wtorek, 12 marca 2024

Kontynuacja straszenia gmin wprowadzających przystąpienia do POG

W związku z kontynuacją sprawy kolejnej fali wniosków, opisanej już 23 lutego, informujemy Państwa i wskazujemy istotne kwestie, które pomogą w udzieleniu odpowiedzi na ewentualne uzupełnienia wniosków o informację publiczną:

1) W pierwszym akapicie mowa jest o "krajowym systemie danych przestrzennych" i podany jest adres strony internetowej. Zwracamy uwagę, że taki "system" nie jest umocowany nigdzie w polskim prawodawstwie, a jest to po prostu strona komercyjnego dostawcy oprogramowania. Wszelkie informacje tam zawarte powinny być traktowane z dużą rezerwą. Właściwym miejscem z oficjalnymi informacjami na temat planowania przestrzennego jest serwis przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne.
Ponieważ wnioskodawca nie stawia w tym miejscu żadnego żądania, to fragment ten można zignorować i traktować po prostu jako osobliwą reklamę działalności zarobkowej osoby podpisanej pod wnioskiem.
2) W drugim akapicie zwraca się uwagę na brak podpisu. Ponieważ wniosek dotyczy planu ogólnego na etapie przystąpienia (podjęto dopiero uchwałę o przystąpieniu, brak jest uchwały o uchwaleniu planu), to oczekiwanie takie nie ma podstaw prawnych. Podpisywaniu zgodnie z § 6. 1 rozporządzenia podlegają jedynie "dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego". Tymczasem zgodnie z definicją ustawową aktu planowania przestrzennego [art. 2. 22)] "należy przez to rozumieć plan ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego". Zgodnie z dalszymi zapisami ustawy zarówno plan ogólny jak i mpzp są uchwalane przez radę gminy i stanowią akty prawa miejscowego.
Oczywistym jest, że przystąpienie do planu nie jest tożsame z uchwalonym planem. To rozróżnienie jest widoczne w ustawie również w przypadku zapisów dot. rejestru urbanistycznego, gdzie oddzielnie wymieniono uchwały o przystąpieniu do sporządzania aktów planowania przestrzennego [art. 67h. 1. 1)], a oddzielnie same akty planowania przestrzennego [art. 67h. 1. 6)], zatem widać, że ustawodawca wyraźnie rozróżnia te dwa przypadki. 
Podpis jest wymagany także w sytuacji opisanej w § 6. 1 rozporządzenia tj. podpisanie zbioru danych po aktualizacji. § 7. 1 mówi, że aktualizacja następuje w momencie włączania do zbioru kolejnego aktu planowania przestrzennego. Art. 67c. 1. ustawy wskazuje natomiast, że:
Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia: 1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany
a więc w przypadku planów ogólnych taki moment jeszcze nie nastąpił.
Powyższa interpretacja jest również prezentowana na stronach resortu:

Podpisywany jest dopiero plik GML z danymi APP stanowiący załącznik do uchwały przyjmującej nowy akt. Wcześniejsze pliki GML z danymi APP dla projektu (tzw. dane projektowe; plan na etapie sporządzania/przystąpienia) takiego podpisu nie wymagają.

Mogą Państwo zatem jeszcze raz przypomnieć wnioskodawcy i poinformować go o braku podstaw dla podpisywania danych APP z projektem planu ogólnego na obecnym etapie.

3) Odnosząc się do "weryfikacji treści" i rzekomej niezgodności pliku GML z bliżej niesprecyzowanymi wymogami, zwracamy uwagę, że wnioskodawca nie przedstawia żadnych konkretów - nie wskazuje jakie dokładnie elementy miałyby być błędne lub brakujące, które ustawy lub rozporządzenia ma na myśli i na jakiej podstawie opiera swoją ocenę - czy używa do weryfikacji jakichś programów lub narzędzi (a jeśli tak, to jakich?).
W obecnej postaci "zarzuty" mają podobną wartość, co twierdzenie, że np. krzesła w budynku urzędu gminy są niezgodne z wymogami.
Jeśli taka będzie Państwa wola, to wydaje się wskazane, by poprosić osobę wnioskującą o uzupełnienie tych braków i podanie szczegółów. Tylko wtedy mogą się Państwo do czegokolwiek merytorycznie odnieść.

Zakładając, że nie chcą Państwo pouczać wnioskodawcy w zakresie powyższych zapisów, które są oczywistością, powinni Państwo odpowiedzieć, iż:
Przekazany wcześniej plik GML z danymi APP dla projektu (przystąpienia) planu ogólnego jest zgodny ze schematem aplikacyjnym wynikającym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 października 2023 zmieniającym rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego - plik XSD ze schematem dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/schematy-aplikacyjne.
 
Weryfikacji zgodności z nowym schematem można dokonać w odpowiednim walidatorze (może to być strona APP, może to być również darmowy Notepad++ z wtyczką XML Tools lub inny edytor plików XML z opcją walidacji wg schematu XSD). W chwili obecnej walidator gov.pl nie obsługuje nowego schematu i zbiorów POG. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa wkrótce zostanie udostępniona nowa wersja walidatora obsługująca plan ogólny gminy.

4) Przedostatni akapit to kolejne straszenie władz i pracowników gminy rzekomym łamaniem prawa oraz ponowna próba sprzedania usług świadczonych przez firmę wnioskodawcy. Nie wymaga odpowiedzi i reakcji, gdyż nie mieści się w ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej lub ponowne wykorzystanie danych.

Ocenę metod takiej działalności "biznesowej" zostawiamy Państwu przy czym, należy wskazać, iż niektóre zachowania mogą zostać potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233). Zgodnie z art. 3 ww. ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Natomiast zgodnie z art. 16 ww. ustawy czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.
Uznanie przez organ publiczny, iż kierowana do niego korespondencja jako korespondencja administracyjno-prawna spełnia de facto przesłanki zakazanej reklamy opisane  w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może skutkować odmową zastosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego regulujących tryb rozpatrywania wniosków i skarg, o czym jednak organ powinien poinformować wnioskodawcę, wskazując w jaki sposób będzie traktowana także dalsza korespondencja o takim charakterze.