środa, 8 grudnia 2021

Zmiany w module przystąpień

W dn. 8 grudnia dokonaliśmy zmian porządkujących i ujednolicających rodzaje dokumentów, które można dodawać na etapie legislacji aktów planowania przestrzennego. Od dzisiaj na liście nie ma rozróżnienia na pozycje dedykowane jedynie dla mpzp lub studium. Wszystkie dokumenty są uniwersalne i mogą być stosowane zarówno w trakcie opracowywania studium jak i miejscowych planów - od tej pory dokumenty odnoszą się do APP tj. aktów planowania przestrzennego. Zgodnie z art. 67a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do APP zalicza się:

  • plany zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowe plany odbudowy,
  • miejscowe plany rewitalizacji.
Rozróżnienie na mpzp / studium istnieje na wyższym poziomie, dotyczącym całego procesu legislacyjnego i określą się go tak, jak wcześniej tj. w momencie dodawania informacji o nowym przystąpieniu.

Wprowadziliśmy także nowe rodzaje dokumentów, służące do dodania załącznika z rysunkiem oraz legendy do projektu planu. Wyróżniliśmy również te dokumenty, które są uwzględnianie w generowaniu pliku GML z APP.