piątek, 23 lutego 2024

Pierwsze skutki reformy planowania przestrzennego - wnioski o udostępnienie danych przestrzennych z przystąpienia do POG.

Zaczynają docierać z samorządów, które zgłosiły zbiór POG do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dla projektu Planu Ogólnego Gminy (POG).

Można oczywiście dyskutować, czy podstawą uzyskania danych może być "wniosek jest mi potrzebny do opracowania analiz przestrzennych, a także dla zachowani interesu własnego, jakim jest uchwalenie POG". Należałoby również poprosić do oddzielenia wniosku od oferty handlowej.

Zachęcamy jednak do skupienia się na podstawie prawnej i przedmiocie wniosku, bez zaciemniania tego jakimiś dodatkowymi wywodami.

W tej kwestii informujemy co następuje:

  • zgodnie z przepisami wymagane jest stworzenie danych projektowych dla aktu (plik APP) w terminie 30 dni od daty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu;
  • obowiązujące przepisy w zakresie planowania przestrzennego nie wymagają udostępniania danych przestrzennych dotyczących projektu APP;
  • nie ma również obowiązku podpisywania danych projektowych.
https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/pytania-i-odpowiedzi

Zwracamy uwagę na zapisy ustawy o pizp:
Art. 67c. 1 Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji
przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2) uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
oraz rozporządzenia MRiT:
§ 6.2. Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML, po jego każdej aktualizacji, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W przypadku planu ogólnego nie nastąpiło jeszcze jego uchwalenie ani tym bardziej ogłoszenie, zatem zbiór POG de facto jeszcze nie zaistniał i nie nastąpiła jego aktualizacja wiążąca się z obowiązkiem podpisu i udostępnienia.

Zatem z punktu widzenia obowiązków gminy należy, owszem, stworzyć dokument GML (o czym piszemy w oddzielnej wiadomości) z danymi APP dla aktów na etapie przystąpienia, natomiast nie istnieje obowiązek jego podpisania ani publikacji.
 
I taki dokument GML z przystąpieniem może być udostępniony na wniosek. To tyle.
Uwaga, oczywistym jest, że jeżeli gmina nie podjęła jeszcze procedury planistycznej do opracowania POG to w odpowiedzi należy wnioskodawcę o tym poinformować.

Obowiązek podpisu dotyczy finalnych danych przestrzennych, które stanowią załącznik do uchwały przyjmującej (uchwalającej) dany akt oraz pliku ze zbiorem danych APP po jego aktualizacji (tj. w momencie włączenia do niego nowego aktu, który wszedł w życie)

Wymóg publikacji dotyczy jedynie zbiorów APP, a więc np. planów, które są obowiązujące - zostały przyjęte uchwały o uchwaleniu oraz opublikowano je w dzienniku urzędowym.

Sprawy te były wielokrotnie i szczegółowo omawiane we wcześniejszych wpisach na naszym blogu.

Zatem oczekiwanie, że dana gmina będzie udostępniać dane APP dla POG z podpisem na etapie jego projektowania za pomocą usług sieciowych nie ma podstaw prawnych.

Nie ma podstaw również oczekiwanie, by w momencie, gdy Plan Ogólny Gminy nie istnieje (nie został uchwalony) istniała jakakolwiek usługa służąca do jego publikacji. Co więcej, próba zgłoszenia takiej usługi "in blanco" zostanie odrzucona przez GUGiK, ponieważ Urząd bada działanie usług i sprawdza, czy dana usługa zwraca dane dla odpowiedniego zbioru. Dopiero usługi zawierające treść są umieszczane w EZiUDP.

Zwracamy uwagę, by rozróżnić cały rozbudowany proces projektowania i uchwalania nowego planu (którego plik APP jest jedynie małym elementem) od udostępniania gotowego zbioru danych dla obowiązujących aktów oraz od obowiązku podpisu dotyczącego jedynie dwóch określonych etapów. Są to oddzielne kwestie, natomiast wnioskodawca celowo miesza je świadomie lub nieświadomie wprowadzając odbiorcę w błąd.
Oczywiście brak wymogu publikacji APP dla aktu projektowanego za pomocą usług sieciowych nie zwalnia urzędu z ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów poza zakresem zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja prac planistycznych powinna być w takim przypadku udostępniana w standardowy sposób - poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów (np. pliku GML z danymi przestrzennymi APP) na skrzynkę elektroniczną wnioskodawcy lub ewentualne odesłanie go na BIP urzędu (o ile odpowiednie dokumenty się tam znajdują).