wtorek, 9 lutego 2016

III Konferencja Techniczna „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”.

Serdecznie zapraszamy na III edycję konferencji technicznej pt.: „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”. Konferencja, tak jak w latach poprzednich, odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance w dniach 14-16 września 2016r.

Zapisy i szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie internetowej www.podgik.pl. Koszt konferencji z noclegiem, wyżywieniem i wszystkimi materiałami wynosi 550,00zł+23%VAT w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym i 850,00zł+23%VAT w przypadku pokoju jednoosobowego.
Konferencja przeznaczona jest głównie dla pracowników Starostw Powiatowych i miast na prawach powiatu zajmujących się prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ale również dla osób i instytucji chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie. Przy obecnych licznych zmianach w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne konferencja jest doskonałym forum wymiany doświadczeń między Ośrodkami Dokumentacji i Geodezyjnej i Kartograficznej, co potwierdziły jej dwie poprzednie edycje.
Patronat medialny nad konferencją obejmie Miesięcznik Geodeta
Więcej informacji o konferencji oraz możliwość rejestracji dostępne są na stronie www.podgik.pl

poniedziałek, 1 lutego 2016

Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą

  Informujemy, że firma Geo-System wydała książkę autorstwa Waldemara Izdebskiego i Zbigniewa Malinowskiego pt. „Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą”, która traktuje o tym, jak efektywnie prowadzić gminne rejestry związane z danymi przestrzennymi.
Treść oparta jest na bardzo bogatych doświadczeniach autorów z 1600 wdrożeń systemu e-Gmina w polskich gminach. W książce znajdą się podstawy prawne i opis najlepszych rozwiązań dotyczących prowadzenia m.in.:
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • numeracji adresowej (tzw. emuia),
 • rejestru mienia komunalnego,
 • ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 • gminnej ewidencji zabytków,
 • wielu innych przydatnych rejestrów gminnych.
  W książce znajdą się także - przedstawione w przystępny sposób - przydatne treści natury ogólnej dotyczące modeli danych przestrzennych, metadanych, tematów dyrektywy INSPIRE czy zasad funkcjonowania płatności internetowych, które w najbliższym czasie staną się podstawą wszelkich wpłat wymaganych w funkcjonowaniu jednostek samorządowych. Książka w najbliższym czasie trafi do każdej polskiej gminy i mamy nadzieję, że przyczyni się do upowszechnienia wiedzy z zakresu danych przestrzennych.
  Niezależnie od tego książka jest dostępna do nabycia w Księgarni Geoforum oraz jest możliwy zakup w postaci elektronicznej  zakup.

GEO-MAP 10.22

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.22.
 • w atrybucie A1 przewodu projektowanego wprowadzono możliwość decydowania czy przewód jest projektowany czy w budowie,
 • na podstawie atrybutu A1 przewodu projektowanego pojawia się opis przewodu np. "proj.t" lub "bud.t" ale tylko wtedy, jeśli w opcjach GESUT włączymy opisywanie tym atrybutem, w przeciwnym wypadku wszystko jest bez zmian czy przewód jest opisywany atrybutem A2 czyli numerem uzgodnienia ZUD
 • dokonano zmian w obiekcie 4364 - lina napowietrzna wysokiego napięcia wprowadzając atrybut A4 (Typ), co daje możliwość ustawienia "wysokiego napięcia" i "najwyższego napięcia" i odpowiedniej prezentacji graficznej
  w prezentacji graficznej zachowano dotychczasowe oznaczenia, a dla najwyższego napięcia użyto znaku z 3 strzałami (innego niż w rozporządzeniu), ponieważ znaki z rozporządzenia wołają o pomstę do nieba, nikt przy zdrowych zmysłach mógł wprowadzić takich oznaczeń, że to co było kiedyś średnim napięciem staje się wysokim, a to co było wysokim  staje się średnim (zgroza, degrengolada i zupełna niekompetencja autorów rozporządzenia). Domyślnie jest "wysokiego napięcia", wprowadzając takie zmiany dodano też możliwość ustawienia atrybutu na "niskiego napięcia" i "średniego napięcia" dzięki czemu jednym kodem 4364 załatwiamy wszystkie linie energetyczne. Konieczna jest tylko odpowiednia zmiana w prowadzonych bazach danych tzn. trzeba zaznaczyć wszystkie linie niskiego napięcia 4366 i zmienić kod na 4364 ustawiając atrybut A4=1, a następnie 4365 na 4364 z A4=2. W przyszłości pozwoli to wyeliminować kody obiektów 4365 i 4366, a wszystko uzależnić od atrybutu obiektu 4364.
Dział "Download"

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Elektroniczny operat także w Piasecznie

W dniu 22 stycznia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie wykorzystującym technologie iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji przez inspektorów. Negatywny wynik weryfikacji skutkuje zwrotem operatu do wykonawcy, a pozytywny nadaniem stosownego identyfikatora, przyjęciem do zasobu i automatycznym opublikowaniem w Internecie. Taka procedura skutkuje tym, że operat jest natychmiast dostępny do wykorzystania w innych pracach geodezyjnych.
Jest to drugie wdrożenie operatu elektronicznego w technologii iGeoMap/ePODGiK. Pierwsze zrealizowano w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim (kwiecień 2015 roku). Dotychczas możliwość przekazywania operatu elektronicznego udostępniono 58 wykonawcom geodezyjnym i przyjęto w ten sposób już ponad 1500 operatów.
Rysunek ilustruje liczbę operatów przyjmowanych elektronicznie w ostatnim roku na tle wszystkich operatów przyjmowanych w PODGiK Mińsk Mazowiecki.
Udostępniona funkcjonalność jest naturalną konsekwencją postępu technicznego i eliminuje konieczność drukowania operatów utworzonych elektronicznie jedynie w celu dostarczenia ich do ośrodka dokumentacji w postaci analogowej, w którym następnie wydruki podlegały skanowaniu. Korzyści mają więc wymiar zarówno materialny, jak i organizacyjno-czasowy. Uruchomiona technologia iGeoMap/ePODGiK przewiduje również wykorzystanie operatów elektronicznych z dodatkiem niezbędnych materiałów w postaci tradycyjnej.

poniedziałek, 18 stycznia 2016

GEO-MAP 10.21

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.21.
 • wprowadzono wpisywanie rzędu granicy dla granicznika (EG > Operacje na granicznikach > Wpisanie rzędów granic),
 • wprowadzono polecenie GPR #CreateAndSaveTIN, które służy do tworzenia i zapisu TIN,
 • poprawiono problem z wyjściem z modułu GEO-DTM w Windows 7,
 • dodano polecenie GPR do importu obiektów z EWMAPY (#ImportObiektowEwmapa),
 • wprowadzono zmienną prezentację graniczników (nowe rozporządzenie) w zależności od wartości atrybutu ZRD i BPP. Jeśli ZRD=1,3,5,6 i BPP=1,2, to wtedy granicznik jest opisywany tekstem prostym, a w innym przypadku tekstem pochyłym.
Dział "Download"

poniedziałek, 4 stycznia 2016

Podsumowanie funkcjonowania technologii ePODGiK w 2015r.

W roku 2015 w powiatach korzystających z technologii ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o. zostało zgłoszonych i przetworzonych automatycznie niemal 70 tys. prac geodezyjnych. Wykres przedstawiający statystkę liczby prac od roku 2008 przedstawiono poniżej:
W maju tego roku w technologii ePODGiK uruchomiono obsługę elektronicznego operatu. Obserwujemy wzrost zainteresowania tą usługą wyrażony wykresem przedstawiającym udział operatów elektronicznych w operatach składanych w ośrodku w Mińsku Mazowieckim:
Pośród przetworzonych prac znacząco przeważa aktualizacja mapy zasadniczej, gdyż jest to 38% wszystkich prac. Na drugim miejscu jest inwentaryzacja uzbrojenia - 30% prac geodezyjnych. Pozostałe asortymenty to łącznie 32% prac geodezyjnych.
System powstał 8 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i usprawnia obecnie pracę kilkunastu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie do tak zarejestrowanych prac automatyczne generuje materiały niezbędne do jej realizacji, które geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. W systemie zarejestrowanych jest obecnie 2016 firm geodezyjnych i 2104 geodetów uprawnionych.

GEO-MAP 10.20

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.20.
 • w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie BDOT500 i MZ i zachowaniem ciągłości baz: 
  • w obiekcie 5431 wprowadzono atrybut decydujący czy obiekt jest budynkiem w budowie czy fundamentem,
  • w obiektach 5310, 5320, 5339 (biblioteka GEO-MAP.sym) wprowadzono interpretację ujemnych kondygnacji w ten sposób, że obiekty są rysowane linią przerywaną zdefiniowaną w bibliotece znaków umownych,
 • w sterowaniu warstwami wprowadzono obok widoku EGiB również widok GESUT i BDOT500,
 • dodano opcje zapisu koloru wypełnienia w eksporcie do DXF,
 • ODGIK: wprowadzono wydawanie osnowy w materiałach powykonawczych.
Dział "Download"