poniedziałek, 21 lutego 2022

Archiwalna ortofotomapa - generowanie mapy wegetacji NDVI

W uzupełnieniu do informacji o wyświetlaniu archiwalnej ortofotomapy z ub. miesiąca informujemy, że narzędzie zostało rozbudowane o funkcję generowania mapy NDVI.

NDVI to wskaźnik wegetacyjny pozwalający na określenie stanu oraz kondycji roślinności. Jego wartości skorelowane są z ilością biomasy i zawartością chlorofilu. Wysokie wartości wskaźnika odpowiadają terenom pokrytym bujną roślinnością w dobrym stanie.

Opcja generowania obrazu NDVI jest dostępna po wybraniu narzędzia "Archiwalna ortofotomapa" dla arkuszy wykonanych w trybie koloru CIR tj. z pasmem podczerwieni.

poniedziałek, 14 lutego 2022

Wykorzystanie pieczęci kwalifikowanej chmurowej do podpisu zamawianych dokumentów w ramach e-usług

Od dnia 11 lutego 2022r. wprowadziliśmy do technologii e-mapa.net obsługę kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w technologii chmurowej dzięki współpracy z firmą EuroCert.

Pierwszym praktycznym wdrożeniem takiego połączenia jest realizacja usługi zakupów e-wypisów z MPZP w portalu e-mapa miasta Mińsk Mazowiecki. Wypisy opatrzone są kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Burmistrza Mińska Mazowieckiego.

Najważniejszą kwestią, jaka wyróżnia to rozwiązanie na tle innych e-usług, jest możliwość zamówienia i wygenerowania wypisu/wyrysu z miejscowych planów przez dowolnego użytkownika miejskiego portalu mapowego w trybie 24/7. W wyniku klient otrzymuje dokument - wygenerowany bez udziału pracownika urzędu - poświadczony elektronicznie, który dzięki zeszłorocznej nowelizacji KPA może służyć w postaci elektronicznej w dalszym obiegu prawnym.

Aby zakupić wypis i wyrys należy przejść do portalu mapowego miasta Mińsk Mazowiecki i z paska narzędzi nad mapą wybrać ikonkę koszyka i opcję Zakup wypisu i wyrysu z MPZP. Następnie należy wybrać z mapy lub wyszukać po numerze działkę, dla której ma zostać wydany dokument. 

Po uzupełnieniu formularza o dane zamawiającego można przejść do płatności internetowej. Po opłaceniu dokumentu wybraną metodą na podany wcześniej adres e-mail zostanie wysłany podpisany elektronicznie plik PDF z treścią wypisu.

Wykorzystanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w technologii chmurowej otwiera zupełnie nowe możliwości automatycznego generowania dokumentów o charakterze zaświadczenia (zaświadczenie z planu, zaświadczenie o rewitalizacji, zaświadczenie dot. uchwały krajobrazowej itd). Ponadto technologia chmurowa w najbliższym czasie zostanie również zintegrowana z ePODGiK co dodatkowo zwielokrotni możliwości opatrywania dokumentów wynikowych, operatów geodezyjnych i udostępnianych materiałów zasobu.

Przykładowy, podpisany, wypis i wyrys dostępny jest pod linkiem


piątek, 11 lutego 2022

Rozbudowa funkcji podglądu plików dodanych przez użytkownika w portalach e-mapa.net

Narzędzie wyświetlania plików z danymi przestrzennymi dodanych przez użytkownika w portalu e-mapa.net zostało zmodyfikowane i rozszerzone o nowe formaty danych. Dotychczas na dole panelu warstw dostępne były oddzielne przyciski dla plików DXF, SHP oraz GeoTiff. Obecnie znajduje się tam jeden przycisk +PLIK, po którego kliknięciu można wybrać odpowiedni format, następnie wgrać plik z dysku i wyświetlić dane na mapie w portalu. Jednocześnie lista obsługiwanych formatów plików została rozszerzona o pliki typu GML i KML.

Narzędzie podglądu służy prostej wizualizacji danych dla celów pojedynczego użytkownika. Wgrane pliki są usuwane po pewnym czasie.

piątek, 4 lutego 2022

Automatyczny raport o działce ewidencyjnej dostepny w portalu polska.e-mapa.net

4 lutego 2022 r. uruchomiliśmy w Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych w technologii e-mapa możliwość wygenerowania kompleksowego raportu o wybranej działce ewidencyjnej. Raport w jednym miejscu skupia najważniejsze informacje o działce i jej najbliższym otoczeniu na podstawie zbiorów i usług udostępnianych przez różne instytucje. 

W celu wygenerowania takiego raportu należy wskazać poprzez kliknięcie na mapie dowolną działkę, a następnie w oknie Informacja o obiekcie kliknąć przycisk Raport dla działki
 
Po kilkunastu-kilkudziesięciu sekundach w nowym oknie pojawi się treść raportu:

Zwracamy uwagę na możliwość zlokalizowania nieruchomości będącej przedmiotem raportu na telefonie - poprzez kod QR.

Raport może zostać zapisany do formatu PDF poprzez przycisk Zapisz informacje do pliku PDF.


W raporcie dostępne są m.in.:

 • informacje o powierzchni działki
 • położenie działki na mapie Polski
 • położenie działki na tle lotniczej ortofotomapy
 • punkty adresowe położone na działce
 • dostępność sieci uzbrojenia terenu
 • informacja z planu zagospodarowania
 • mapa z ukształtowaniem terenu
 • mapa z pokryciem terenu
 • informacja o glebach (klasy, użytki, podatność na suszę)
 • pobliskie obiekty użyteczności publicznej (szkoły, apteki itp.)
 • pobliskie nadajniki GSM
 • obiekty zabytkowe
 • mapa zagrożenia powodziowego
 • pobliskie obszary chronione (Natura2000)
 • wykaz pobliskich pozwoleń na budowę
W miarę możliwości i dostępności kolejnych usług, raport będzie stopniowo rozbudowywany. Jednocześnie należy wskazać, że zakres informacyjny może się różnić w zależności od badanego obszaru (np. gmina może na tym etapie nie publikować jeszcze MPZP w postaci usług sieciowych)
 
Ostatnią, ale bardzo istotną kwestią jest, że raport dostępny jest bezpłatnie dla każdego użytkownika portalu polska.e-mapa.net.wtorek, 1 lutego 2022

Informacja na temat zgodności aplikacji e-gmina z przepisami dot. danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo

W związku dzisiejszym webinarium MIR dotyczącym rejestru urbanistycznego pojawiło się wiele pytań. Większość omawianych spraw na webinarium w przypadku użytkowników technologii eGmina jest zrealizowana.

W szczególności wyróżnić można pytania  dot. publikowania zbiorów danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, co do których zbiorczo informujemy, że jednostki samorządowe korzystające z systemu e-gmina i publikujące w nim swoje zbiory danych dla mpzp i studium:

 1. posiadają zgłoszony zbiór do GUGiK i mają nadany odpowiedni identyfikator (sprawdzenia można dokonać na stronie ewidencji zbiorów i usług po wpisaniu nazwy lub TERYT gminy)
 2. mają dostępne do pobrania pliki w formacie GML (dane APP) - na stronie z wykazem planów (np. halinow.e-mapa.net/wykazplanow) - zarówno dla pojedynczych planów oraz jako zbiorczy plik dla całego zbioru
 3. mają dostępne dane APP dla wszystkich planów i studium publikowanych w systemie - również dla aktów opublikowanych przed listopadem 2020 r. - tym samym spełnione są wymogi jakie gminy muszą spełnić do 31.10.2022 r.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Statystyki portali mapowych na koniec stycznia 2022 r.

1 lutego 2022 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W styczniu liczba odwiedzin była większa niż w grudniu 2021 r. Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net, który odwiedzony został 169 000 razy, co oznacza wzrost o ponad 10 000 w stosunku do grudnia. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła ponad 1,3 mln i tu również zanotowano ok. 100 tys. wizyt więcej niż w poprzednim miesiącu.
Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:

Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W styczniu zanotowano 300 tys. odsłon, co stanowi wzrost rzędu 20% w porównaniu do grudnia 2021r. (250 tys. wyświetleń).


W styczniu e-mapa została również wzbogacona o nowe funkcje i dane: