piątek, 31 grudnia 2021

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2022

Szanowni Państwo

Na koniec 20221 roku składamy wszystkim naszym klientom i użytkownikom naszych usług życzenia wytrwałości, pomyślności, zdrowia oraz życzymy, aby Nowy Rok był pod każdym względem lepszy od mijającego.

Tło plik wektorowy utworzone przez hannazasimova - pl.freepik.com


czwartek, 30 grudnia 2021

Podsumowanie funkcjonowania technologii ePODGiK w 2021 r.

Podsumowano kolejny rok funkcjonowania technologii ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o. W roku 2021 w powiatach korzystających z tej technologii zgłoszono i przetworzono automatycznie ponad 66 000 prac geodezyjnych, a łączna liczba prac przetworzonych przez ePODGIK to niemal 750 000.
W 2021 roku podwoiła się liczba złożonych operatów elektronicznych w stosunku do 2020 roku. W bieżącym roku przekazano 31 tysięcy operatów elektronicznych, z czego 2/3 to operaty podpisane podpisem kwalifikowanym (na wykresie oznaczone na ciemnozielono), a 1/3 operaty podpisane podpisem zaufanym (jasny zielony). Od początku wdrożenia autorskiej technologii podpisywania operatów przez system ePODGiK (niebieski) złożono już ponad 93.000 operatów.

System ePODGiK został uruchomiony już 14 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i usprawnia obecnie pracę kilkunastu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie automatycznie generuje materiały niezbędne do realizacji tych prac. Materiały geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W systemie zarejestrowanych jest obecnie 3 000 firm geodezyjnych i 2 800 geodetów uprawnionych.

Poza obsługą wykonawców geodezyjnych w technologii ePODGiK wyróżnia się przede wszystkim moduł iGeoZUD realizujący automatyzację obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. ZUD). Moduł cieszy się dużym zainteresowaniem i funkcjonuje z powodzeniem w dwudziestu dwóch powiatach.
 
W 2021 roku za pomocą systemu iGeoZUD przeprowadzono łącznie niemal 8000 narad, które pozwalają wnioskodawcom i gestorom uczestniczyć w całym procesie bez konieczności przyjazdu do siedziby starostwa oraz generuje wszystkie dokumenty w postaci elektronicznej, co schematycznie przestawiono na ilustracji. Łączna liczba narad skoordynowanych za pomocą systemu ePODGIK to już  25 000.

Również w 2021 r. odnotowano znaczne wykorzystanie usługi związanej ze sprzedażą mapy zasadniczej, która jest dostępna w prawie wszystkich powiatach korzystających z technologii ePODGiK. Zakupiono już ponad 18 000 map zasadniczych wg stanu archiwalnego co jest wynikiem niemal dwukrotnie lepszym niż w roku 2020. Na koniec grudnia łączna liczba zakupionych map zasadniczych zbliża się do 50 000. Wykres ukazujący statystykę od początku działania usługi poniżej:

środa, 29 grudnia 2021

Wyświetlanie własnych plików Geotiff w portalach e-mapa

W portalach mapowych w technologii e-mapa została dodana nowa funkcja, która umożliwia użytkownikom dodawanie do widoku mapy własnych danych w formacie GeoTIFF (pliki rastrowe z nadaną georeferencją).

W celu dodania własnych danych należy:

  1. otworzyć panel drzewka warstw po lewej stronie,
  2. na dole użyć przycisku +GeoTIFF,
  3. w oknie dialogowym należy wskazać plik z rozszerzeniem .tif lub .tiff, który chcemy dodać do mapy,
  4. po poprawnym dodaniu pliku na podkład mapowy zostanie naniesiona nowa warstwa, a widok zostanie dostosowany do jej zasięgu.


Dane będą widoczne dla użytkownika do czasu zamknięcia okna przeglądarki. Akceptowane są pliki o rozmiarze do 60 MB.

W e-mapie możliwe jest również dodawanie własnych plików DXF, SHP oraz usług WMS.

czwartek, 23 grudnia 2021

Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Szanowni Państwo

Wszystkim naszym klientom i użytkownikom naszych usług pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, rodzinnych chwil i odrobiny wytchnienia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Zespół Geo-System Sp z.o.o.

 

Informujemy, że w dniu 24.12.2021r. firma będzie nieczynna. W przypadku konieczności prosimy o kontakt na udostępnione adresy e-mail.

środa, 8 grudnia 2021

Zmiany w module przystąpień

W dn. 8 grudnia dokonaliśmy zmian porządkujących i ujednolicających rodzaje dokumentów, które można dodawać na etapie legislacji aktów planowania przestrzennego. Od dzisiaj na liście nie ma rozróżnienia na pozycje dedykowane jedynie dla mpzp lub studium. Wszystkie dokumenty są uniwersalne i mogą być stosowane zarówno w trakcie opracowywania studium jak i miejscowych planów - od tej pory dokumenty odnoszą się do APP tj. aktów planowania przestrzennego. Zgodnie z art. 67a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do APP zalicza się:

  • plany zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowe plany odbudowy,
  • miejscowe plany rewitalizacji.
Rozróżnienie na mpzp / studium istnieje na wyższym poziomie, dotyczącym całego procesu legislacyjnego i określą się go tak, jak wcześniej tj. w momencie dodawania informacji o nowym przystąpieniu.

Wprowadziliśmy także nowe rodzaje dokumentów, służące do dodania załącznika z rysunkiem oraz legendy do projektu planu. Wyróżniliśmy również te dokumenty, które są uwzględnianie w generowaniu pliku GML z APP.

poniedziałek, 6 grudnia 2021

Problematyka publikacji informacji o przystąpieniach a publikacja APP

Szanowni Państwo,

ze względu na docierające do nas sygnały o nasilającej się akcji przesyłania do samorządów bezzasadnych skarg dotyczących publikacji zbiorów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności informacji o przystąpieniach, pragniemy przypomnieć wszystkim podstawy w tym zakresie i wyjaśnić wątpliwe kwestie:

1) zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Art. 67c. 1. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej, przy czym dane, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 1 i 2, tworzone są najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu albo jego zmiany.
2. Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
...

Podkreślamy, że termin 30 dni od przystąpienia dotyczy jedynie obowiązku utworzenia danych, natomiast nie ma obowiązku ich publikować. Natomiast obowiązek publikacji dotyczy jedynie uchwalonego planu ("aktu", "APP") po ogłoszeniu go w dzienniku wojewódzkim lub gdy dotyczy studium to zgodnie z ust 2.

2) W bazie wiedzy na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/pytania-i-odpowiedzi znaleźć można wyjaśnienie:
Czy należy udostępniać dane projektowe (tworzone podczas procedury planistycznej)?
Obowiązujące przepisy nie wymagają udostępniania danych przestrzennych dotyczących projektu APP.

3) usługi WMS/WFS wymienione w skardze https://mpzp.igeomap.pl/cgi-bin/WWPPGG dotyczą zbioru obowiązujących planów, nie można więc oczekiwać w niej informacji o przystąpieniu, które nie jest aktem. Aktem (APP) jest dopiero uchwalony plan lub studium.
 
W naszej ocenie podmiot skarżący albo z niewiedzy, albo ze złej woli łączy w skardze dwie oddzielne sprawy - dot. utworzenia danych dla APP oraz publikacji uchwalonego APP. Jesteśmy w posiadaniu informacji, że jednostki z terenu całej Polski otrzymały skargi o niemal identycznej treści i można odnieść wrażenie, że jest to element szerszej akcji o niekoniecznie czystych intencjach.

piątek, 3 grudnia 2021

Statystyki portali mapowych na koniec listopada 2021 r.

3 grudnia 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W listopadzie liczba odwiedzin utrzymywała się na zbliżonym poziomie co w poprzednich miesiącach. Największą liczbę odsłon zanotował "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad 178 000 razy, a suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,35 mln.
Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl, w którym w ub. miesiącu odnotowano ponad 310 tysięcy unikalnych użytkowników.


W listopadzie e-mapa została rozbudowana w zakresie funkcji związanych z modułem przystąpień do MPZP. Wprowadzono również możliwość sprawdzenia i podglądu załączników mapowych w walidatorze plików APP.