piątek, 25 listopada 2022

Aktualna problematyka numeracji porządkowej budynków i lokali

Tematem, który często budzi Państwa wątpliwości, jest numeracja lokali oraz nadawanie kolejnych numerów porządkowych na budynek. Pojawiają się różne próby rozwiązania tego problemu, m.in. poprzez wprowadzanie oznaczeń ze znakami specjalnymi, takimi jak ukośniki i myślniki. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu oraz przeanalizujmy możliwe rozwiązania.

Jakim obiektom nadajemy numery? 

W celu ustalenia przedmiotu nadania numeru porządkowego, obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, odsyła nas do Prawa geodezyjnego i kartograficznego:

art. 2

8) obiekt – budynki, o których mowa w art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy, oraz inne obiekty, o których mowa w art. 47a ust. 4a ustawy, którym nadaje się numery porządkowe;
9) numer porządkowy – unikalny numer nadany obiektowi
, związany z ulicą lub placem znajdującymi się w danej miejscowości, a jeżeli w miejscowości nie nadaje się nazw ulicom i placom, numer określony unikalnie w obszarze danej miejscowości;

Sięgając do przywołanych zapisów, możemy ustalić, że ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera dane adresowe określające:

art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a

Numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

oraz

art. 47a. ust. 4a

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, oprócz danych wymienionych w ust. 4, może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, numery porządkowe nadajemy dla budynków (wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania) oraz innych obiektów, jeśli jest taka potrzeba.

Kiedy nadać kolejny numer dla budynku?

Skoro numer porządkowy nadajemy dla budynku, to co do zasady należy przyjąć, że jeden budynek powinien mieć przyporządkowany w ewidencji jeden numer, niezależnie od liczby gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem. Rozporządzenie przewiduje tylko jeden wyjątek:

art. 6 ust. 5

W przypadku obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch lub więcej ulic, posiadających odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic, albo gdy obiekt położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, obiektom tym może być nadanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do obiektu.

Należy zwrócić uwagę na zapis “obiekt położony przy jednej ulicy”. Zgodnie z definicją z rozporządzenia, jako ulicę rozumiemy: “ulice i inne ciągi komunikacyjne, w szczególności aleje, bulwary, szosy i drogi, którym nadano nazwę”. Oznacza to, że tylko w przypadku miejscowości z nadanymi nazwami ulic, dla budynku który posiada więcej niż jedno wejście główne, można nadać kolejne numery porządkowe (np. dodając do oznaczenia liczbowego kolejne wielkie litery, z zastrzeżeniem wyłączeń z rozporządzenia).

Co w pozostałych przypadkach?

Jeżeli pod jednym adresem zamieszkuje więcej gospodarstw domowych, w oddzielnych lokalach, to właściciel może dokonać wyodrębnienia lokali oraz ich numeracji. Należy jednak pamiętać, że numery lokali nie są przedmiotem ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a ich nadawanie i numeracja nie należy do kompetencji gminy. Na podstawie uzyskanego w starostwie zaświadczenia o samodzielności lokalu, można dokonać oznaczenia w akcie notarialnym poszczególnych lokali jako numer budynku nadany przez gminę oraz ustalony numer lokalu.

Źródło problemu

Zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym powodowały, że w przypadku kilku gospodarstw zamieszkujących pod jednym adresem, nawet w przypadku posiadania osobnych pieców, można było otrzymać tylko jedno dofinansowanie:

art. 2

3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
3b. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W związku z tym, do urzędów gmin w ostatnim czasie wpłynęło wiele wniosków o nadanie kolejnych numerów porządkowych na jeden budynek. Zmiany w zakresie kryteriów przyznawania dodatku wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Artykuł 26 wprowadza we wcześniej przywołanej ustawie o dodatku węglowym dodatkowe ustępy w art. 2:

art. 26

3c. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
3e. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Jak postępować w przypadku wniosku o nadanie kolejnego numeru porządkowego na budynek, który ma już adres? 

W przypadku spełnienia wymogów rozporządzenia, tj. nadanych nazw ulic w miejscowości oraz odrębnych wejść do budynku można nadać kolejny numer. W pozostałych przypadkach nie ma do tego podstaw prawnych. Jeżeli właściciel potrzebuje dalszego podziału, to we własnym zakresie powinien dokonać wyodrębnienia i numeracji lokali.
Jeżeli przyczyną złożenia wniosku jest uzyskanie możliwości otrzymania dodatku węglowego, to gdy nadanie kolejnego numeru nie jest zasadne, należy przeprowadzić wywiad środowiskowy i po stwierdzeniu, że pod danym adresem faktycznie znajdują się odrębne lokale można przyznać dodatek.

środa, 23 listopada 2022

Informacja o funkcji budynku na podstawie bazy BDOT10k w internetowym Managerze Punktów Adresowych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Internetowym Managerze Punktów Adresowych pojawiła się możliwość odczytania przeznaczenia budynku powiązanego z punktem adresowym w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Dzięki temu możliwe jest zarówno indywidualna analiza poszczególnych adresów jak też generowanie zestawień i statystyk.

BDOT10k jest wektorową, jednolitą dla całego kraju bazą, która zawiera informacje o lokalizacji przestrzennej obiektów topograficznych, takich jak budynki, sieć komunikacyjna i wodna, wraz z ich charakterystyką w postaci atrybutów. Zbiory obejmują obszary powiatów i są aktualizowane na podstawie rejestrów publicznych, m.in. ewidencji gruntów i budynków, państwowego rejestru granic, a także zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz innych materiałów źródłowych.

W zakresie budynków możemy wyróżnić następujące obiekty:

Kod Nazwa obiektu
BUBD01 budynki mieszkalne jednorodzinne
BUBD02 budynki o dwóch mieszkaniach
BUBD03 budynki o trzech i więcej mieszkaniach
BUBD04 budynki zbiorowego zamieszkania
BUBD05 budynki hoteli
BUBD06 budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe
BUBD07 budynki biurowe
BUBD08 budynki handlowo-usługowe
BUBD09 budynki łączności, dworców i terminali
BUBD10 budynki garaży
BUBD11 budynki przemysłowe
BUBD12 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
BUBD13 ogólnodostępne obiekty kulturalne
BUBD14 budynki muzeów i bibliotek
BUBD15 budynki szkół i instytucji badawczych
BUBD16 budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
BUBD17 budynki kultury fizycznej
BUBD18 budynki gospodarstw rolnych
BUBD19 budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
BUBD20 obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury
BUBD21 pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione

Dotychczas w iMPA możliwe było wyświetlenie warstwy Budynki BDOT10K, prezentującej graficznie przeznaczenie budynków, oraz odczytanie szczegółów obiektu poprzez narzędzie Informacje

Obecnie mają Państwo możliwość wygodnego odczytania dwóch dodatkowych informacji:

 • Funkcji budynku w BDOT10K,
 • Klasyfikacji budynków według Kodów Środków Trwałych (na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych).

Dostęp do tych danych można uzyskać na dwa sposoby:

1. Dla pojedynczego punktu adresowego - po zaznaczeniu na mapie wybranego punktu, w tabeli Szczegóły punktu adresowego należy rozwinąć opcję Pozostałe parametry i odszukać odpowiednią pozycję.

2. Dla wybranego zakresu punków - w zakładce Rejestr punktów, w Filtrach należy wyszukać wybrane punkty, np. adresy z jednej miejscowości czy znajdujące się przy konkretnej ulicy, a następnie wybrać Export do excela. W dostępnych kolumnach należy zaznaczyć pola Kod KŚT oraz Funkcja budynku w BDOT10k i wygenerować raport. 

Dzięki zapisaniu danych do pliku Excela, można uzyskać dodatkowe możliwości analityczne, np. filtrowanie i grupowanie obiektów, a także możliwość sporządzania zestawień i wykresów. Poprzez filtrowanie w łatwy sposób można sprawdzić, np. liczbę punktów adresowych znajdujących się na budynkach mieszkalnych. Należy zwrócić uwagę, że informacja o funkcji jest dostępna tylko dla punktów adresowych, których etykieta znajduje się na budynku lub bardzo blisko obrysu budynku. W sytuacji gdy zauważymy, że etykieta jest wstawiona w innym miejscu, należy ją przesunąć poprzez opcję Edytuj punkt. W związku z tym, uzyskane informacje należy traktować jako materiał analityczny o charakterze pomocnicznym.środa, 9 listopada 2022

800.000 prac geodezyjnych przetworzonych w technologii ePODGiK

W listopadzie bieżącego roku została przekroczona liczba 800.000 prac geodezyjnych, które zgłoszono internetowo i dla których w sposób automatyczny zostały przygotowane materiały z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o.

Technologia iGeoMap/ePODGiK powstała w 2007 roku, czyli 15 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i jest cały czas rozwijana i wyposażana w kolejne moduły usprawniające pracę ośrodków dokumentacji. Wykres pokazujący rozkład prac na przestrzeni lat poniżej:
 
Najbardziej widocznym rozszerzeniem technologii ePODGIK jest moduł iGeoZUD do prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Niedawno przekroczona została liczba 32.000 narad zautomatyzowanych. Ponadto powstały mechanizmy sprzedaży materiałów zasobu on-line, w tym również usług iGeoRCiWN.

W ramach obsługi prac w technologii ePODGIK geodeci otrzymują materiały już po kilku minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna w sposób ciągły jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Oznacza to, że dzięki technologii ePODGIK 800tys. razy nie przepisywano wniosku do programu ośrodek, nie przygotowano danych wsadowych z mapy numerycznej czy nie generowano danych egib dla geodetów. Wszystko od początku do końca obsługuje automat.

ePODGiK zawiera również funkcje związane z obsługą operatu, w tym w szczególności obsługę przekazywania wyników prac, weryfikację oraz umieszczenie przyjętego operatu w sieci Internet do wykorzystania przez geodetów. Operatów elektronicznych na przestrzeni ostatnich kilku lat przybywa lawinowo, a rok 2022r. jest pierwszym rokiem, gdzie jedyną postacią przekazania operatu jest właśnie postać elektroniczna. Wykres poniżej ukazuje lawinowy wzrost liczby operatów elektronicznych:
 

Co ważne, widać też wzrost świadomości uczestników procesu obsługi prac, gdyż z roku na rok -  widoczne najbardziej w ostatnich dwóch latach, mimo wzrostu liczy operatów elektronicznych przekazywanych do PODGiK, znacznie spada sumaryczna objętość tych operatów. Oznacza to, że geodeci coraz częściej przygotowują w pełni elektroniczny operat z treściami numerycznymi, a coraz rzadziej przekazują PDF składający się tak naprawdę ze skanów poszczególnych kartek operatu papierowego.
W serwisie ePODGIK zarejestrowanych jest aktualnie niemal 2800 firm geodezyjnych i 3000 geodetów uprawnionych z całej Polski.

Raport o terenie i raport ortofoto również dla zdefiniowanego obszaru

W dniu 8 listopada wprowadziliśmy zmiany w tworzeniu raportów o terenie oraz z archiwalną ortofotomapą, dodając możliwość wygenerowania ich dla dowolnego obszaru. Dotychczas raporty były generowane dla pojedynczych działek ewidencyjnych - należało wybrać konkretną działkę na mapie lub wyszukać ją po numerze.

Obecnie raport może być utworzony również dla dowolnego obszaru wskazanego przez użytkownika na mapie. Możliwe jest zatem zarówno przygotowanie raportu obejmującego swym zasięgiem jedynie wybrany fragment większej działki, jak i raportu prezentującego kilka sąsiednich działek.

W menu Zakupy (ikonka "koszyk" nad mapą) w portalu polska.e-mapa.net pojawiły się dwie nowe pozycje:
 • Raport pełny dla obszaru
 • Raport z ortofotomapą archiwalną dla obszaru
Po wybraniu jednej z nich należy następnie narysować na mapie obszar, dla którego ma być wygenerowany raport.

Kolejne kroki wyglądają identycznie jak przy raporcie dla pojedynczej działki tj. użytkownik wybiera interesujące go pozycje z listy dostępnych informacji lub ortofotomap i przechodzi do płatności, a po krótkiej chwili otrzymuje gotowy raport w pliku PDF.

wtorek, 8 listopada 2022

Zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego

We wszystkich portalach e-mapa.net została dokonana aktualizacja grupy warstw Hydrografia > Mapy zagrożenia powodziowego.

Warstwa wykorzystuje obecnie nowe dane, obejmujące zmiany wprowadzone w 2022 roku, które zostały opublikowane w ub. tygodniu przez PGW Wody Polskie w serwisie dane.gov.pl.

Mapy prezentują obszary zagrożenia powodziowego dla rzek, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 10%, 1% i 0.2% (powódź 10, 100 i 500-letnia) oraz scenariusz całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego

Poprzednie dane z 2021 są nadal dostępne jako warstwa Mapy Zagrożenia Powodziowego (archiwalne), dzięki czemu można porównać ewentualne zmiany jakie zaszły w ocenie zagrożenia powodzią na danym terenie.

2021

 
2022czwartek, 3 listopada 2022

Nowe funkcje w aplikacji iMPA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w ostatnim czasie udostępniliśmy nowe narzędzia w Internetowym Managerze Punktów Adresowych, które mają na celu usprawnienie Państwa codziennej pracy.

1. Wysyłanie informacji o usunięciu punktu adresowego

Podczas usuwania punktu adresowego z bazy, mają Państwo możliwość zaznaczenia opcji: “Wyślij informację do Urzędu Statystycznego”. Następnie należy wskazać powód usunięcia, np. rozbiórkę budynku i zatwierdzić operację. Dzięki temu Urząd Statystyczny oraz pozostałe instytucje, które są informowane elektronicznie z programu, otrzymają informację o zakończeniu cyklu istnienia obiektu.

2. Wysyłanie informacji o zmianie położenia

Kolejne narzędzie mogą Państwo znaleźć w Funkcjach specjalnych, pod tabelą Szczegóły punktu adresowego. W przypadku dokonania korekty położenia punktu adresowego, np. przeniesienia na właściwą działkę zamienionych numerów domów, oprócz przekazania prawidłowych danych do Państwowego Rejestru Granic, można dodatkowo wysłać informację o wykonanej zmianie do Urzędu Statystycznego i innych instytucji w celu ewentualnego poprawienia rozbieżności w pozostałych bazach.


3. Raport o działce i raport z archiwalnej ortofotomapy

Podczas wyszukiwania działki pojawiła się możliwość wygenerowania raportu, o czym wspominaliśmy już we wcześniejszych wpisach. Dostępne są dwie opcje:

 • Raport o działce - w raporcie znajdziemy m.in. informacje o położeniu nieruchomości, przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli dane są dostępne), uzbrojeniu i ukształtowaniu terenu, pobliskich obiektach użyteczności publicznej i przystankach (wraz z odległością), potencjalnych uciążliwościach oraz zanieczyszczeniach powietrza;
 • Raport o działce z archiwalną ortofotomapą - archiwalne ortofotomapy pozwalają na prześledzenie, jak zmieniało się zagospodarowanie i otoczenie wybranej działki.

4. Narzędzie do tworzenia rond

Narzędzie “Twórz nową ulicę” zostało rozbudowane o nową funkcjonalność - tworzenie ronda, dzięki któremu utworzenie prawidłowego kształtu będzie prostsze i wygodniejsze. Aby prawidłowo wprowadzić rondo w iMPA należy:

 • przejść z Rejestru ulic do mapy i odszukać skrzyżowanie, na którym ma znaleźć się obiekt (wyszukujemy po działce lub po nazwie ulicy);
 • edytować i skrócić ulice istniejące tak, aby przygotować miejsce na nowy obiekt;
 • wybrać pod mapą opcję Twórz nową ulicę;
 • następnie wskazać kliknięciem lewego przycisku myszy środek ronda, a drugim kliknięciem określić jego promień, po czym wcisnąć na klawiaturze “R”;
 • jeśli wielkość i lokalizacja są prawidłowe, można przejść do uzupełniania szczegółów obiektu, jeśli nie - można usunąć linię, klikając na klawiaturze “Y”, a następnie wybrać opcję Dodaj linię i wrysować rondo jeszcze raz;
 • uzupełnić szczegóły obiektu i zatwierdzić;
 • edytować i dociągnąć istniejące ulice do utworzonego obiektu.

Ponadto w najbliższym czasie w szczegółach punktu adresowego oraz eksporcie danych do Excela pojawi się możliwość odczytania przeznaczenia budynku powiązanego z punktem adresowym w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Prosimy o śledzenie komunikatów i zapraszamy do przetestowania nowych narzędzi.

Podsumowanie miesiąca - październik 2022

3 listopada 2022 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W ubiegłym miesiącu odnotowano wzrost odwiedzin w porównaniu do września. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła ponad 1,39 mln. Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych https://polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad 196 000 razy, czyli 6 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. 
Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla wszystkich portali e-mapa przedstawiono poniżej:
 

Wszystkie urzędowe portale e-mapa.net dla gmin są monitorowane również w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Tu odnotowano wzrost liczby odwiedzin  - w październiku było ich 286 tys. w porównaniu do 260 tys. we wrześniu.
 
Październik przyniósł również kolejne usprawnienia i nowe narzędzia dodane do portali w technologii e-mapa.net:

W październiku odbyły się również dwa seminaria dla pracowników gmin poświęcone aktualnym wymogom w zakresie prowadzenia numeracji adresowej i tematu zagospodarowanie przestrzenne: