piątek, 25 lutego 2011

Uruchomienie iMPA w gminie Lesznowola

W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Lesznowola (powiat piaseczyński) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem lesznowola.punktyadresowe.pl
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl


środa, 23 lutego 2011

Zmiana wysokości punktów w GEO-MAP

W GEO-MAP można przeprowadzać operacje matematyczne nie tylko na atrybutach, lecz także na wysokościach punktów. Aby zmienić wysokość dla punktów zaznaczonych do bloku o 12.34 m należy wykonać następujące czynności:
Zaznaczamy wybrane punkty do bloku.
Z menu wybieramy pozycję Blok > Operacje na atrybutach > Obliczanie wartości > na podstawie innych atrybutów obiektu.
W oknie "Obliczenie wartości atrybutów na podstawie innych atrybutów" wybieramy następujące ustawienia:
Argument 1: Pkt H (w przypadku obiektów składających się z więcej niż jednego punktu do obliczeń będzie wykorzystywany pierwszy punkt obiektu)
Operacja: + (dodaj) (dostępne są także operacje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, zaokrąglenie, wartość bezwzględna, pierwiastek)
Argument 2: Liczba użytkownika
Wynik: Pkt H (miejsce, w które ma zostać wpisany wynik operacji)
Liczba użytkownika: 12.34 (czyli wartość o jaką chcemy zmienić wysokości punktów).
Po naciśnięciu OK wysokości punktów w bloku zostaną zmienione.
Aby sprawdzić wysokości w wykazie współrzędnych zaznaczamy dowolny punkt i wciskamy klawisz Q.

piątek, 11 lutego 2011

Generowanie siatek krzyży w iGeoMap

W najnowszej wersji aplikacji iGeoMap wprowadziliśmy możliwość generowania siatki krzyży. Dla generowanej w ten sposób warstwy można ustalić odległość między sąsiednimi krzyżami zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym. Siatki mogą być generowane również dla innych układów niż ten, w którym są prezentowane.
Po najechaniu kursorem na krzyż w chmurce pojawiają się współrzędne właściwego krzyża kresek w układzie współrzędnych w jakim został zdefiniowany. Na rysunku powyżej prezentujemy siatkę krzyży z PUWG 1965 (strefa IV), która jest prezentowana na tle danych w PUWG 2000 (strefa VI).
Przykład można znaleźć na stronie PODGiKu w Poznaniu, na mapie powiatu.
UWAGA! Wyświetlanie zostało ograniczone do maksymalnie 100 krzyży widocznych na ekranie - aby móc je zobaczyć należy ustawić odpowiednio duże powiększenie.

środa, 9 lutego 2011

Tachimetria w GEO-MAP

Moduł "Tachimetria", który został zaimplementowany w systemie GEO-MAP jest przystosowany do kompleksowego opracowania wyników pomiarów tachimetrycznych wykonanych instrumentami klasycznymi i elektronicznymi wyposażonymi w rejestratory danych. Program umożliwia wykorzystanie wielu różnych formatów plików tachimetrycznych. W przypadku nieuwzględnionych obecnie formatów istnieje możliwość ich dołączenia.
Oprócz tachimetrii w klasycznym wydaniu moduł niniejszy przystosowany jest do pozyskiwania danych z kodowaniem pomiarów terenowych w celu zasilania danymi systemu mapy numerycznej GEO-MAP. Kodowanie polega na zapisaniu (w postaci odpowiedniego kodu) informacji mówiących jakiego obiektu dotyczy dana pikieta oraz z jakimi innymi pikietami powinna być połączona w celu otrzymania obrazu graficznego obiektu. Każde nacelowanie na punkt osnowy bez względu czy dany punkt posiada współrzędne czy nie, traktowane jest jako nawiązanie a jednocześnie z odczytanych wartości kątów i długości program pozwala wygenerować plik obserwacji służący do automatycznego obliczenia współrzędnych nowych punktów osnowy i ich wyrównania.
Edytor danych
Do przeglądu i edycji danych tachimetrycznych służy specjalny edytor o strukturze drzewiastej.
Trzypoziomowa struktura danych odpowiada strukturze pliku typu KOD. Kolejne poziomy reprezentują odpowiednio:
 1. stanowiska tachimetryczne,
 2. pikiety pomierzone ze stanowisk,
 3. kody pikiet i połączenia między pikietami (linki)
Do wczytywania i zapisu danych służą polecenia w menu Pliki. Polecenie Nowy usuwa wszystkie dane z edytora. Do wczytania pliku tachimetrycznego (w formacie KOD) służy polecenie Odczyt. Polecenie Import pozwala odczytać dane w jednym z następujących formatów:
 • Sokkia (SDR2x)
 • Sokkia (SDR33)
 • Leica (GSI)
 • Leica (GSI16)
 • Leica TXT
 • Leica M-GEO
 • Nikon
 • Psion WO
 • Psion M-GEO
 • GeoDos
 • Topcon GTS2xx
 • Topcon GTS 600/700
 • Winkalk
 • Winkalk (nowy)
 • ELTA
Polecenie Eksport pozwala wyodrębnić z danych tachimetrycznych i zapisać do pliku obserwacje (kąty lub kierunki, odległości, różnice wysokości ) do punktów osnowy.
Polecenie Zapis zapamiętuje zawartość edytora w bieżącym pliku tachimetrycznym (nazwa bieżącego pliku widoczna jest w nagłówku okna edytora). Polecenie Zapisz jako umożliwia zapis danych tachimetrycznych do pliku o dowolnej nazwie (rozszerzenie KOD) lub utworzenie kopii okna edycyjnego w pliku tekstowym. Polecenie Edytor punktów pozwala zarządzać aktualnym zbiorem współrzędnych punktów nawiązania.
Polecenie Inne operacje otwiera podmenu z następującymi poleceniami:
 • Odśwież wszystkie – odświeża wyświetlane w oknie edycyjnym informacje dla wszystkich rekordów. Polecenie to można wykorzystać np. do aktualizacji obliczonych współrzędnych pikiet po zmianie w zbiorze punktów.
 • Transfer punktów powoduje dopisanie do wykazu punktów wszystkich punktów utworzonych na podstawie pikiet po obliczeniu ich współrzędnych.
 • Porządkowanie stanowisk oraz Porządkowanie stanowisk i pikiet pozwalają uporządkować w rosnącej kolejności numerów odpowiednio stanowiska lub stanowiska i pikiety dla każdego ze stanowisk (pikiety dla wybranego stanowiska można także uporządkować za pomocą polecenia menu kontekstowego).
 • Wydruk dziennika umożliwia utworzenie i wydruk dziennika tachimetrycznego.
Jeżeli w momencie wywołania polecenia przynajmniej jedno stanowisko będzie zaznaczone to użytkownik będzie mógł ograniczyć raport do zaznaczonych stanowisk (opcja Drukuj tylko blok). Jeżeli w momencie wywołania polecenia przynajmniej jedno stanowisko będzie zaznaczone to użytkownik będzie mógł ograniczyć raport do zaznaczonych stanowisk (opcja Drukuj tylko blok).
Po wczytaniu wykazu w oknie edytora wyświetlana jest lista stanowisk. Kliknięcie na znak "+" przy rekordzie stanowiska rozwija listę pikiet dla tego stanowiska; podobnie kliknięcie na "+" przy rekordzie pikiety rozwija listę kodów i połączeń dla danej pikiety. Kliknięcie na znak "-" przy rekordzie będącym "właścicielem" rozwiniętej listy powoduje zwinięcie tej listy. Przemieszczanie się pomiędzy rekordami możliwe jest za pomocą myszy lub klawiatury. Służą do tego także przyciski znajdujące się w dolnej części okna.
Za numerem pikiety pokazywana jest informacja o ewentualnym wykorzystaniu pikiety do nawiązania stanowiska. Możliwe są następujące oznaczenia:
#  – pikieta aktywna w zakresie nawiązania kątowego i wysokościowego,
+  – pikieta aktywna w zakresie nawiązania sytuacyjnego,
-  – pikieta aktywna w zakresie nawiązania wysokościowego,
~  – pikieta nawiązująca nieaktywna.
Więcej informacji na temat modułu Tachimetria znajdą Państwo na w dokumentacji technicznej, dostępnej do pobrania w pliku PDF po kliknięciu w następujący link.

piątek, 4 lutego 2011

Transformacja w GEO-MAP dla obszaru m. st. Warszawy

Od dnia 1 lutego 2011 na obszarze miasta stołecznego Warszawy obowiązuje PUWG 2000 w miejsce stosowanych dotychczas lokalnych układów Warszawa 25 i Warszawa 75.
Do wykonania transformacji plików tekstowych zawierających wykaz współrzędnych (Nr X Y) oraz plików zapisanych w formacie GEO-MAP (*.MAP) na stronie Urzędu Miasta dostępny jest Program Transformacji Współrzędnych. Do jego poprawnego działania wymagane są dwie biblioteki: GeoTrans.dll oraz TransWawa.dll, które są dystrybuowane razem z programem. Instrukcję korzystania z programu można znaleźć po kliknięciu w ten link lub w programie (ikonka Instrukcja).
Możliwość wykonania transformacji z uwzględnieniem parametrów dla Warszawy istnieje także z poziomu systemu GEO-MAP od wersji 9.90. W celu transformacji danych należy wybrać z menu głównego Plik > Modyfikacje > Transformacja na inne układy.
Kolejny krok, to wczytanie parametrów transformacji zapisanych w plikach w formacie TRS. W katalogu GMW\ParTrans\Warszawa znajdują się cztery pliki:
 • Warszawa_25_2000.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z układu Warszawa 25 do PUWG 2000,
 • Warszawa_75_2000.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z układu Warszawa 75 do PUWG 2000,
 • Warszawa_2000_25.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z PUWG 2000 do układu Warszawa 25,
 • Warszawa_2000_75.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z PUWG 2000 do układu Warszawa 75.

Po wybraniu właściwego pliku parametrowego należy zaznaczyć opcję "Korekta Hausbrandta" i nacisnąć OK. Po wykonaniu transformacji program zapyta "Czy dokonać zaokrąglenia współrzędnych punktów?" - po zatwierdzeniu wszystkie współrzędne zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc dziesiętnych.

środa, 2 lutego 2011

GEO-MAP 9.94

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.94.
 • zmieniono atrybut "Typ odkrywki glebowej" dla kodu 1221 (odkrywka glebowa):
  • pusty - brak informacji
  • 0 - zwykła
  • 1 - pobrano próbki
 • wprowadzono minimalną powierzchnię opisywanych kompleksów (5221) mapy glebowej,
 • wprowadzono kontrolę spójności dla budynków na podstawie plików selekcji z systemu ISEG 2000.
  Dział "Download"