dokumentacji planistycznej może podlegać udostępnieniu. Nie da się jednak tego udostępnić poprzez usługi WMS i WFS. 
 
Dlaczego?
 
Osoba skarżąca po raz kolejny wybiórczo stosuje te przepisy prawa, które w oderwaniu od całej treści aktu wyglądają dla niewprawnego oka na logiczne. Przytoczone wyroki WSA odnoszą się natomiast do poprawności wykonania procedury planistycznej, a nie udostępniania danych projektowych za pomocą usług WMS i WFS.

Warto wskazać, że wielokrotnie podnoszono, iż art 67c ust 1 ustawy o PiZP stanowi jedynie o tworzeniu danych przestrzennych w toku procedury planistycznej, nie zaś o ich udostępnianiu. Tutaj istotny jest art 67c ust 2:
 
2. Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
...
 
Podkreślamy, że termin 30 dni od przystąpienia dotyczy jedynie obowiązku utworzenia danych, natomiast nie ma obowiązku ich publikować. Natomiast obowiązek publikacji dotyczy jedynie uchwalonego planu ("aktu", "APP") po ogłoszeniu go w dzienniku wojewódzkim lub gdy dotyczy studium to zgodnie z ust 2. 
 
Natomiast przytoczony w "wyjaśnieniach" do wniosku art 67c ust 3:

3. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, udostępniają nieodpłatnie dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Również wskazuje wyraźnie, że mowa jest o APP (art 67a ust 2) czyli uchwalonych (zakończona procedura) aktach planowania przestrzennego w szczególności MPZP czy SKiUZP.
 
Przytoczony dalej załącznik nr 1 do rozporządzenia  w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego definiuje "ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W ZBIORACH DANYCH PRZESTRZENNYCH" a nie "Zakres udostępnianej informacji...".
 
Wspomniany dalej par 11 ust 1 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego definiuje dobrze Państwu znany zakres dokumentacji planistycznej, a nie metody jej udostępniania za pomocą usług, a dane przestrzenne stanowią ułamek zawartości dokumentacji.  
Przy okazji warto przypomnieć, że par. 12 ust. 2 wskazuje:
2. Dokumentacja prac planistycznych, o której mowa w § 11 ust. 1, w odniesieniu do projektów planów miejscowych sporządzanych lub zmienianych na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu miejscowego podjętej przed dniem 24 grudnia 2024 r. może być prowadzona w postaci papierowej.
 
Jak zatem udzielić odpowiedzi na wniosek?
 
Przede wszystkim zachęcamy do kierowana zapytań w tej sprawie do Ministerstwa, które obecne przepisy wytworzyło i powinno zdać sobie sprawę z faktu, że pozostawiło samorządy same w walce z tego rodzaju celowymi działaniami spekulacyjnymi. Wniosek jest niezasadny
 
Propozycję odpowiedzi na wniosek znajdą Państwo w najbliższym czasie w systemie e-mapa po zalogowaniu w sekcji komunikaty.