środa, 18 stycznia 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKKZP - monitoring nr 1

W październiku 2022 roku minął termin graniczy, do którego gminy są zobowiązane opracować i udostępniać zbiory aktów planowania przestrzennego za pomocą usług sieciowych.

Zgodnie z przepisami usługi powinny być zarejestrowane wraz ze zbiorami w temacie 3.4 Zagospodarowanie Przestrzenne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez GUGIK.

Z początkiem 2023 roku podjęliśmy decyzję o prowadzeniu monitoringu publikacji usług przez gminy uznając, że warto przybliżyć szerszej publice postęp prac związanych z cyfryzacją w gminach. Jest to pierwsze ogólne badanie. W kolejnych etapach postaramy się badać istotne elementy bardziej szczegółowo.

Najważniejsza analiza na początek dotyczy istnienia zbiorów zgłoszonych do EZiUDP.

W pierwszym etapie sprawdziliśmy liczbę zbiorów i usług prowadzonych przez gminy. na podstawie informacji z EZIUDP na 2477 gmin w Polsce:

1) 249 gmin nie posiada żadnego zgłoszonego zbioru
2) 121 gmin zgłosiło tylko 1 zbiór, z czego 86 to zbiór MPZP, a 35 to zbiór SUIKZP
3) 2107 gmin ma zgłoszone oba zbiory

Rozkład istnienia zbiorów zilustrowano na wykresie poniżej:

Zatem pierwsze spostrzeżenie jest takie, że 10% samorządów nie zgłosiło wcale zbiorów do Ewidencji Zbiorów i Usług danych Przestrzennych. Wygląda to zatem na niedopełnienie obowiązków, gdyż statystycznie znakomita większość z nich ma przynajmniej obowiązujące Studium, a zapewne znaczna część również obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Co istotne, istnienie zarejestrowanego zbioru MPZP jest konieczne nawet jeśli gmina nie posiada obowiązujących MPZP, ale proceduje obecnie przystąpienia do uchwalenia MPZP.

W drugim etapie przyjrzeliśmy się wpisom w zgłoszonych zbiorach. Spośród wszystkich 4335 zbiorów zarejestrowanych w EZiUDP można wyróżnić, że:

1) 454 zgłoszeń nie ma podanego żadnego adresu usługi
2) 226 zgłosiło 1 usługę
3) 626 zgłosiło 2 usługi
4) 3029 zbiorów ma podane komplet 3 usług

Powyższa informacja została również przedstawiona na wykresie poniżej:

Zatem z 90% gmin niecałe 70% zgłosiło poprawnie 3 rodzaje usług (wyszukiwania, przeglądania pobierania), czyli wymagany komplet.
Ze względu na nieregularne rozłożenie usług typami, tzn sytuacje w których gmina ma np usługę wyszukiwania i pobierania, ale nie ma usługi przeglądania próba przedstawienia zjawiska w sposób usystematyzowany może wprowadzać w błąd, więc na tym etapie przybliżymy jedynie informację o liczbie usług:

Na dziś w EZIUDP w zakresie tematu 3.4 zgłoszone są:

  • 3266 usługa wyszukiwania (metadane)
  • 3835 usługa przeglądania (WMS)
  • 3464 usługa pobierania (WFS i/lub ATOM):

W kolejnych etapach planujemy sprawdzić i ocenić działanie poszczególnych usług oraz zakres publikowanych przez nie zbiorów danych. Oczywiście będziemy też na bieżąco analizować zmiany - licząc głównie na ujawnianie nowych - w zbiorach i usługach i informować Państwa w każdym kolejnym podsumowaniu.