środa, 9 lutego 2011

Tachimetria w GEO-MAP

Moduł "Tachimetria", który został zaimplementowany w systemie GEO-MAP jest przystosowany do kompleksowego opracowania wyników pomiarów tachimetrycznych wykonanych instrumentami klasycznymi i elektronicznymi wyposażonymi w rejestratory danych. Program umożliwia wykorzystanie wielu różnych formatów plików tachimetrycznych. W przypadku nieuwzględnionych obecnie formatów istnieje możliwość ich dołączenia.
Oprócz tachimetrii w klasycznym wydaniu moduł niniejszy przystosowany jest do pozyskiwania danych z kodowaniem pomiarów terenowych w celu zasilania danymi systemu mapy numerycznej GEO-MAP. Kodowanie polega na zapisaniu (w postaci odpowiedniego kodu) informacji mówiących jakiego obiektu dotyczy dana pikieta oraz z jakimi innymi pikietami powinna być połączona w celu otrzymania obrazu graficznego obiektu. Każde nacelowanie na punkt osnowy bez względu czy dany punkt posiada współrzędne czy nie, traktowane jest jako nawiązanie a jednocześnie z odczytanych wartości kątów i długości program pozwala wygenerować plik obserwacji służący do automatycznego obliczenia współrzędnych nowych punktów osnowy i ich wyrównania.
Edytor danych
Do przeglądu i edycji danych tachimetrycznych służy specjalny edytor o strukturze drzewiastej.
Trzypoziomowa struktura danych odpowiada strukturze pliku typu KOD. Kolejne poziomy reprezentują odpowiednio:
 1. stanowiska tachimetryczne,
 2. pikiety pomierzone ze stanowisk,
 3. kody pikiet i połączenia między pikietami (linki)
Do wczytywania i zapisu danych służą polecenia w menu Pliki. Polecenie Nowy usuwa wszystkie dane z edytora. Do wczytania pliku tachimetrycznego (w formacie KOD) służy polecenie Odczyt. Polecenie Import pozwala odczytać dane w jednym z następujących formatów:
 • Sokkia (SDR2x)
 • Sokkia (SDR33)
 • Leica (GSI)
 • Leica (GSI16)
 • Leica TXT
 • Leica M-GEO
 • Nikon
 • Psion WO
 • Psion M-GEO
 • GeoDos
 • Topcon GTS2xx
 • Topcon GTS 600/700
 • Winkalk
 • Winkalk (nowy)
 • ELTA
Polecenie Eksport pozwala wyodrębnić z danych tachimetrycznych i zapisać do pliku obserwacje (kąty lub kierunki, odległości, różnice wysokości ) do punktów osnowy.
Polecenie Zapis zapamiętuje zawartość edytora w bieżącym pliku tachimetrycznym (nazwa bieżącego pliku widoczna jest w nagłówku okna edytora). Polecenie Zapisz jako umożliwia zapis danych tachimetrycznych do pliku o dowolnej nazwie (rozszerzenie KOD) lub utworzenie kopii okna edycyjnego w pliku tekstowym. Polecenie Edytor punktów pozwala zarządzać aktualnym zbiorem współrzędnych punktów nawiązania.
Polecenie Inne operacje otwiera podmenu z następującymi poleceniami:
 • Odśwież wszystkie – odświeża wyświetlane w oknie edycyjnym informacje dla wszystkich rekordów. Polecenie to można wykorzystać np. do aktualizacji obliczonych współrzędnych pikiet po zmianie w zbiorze punktów.
 • Transfer punktów powoduje dopisanie do wykazu punktów wszystkich punktów utworzonych na podstawie pikiet po obliczeniu ich współrzędnych.
 • Porządkowanie stanowisk oraz Porządkowanie stanowisk i pikiet pozwalają uporządkować w rosnącej kolejności numerów odpowiednio stanowiska lub stanowiska i pikiety dla każdego ze stanowisk (pikiety dla wybranego stanowiska można także uporządkować za pomocą polecenia menu kontekstowego).
 • Wydruk dziennika umożliwia utworzenie i wydruk dziennika tachimetrycznego.
Jeżeli w momencie wywołania polecenia przynajmniej jedno stanowisko będzie zaznaczone to użytkownik będzie mógł ograniczyć raport do zaznaczonych stanowisk (opcja Drukuj tylko blok). Jeżeli w momencie wywołania polecenia przynajmniej jedno stanowisko będzie zaznaczone to użytkownik będzie mógł ograniczyć raport do zaznaczonych stanowisk (opcja Drukuj tylko blok).
Po wczytaniu wykazu w oknie edytora wyświetlana jest lista stanowisk. Kliknięcie na znak "+" przy rekordzie stanowiska rozwija listę pikiet dla tego stanowiska; podobnie kliknięcie na "+" przy rekordzie pikiety rozwija listę kodów i połączeń dla danej pikiety. Kliknięcie na znak "-" przy rekordzie będącym "właścicielem" rozwiniętej listy powoduje zwinięcie tej listy. Przemieszczanie się pomiędzy rekordami możliwe jest za pomocą myszy lub klawiatury. Służą do tego także przyciski znajdujące się w dolnej części okna.
Za numerem pikiety pokazywana jest informacja o ewentualnym wykorzystaniu pikiety do nawiązania stanowiska. Możliwe są następujące oznaczenia:
#  – pikieta aktywna w zakresie nawiązania kątowego i wysokościowego,
+  – pikieta aktywna w zakresie nawiązania sytuacyjnego,
-  – pikieta aktywna w zakresie nawiązania wysokościowego,
~  – pikieta nawiązująca nieaktywna.
Więcej informacji na temat modułu Tachimetria znajdą Państwo na w dokumentacji technicznej, dostępnej do pobrania w pliku PDF po kliknięciu w następujący link.