wtorek, 21 lutego 2023

Wprowadzanie nazewnictwa ulic, alei, placów i innych obiektów do systemu iMPA

W związku z coraz częstszym nadawaniem nazw ulic w gminach o charakterze wiejskim, nasi użytkownicy kierują do nas liczne zapytania związane z tą procedurą. Choć samo ustalenie nazwy charakteryzuje się sporą dowolnością ze strony gminy, to warto omówić kilka aspektów z tym związanych, w kontekście prowadzenia gminnej ewidencji miejscowości, ulic i adresów w programie iMPA.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o drogach publicznych, nadawanie nazw m.in. gminnych ulic, placów i mostów oraz dróg wewnętrznych, należy do zadań własnych oraz wyłącznej właściwości gminy. Jest to istotne zadanie, które pozwala na porządkowanie przestrzeni oraz integrację społeczności lokalnej poprzez upamiętnianie istotnych dla niej osób i wydarzeń. 

Uchwała i co dalej? 

Po podjęciu uchwały o nadaniu nazwy, konieczne jest wprowadzenie obiektu do gminnej bazy EMUiA, prowadzonej w systemie teleinformatycznym. O ile w przypadku ulic przy których nadawane są adresy,  jest to realizowane na bieżąco, to niestety inne obiekty, takie jak ronda, place czy skwery, często zostają pomijane. Jeżeli nie zostaną dodane oraz przekazane do Państwowego Rejestru Granic, nie będą widoczne w innych portalach mapowych (jak poradzić sobie z brakiem widoczności adresu, ulicy czy placu, m.in. na Google Maps wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie), co utrudni lokalizowanie ich w terenie.

Nowy obiekt można dodać w programie iMPA od razu po podjęciu uchwały przez radę gminy, ale należy pamiętać o prawidłowym określeniu statusu podczas tworzenia. Przed uprawomocnieniem uchwały status określamy jako “planowany”, natomiast “istniejący” można wskazać dopiero po 14 dniach od publikacji uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W tabeli Szczegóły ulicy wskazujemy także miejscowość, cechę, nazwę, numer i datę uchwały oraz datę obowiązywania. Po zatwierdzeniu należy także dołączyć uchwałę poprzez opcję Dodanie dokumentu.

Kolejnym ważnym etapem, jest przekazanie informacji o utworzeniu obiektu do właściwego Urzędu Statystycznego - co najwygodniej można zrealizować bezpośrednio z programu iMPA, w formie elektronicznej. Przekazanie informacji powinno nastąpić w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały, zgodnie z § 11 ust 1 pkt 2 rozporządzenia z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Centralny katalog ulic

Katalog ULIC jest elementem Krajowego Rejestru Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) i stanowi ogólnopolski zbiór ulic przypisanych do miejscowości, wprowadzanych na podstawie podjętych przez rady gmin uchwał. Każdy obiekt tworzy się określając cechę i nazwę, a następnie nadaje się unikalny pięciocyfrowy identyfikator. Urząd Statystyczny ma możliwość nadania identyfikatora ULIC tylko w przypadku opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym. W związku z tym, że identyfikator ULIC jest niezbędny do zasilenia Państwowego Rejestru Granic, do gminnej bazy EMUiA można wprowadzać tylko te obiekty, których uchwała o nadaniu nazwy została opublikowana.

Cecha i nazwa

Każdy obiekt musi posiadać dwa określające go atrybuty - cechę, która określa jego rodzaj oraz determinuje geometrię, oraz nazwę. W uchwale istotne jest prawidłowe określenie obu tych elementów, tak aby uniknąć późniejszych wątpliwości. Rozpatrzmy przykład Placu Wolności, który na podstawie zapisu uchwały może być określony na trzy sposoby, przy czym każdy z nich będzie prawidłowy, ale wpłynie na sposób przedstawienia obiektu. W uchwale można nadać nazwę ulicy “Plac Wolności” - w tej sytuacji mamy do czynienia z obiektem liniowym, którego zapis z cechą będzie miał postać ul. Plac Wolności. Można także nadać nazwę placowi, obiektowi powierzchniowemu, “Plac Wolności” lub “Wolności”, w tej sytuacji zapis z cechą wygląda następująco pl. Plac Wolności lub pl. Wolności. Co istotne każdy z wymienionych przypadków posiada inny identyfikator w katalogu ULIC - dlatego uchwała powinna być precyzyjna aby nie powstała rozbieżność pomiędzy gminną ewidencją a rejestrem Głównego Urzędu Statystycznego.

Ulice na granicach miejscowości

W sytuacji, gdy ulica, której nadawana jest nazwa stanowi granicę dwóch lub więcej miejscowości, warto uwzględnić taką informację przygotowując projekt uchwały. Dzięki nadaniu nazwy ulicy w dwóch miejscowościach, możliwe staje się prowadzenie wspólnej i ciągłej numeracji, do tej samej nazwy ulicy, w sąsiednich miejscowościach - co w praktyce ułatwia mieszkańcom posługiwanie się nadanym adresem.